Base description which applies to whole site
+

11. WNT-verantwoording 2019 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2019 € 194.000.

Nieuw in 2019 is, dat een topfunctionaris die stopt met zijn werkzaamheden als topfunctionaris, maar een dienstverband behoudt bij dezelfde WNT-instelling toch nog vier jaar aangemerkt blijft als topfunctionaris.

Naast de hieronder vermelde functionarissen, zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald, die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2019 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Tabel 114 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2018)

Op externe inhuurbasis (nee; <= 12 kalender-mnd;> 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Totale bezoldiging in 2019 (+ tussen haakjes bedrag in 2018)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum1

Motivering (indien overschrijding)

ACM Bestuur

T.M. Snoep

Voorziter RVB

  

1,00 (1,00)

nee

166.668 (51.371)

20.934 (6.463)

187.601 (57.834)

194.000

 

ACM Bestuur

F.J.H. Don

Bestuurslid

  

0,87 (0,92)

nee

155.398 (156.234)

18.443 (18.012)

173.841 (174.246)

168.780

2

ACM Bestuur

C.M.L. Hijmans van den Berg

Bestuurslid

  

1,00 (1,00)

nee

170.251 (166.113)

20.957 (19.338)

191.208 (185.451)

194.000

 

Nea Bestuur

D. Corbey

Voorzitter

  

0,33 (0,38)3

nee

58.120 (47.973)

 

58.120 (47.973)

64.020

 

Nea Bestuur

A.B.M. Hoff

Bestuurslid

  

0,09 (0,09)

nee

15.688 (14.956)

 

15.688 (14.956)

17.460

 

Nea Bestuur

E.F. van Galen

Bestuurslid

  

0,09 (0,09)

nee

15.688 (14.956)

 

15.688 (14.956)

17.460

 
1

WNT-grens van € 194.000 geldt voor mensen die vanaf 1-1-2015 in dienst zijn getreden. Voor wie vóór 2013 al in dienst was dan wel met wie voor vóór 2013 afspraken zijn gemaakt, geldt overgangsrecht.

2

Dhr. F.J.H. Don valt onder het overgangsrecht (vóór 2013 afspraken gemaakt).

3

Mevr. D. Corbey heeft het eerste kwartaal van 2019 een dienstverband van 0,4 fte en daarna 0,30 fte gedurende 2019. Voor 2019 is een gewogen gemiddelde genomen.

Licence