Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Tabel 66 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NEa ( bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2018

Baten

    

Omzet

10.116

9.328

‒ 788

8.0191

waarvan omzet moederdepartement

7.760

5.927

‒ 1.833

4.9011

waarvan omzet overige departementen

2.356

3.401

1.045

3.1181

waarvan omzet derden

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

178

178

564

Rentebaten

0

0

0

0

Totaal baten

10.116

9.506

‒ 610

8.5831

     

Lasten

    

Apparaatskosten

9.663

8.480

‒ 1.183

7.5611

Personele kosten

6.819

6.265

‒ 554

5.5351

waarvan eigen personeel

5.974

5.177

‒ 797

5.0261

waarvan inhuur externen

565

461

‒ 104

329

waarvan overige personele kosten

280

627

347

180

Materiële kosten

2.844

2.215

‒ 629

2.0261

huur gebouwen RVB

0

0

0

263

waarvan apparaat ICT

825

477

‒ 348

221

waarvan bijdrage aan SSO's

990

865

‒ 125

9771

waarvan overige materiële kosten

1.029

873

‒ 156

565

Afschrijvingskosten

453

618

165

441

Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Immaterieel

453

618

165

441

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

Overige kosten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

3

3

0

Rentelasten

0

0

0

1

Totaal lasten

10.116

9.101

‒ 1.015

8.003

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

405

405

5801

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

405

405

5801

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel en herrubricering.

Foutherstel en herrubricering 2018

In 2019 heeft de NEa geconstateerd dat reeds ultimo 2017 het eigen vermogen hoger was dan het toegestane percentage van 5% over de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar. Het surplus bedraagt € 0,587 mln en moet aan de voormalige eigenaar van de NEa, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), worden uitgekeerd. Deze door de Regeling agentschappen voorgeschreven uitkering was echter niet als schuld in de jaarrekening 2018 opgenomen. Hiervoor is in de jaarrekening 2019 foutherstel toegepast. Dit foutherstel is retrospectief verwerkt waarbij de vergelijkende cijfers 2018 zijn aangepast. Het effect op het eigen vermogen per 31 december 2018 is € 0,587 mln negatief (directe vermogensmutatie). Daartegenover staat een hoger bedrag ultimo 2018 voor «Overige schulden en overlopende passiva» van € 0,587 mln voor de uitkering van het surplus eigen vermogen 2017 aan de voormalige eigenaar IenW. De daadwerkelijke uitbetaling hiervan heeft niet in 2019 plaatsgevonden, maar vindt plaats in 2020.

Daarnaast is ook in 2019 vastgesteld dat het niet-gerealiseerde deel van de opdrachten van 2017 van IenW en EZK, dat alsnog met toestemming van de opdrachtgevers ingezet mocht worden in 2018, niet bij de omzet 2018 in ogenschouw was genomen. Tevens was de afrekening van de geleverde prestaties over 2018 met deze opdrachtgevers abusievelijk niet verwerkt in de jaarrekening 2018 van de NEa. Ook hiervoor is in de jaarrekening 2019 foutherstel toegepast en retrospectief verwerkt waarbij de vergelijkende cijfers 2018 zijn aangepast. Per saldo leidt deze correctie tot een hogere omzet 2018, hoger resultaat 2018 en hoger eigen vermogen ultimo 2018 van € 0,284 mln (€ 0,343 mln heeft betrekking op IenW en -/- € 0,059 mln op EZK). Daartegenover staat een lager bedrag ultimo 2018 voor «Overige schulden en overlopende passiva» van € 0,284 mln.

Het cumulatieve effect op het eigen vermogen van het bovenstaande foutherstel bedraagt € 0,303 mln (negatief).

Om vergelijking met de cijfers van 2019 mogelijk te maken zijn de cijfers voor 2018 als volgt aangepast.

Tabel 67 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Eigen vermogen op 1 januari

973

973

0

Saldo van baten en lasten

580

296

284

Directe mutaties in het eigen vermogen:

   

- uitkering aan moederdepartement

‒ 587

0

‒ 587

Stand op 31 december

966

1.269

‒ 303

Tabel 68 Onverdeeld resultaat (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Stand op 1 januari

592

592

0

Toevoeging aan exploitatiereserve

‒ 592

‒ 592

0

Toevoeging uit resultaat

580

296

284

Stand 31 op december

580

296

284

Tabel 69 Exploitatiereserve (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Stand op 1 januari

973

973

0

Toevoeging onverdeeld resultaat

580

296

284

Directe vermogensmutaties

‒ 587

0

‒ 587

Stand op 31 december

966

1.269

‒ 303

Tabel 70 Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Te betalen BTW verlegd 21%

0

0

0

Reservering vakantiegeld

160

160

0

Reservering verlofdagen

129

129

0

Reservering eindejaarsuitkering

23

23

0

Te betalen interest Min. van Financiën

0

0

0

Vooruit ontvangen bedragen (foutherstel)

1.895

2.179

‒ 284

Nog te betalen bedragen

1.102

1.102

0

Nog te ontvangen facturen

48

48

0

Af te dragen surplus eigen vermogen aan IenW (foutherstel)

587

0

587

Af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden

1.811

1.811

0

Kortlopend deel leenfaciliteit

140

140

0

Saldo per 31 december

5.895

5.592

303

Tabel 71 Baten (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Omzet moederdepartement (EZK)

4.901

4.960

‒ 59

Omzet overige departementen (IenW)

3.118

2.775

343

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Bijzondere baten

564

564

0

Totaal baten

8.583

8.299

284

Tabel 72 Saldo van baten en lasten (bedragen x €1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Saldo baten en lasten

580

296

284

Tabel 73 Personele kosten (bedragen x €1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Eigen personeel

5.026

5.703

‒ 677

Externe inhuur

329

329

0

Overige personele kosten

180

180

0

Totaal personele kosten

5.535

6.212

‒ 677

In 2018 waren onder de personele kosten de kosten van SSO DICTU geschaard (€ 0,07 mln) en daarnaast ook de kosten die de NEa betaald had aan SSO IBI (€ 0,60 mln) voor de administratieve ondersteuning.

Tabel 74 Specificatie personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Lonen en salarissen

3.561

4.004

‒ 443

Pensioenlasten

627

627

0

Overige sociale lasten

438

438

0

Opleidings- en scholingskosten

75

75

0

Inhuur

329

329

0

Overige personele kosten

505

739

‒ 234

Totaal personele kosten

5.535

6.212

‒ 677

Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn de personele kosten van 2018 aangepast voor de bedragen aan IBI voor de administratieve verwerking ad € 0,60 mln en de kosten van SSO DICTU ad € 0,07 mln. Daarnaast heeft er een verschuiving van de opbrengst van de detacheringskosten plaatsgevonden. Dit bedrag ad € 0,44 mln is in mindering gebracht op de lonen en salarissen. De kosten van SSO IBI en DICTU zijn naar materieel SSO verschoven.

Tabel 75 Materiële kosten (bedragen x € 1.000)
 

2018 gecorrigeerd

2018 eerder vastgesteld

mutatie

Huur gebouwen RVB

263

263

0

Apparaat ICT

221

221

0

Bijdrage SSO’s

977

300

677

Overige materiële kosten

565

565

0

Totaal materiële kosten

2.026

1.349

677

Door herrubricering zijn de kosten voor SSO DICTU (€ 0,07 mln) en voor SSO IBI (€ 0,60 mln) uit de personele kosten gehaald en toegevoegd aan de materiële kosten.

Toelichting op de baten

Omzet

De gerealiseerde omzet komt lager uit dan begroot: € 9,3 mln ten opzichte van € 10,1 mln begroot. Het verschil van € 0,8 mln wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere opdrachtwaarde voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht CO2-minimumprijs, omzet moederdepartement. Daartegenover staan nieuwe opdrachten in het kader van de vierde handelsperiode en CO2-heffing, en daarnaast een aanvulling van de opdrachtbudgetten voor de reguliere taken ETS en EV (omzet overige departementen).

Tabel 76 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2018

Opdracht CO2- emissiehandel

4.718

4.528

Vierde handelsperiode

641

91

Opdracht beleidsadvies minimum CO2-prijs

39

88

CO2-heffing

209

0

Opdracht bijstook biomassa

320

194

Totaal omzet moederdepartement EZK

5.927

4.9011

1

Aangepast voor vegelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel.

Tabel 77 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2018

Opdrachten Energie voor Vervoer (EV)

3.191

2.775

Advies, ontwikkeling en implementatie (EV)

210

343

Totaal omzet overige departementen

3.401

3.1181

1

Aaangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel.

Tabel 78 Bijzondere baten (bedragen x € 1.000)
 

2019

2018

Bijdrage moederdepartement inzake AVG

0

33

Bijdrage moederdepartement inzake huisvestings- en facilitaire kosten

0

531

Bijzondere baten als gevolg van correcties voorgaande boekjaren

178

0

Totaal bijzondere baten

178

564

Bijzondere baten

De bijzondere baten zijn de baten die voortvloeien uit correcties van voorgaande boekjaren. Dit zijn baten (€ 0,17 mln) vanuit het opschonen van een aantal balansrekeningen van de afgelopen jaren.

Toelichting op de lasten

De totale lasten zijn € 1,0 mln lager uitgekomen dan in de oorspronkelijke begroting over 2019 is opgenomen. Hieronder staan per categorie de belangrijkste verschillen.

Personele kosten

De personele kosten zijn € 0,55 mln lager dan begroot en de salariskosten van eigen medewerkers zijn € 0,79 mln lager dan begroot. Bij de vaststelling van de begroting is gerekend met hogere personele kosten in het kader van nieuwe opdrachten.

In 2019 heeft de NEa € 0,1 mln minder uitgegeven aan externe inhuur ten opzichte van de begroting. De overige personele kosten zijn in 2019 € 0,34 mln hoger dan de begroting, vanwege een herrubricering in 2019. Verder heeft de NEa in 2019 minder kosten gehad aan opleidingen en cursussen dan was begroot.

Personeelsbestand

Bij de NEa waren in 2019 gemiddeld 59,3 fte’s in dienst (2018: 56,6 fte’s). De begroting ging uit van 64 fte.

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn € 0,6 mln lager dan begroot. Dit komt voort uit het feit dat er vanuit de begroting meer materiële kosten waren voorzien in het kader van nieuwe opdrachten.

Apparaat ICT

De ICT kosten in 2019 zijn € 0,35 mln lager dan begroot. In de begroting voorziene projectkosten en overdrachtskosten naar een nieuwe ICT-leverancier hebben uiteindelijk niet in 2019 plaatsgevonden.

Bijdrage aan SSO’s

De kosten aan SSO IBI onder het Ministerie van IenW voor het voeren van de financiële administratie, inkoopadvies en archiefdiensten zijn € 0,12 mln lager dan begroot. Daarnaast zijn de kosten van FMH ten opzichte van de begroting wel gestegen.

Overige materiële kosten

In de begroting waren kosten voorzien voor een onderzoek naar de positionering van de financiële administratie van de NEa. Deze kosten zijn in 2019 niet gemaakt. Daarnaast heeft de NEa een lagere realisatie op de kosten van abonnementen en contracten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het in gebruik nemen van het Register Energie voor Vervoer fase 2 niet was opgenomen. Het in gebruik nemen was afhankelijk van de beslissing van de Eerste Kamer, waarvan niet bekend was wanneer deze genomen zou worden. Dit zorgt voor € 0,16 mln aan hogere afschrijvingskosten.

Het resultaat van de NEa over het jaar 2019 is € 0,4 mln positief.

Tabel 79 Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2019

Balans 2018

Activa

  

Vaste activa

1.217

1.835

Immateriële vaste activa

1.217

1.835

Materiële vaste activa

0

0

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

5.816

5.178

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

73

113

Overige vorderingen en overlopende activa

530

4

Liquide middelen

5.213

5.061

Totaal activa

7.033

7.013

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

1.402

9661

Exploitatiereserve

966

3861

Vermogensmutatie

31

0

Onverdeeld resultaat

405

5801

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

0

140

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

140

Kortlopende schulden

5.631

5.9071

Crediteuren

16

12

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

140

140

Overige schulden en overlopende passiva

5.475

5.7551

Totaal passiva

7.033

7.013

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel.

Tabel 80 Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Debiteuren

73

113

Totaal

73

113

Tabel 81 Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Overige departementen

35

8

Derden

37

105

Totaal

72

113

De post Debiteuren 2019 bestaat uit een factuur van € 0,035 mln voor een gedetacheerde medewerker bij I-Interim Rijk en een vooruit gefactureerde fee 2020 van € 0,038 mln.

Tabel 82 Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Moederdepartement EZK

341

0

Overige departementen

139

0

Derden

17

0

Vooruitbetaalde posten

33

4

Totaal

530

4

De vordering moederdepartement is het gevolg van een onjuiste afboeking door EZK in het kader van huisvestingskosten.

De vordering overige departementen bestaat uit bedragen die nog dienen te worden ontvangen in het kader van detacheringsovereenkomsten vanuit NEa.

Tabel 83 Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

20181

2019

1.Eigen Vermogen per 1/1

299

1.020

973

966

2. Saldo Baten en Lasten

721

592

580

405

3. Directe mutaties in het Eigen Vermogen

0

‒ 639

‒ 587

31

‒ 3a Uitkering aan moederdepartement

0

‒ 639

0

0

‒ 3b Additionele bijdrage van moederdepartement

0

0

0

31

‒ 3c Overige Mutaties

0

0

‒ 587

0

4. Eigen vermogen per 31/12

1.020

973

966

1.402

Omzet

8.079

7.412

8.019

9.328

Vermogensplafond (5%)

380

386

392

413

1

Saldo van baten en lasten (€ 0,580 mln) en overige mutaties (€ 0,587 mln) zijn vanwege foutherstel aangepast.

Het eigen vermogen einde boekjaar is het totaal van de exploitatiereserve en het onverdeeld resultaat (zijnde het exploitatieresultaat) over het boekjaar.

Het eigen vermogen einde boekjaar bedraagt € 1,402 mln. Dit is 17% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, terwijl maximaal 5% is toegestaan. Het eigen vermogen is derhalve € 0,99 mln te hoog. Dit bedrag zal in 2020 worden terugbetaald aan het moederdepartement.

Tabel 84 Specificatie Crediteuren (bedragen x €1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Overige departementen

0

5

Derden

16

7

Totaal

16

12

De post crediteuren 2019 bestaat uit een drietal facturen die nog niet betaald waren ultimo december. De facturen zijn meegegaan in een betaalronde in januari 2020.

Tabel 85 Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

2019

2018

Moederdepartement EZK

1.704

4.668

Voormalig moederdepartement IenW

2.879

5871

Overige departementen

112

140

Derden

780

360

Totaal

5.475

5.7551

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel.

Tabel 86 Specificatie overige schulden en overlopende passiva (bedsragen x € 1.000)
 

2019

2018

Reservering vakantiegeld

225

160

Reservering verlofdagen

226

129

Reservering eindejaarsuitkering

33

23

Te betalen interest ministerie van Financiën

0

0

Vooruit ontvangen bedragen

0

1.8951

Af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden

0

1.811

Af te dragen moederdepartement EZK:

  

-af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden

1.507

0

-afrekening opdrachtgelden 2018

59

0

-overig

138

0

Af te dragen overige departementen:

  

-af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden IenW

1.921

0

-afrekening opdrachtgelden IenW

371

0

-gepresenteerde afrekening 2017 +522

  

-foutherstel 2018 ‒ 343

  

-daadwerkelijke afrekening 2018 +179

  

-vrijval naar 2019 ‒ 110

  

-afdracht opdrachtgelden 2019 +302

  

-af te dragen surplus eigen vermogen aan IenW (foutherstel)

587

5871

Overig departement BZK

112

0

Nog te betalen bedragen

296

1.102

Nog te ontvangen facturen

0

48

Totaal overige schulden en overlopende passiva

5.475

5.7551

1

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden vanwege foutherstel.

De NEa valt met ingang van 2018 onder het Ministerie van EZK. De schuld aan het moederdepartment bestaat onder andere uit nog af te dragen bestuurlijke boetes en inleggelden. Daarnaast is een bedrag opgenomen dat aan het voomalig moederdepartement moet worden betaald. In 2019 is een nadere uitsplitsing gemaakt van vooruit ontvangen bedragen van moederdepartement en overige departementen. 

Tabel 87 Kasstroomoverzicht over 2019 (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019 + stand depositorekeningen

1.086

5.060

3.974

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

6.978

9.020

2.042

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 6.678

‒ 8.759

‒ 2.081

2.

Totaal operationele kasstroom

300

261

‒ 39

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.300

0

1.300

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.300

0

1.300

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

31

31

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 400

‒ 140

260

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.300

0

‒ 1.300

4.

Totaal financieringskasstroom

900

‒ 109

‒ 1.009

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 miljoen.

986

5.212

4.226

Toelichting kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen en de mutaties in de balansposten kortlopende activa en passiva.

InvesteringskasstroomI

In 2018 is het Register Energie voor Vervoer fase 2 (€ 1,5 mln) overgeboekt van immateriële vaste activa in ontwikkeling naar de immateriële vaste activa. Voor de kasstroom levert dit in 2019 geen mutatie op.

Financieringskasstroom

Op de leenfaciliteit is in 2019 € 0,14 mln afgelost. Dit is conform het saldobiljet 2019 van de Rijkshoofdboekhouding. Daarnaast heeft er een eenmalige storting van € 0,03 mln plaatsgevonden in het kader van de AVG.

Tabel 88 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019

Omschrijving generiek deel

  

Realisatie

 

Vastgestelde begroting

Doelmatigheidsindicatoren

2016

2017

2018

2019

2019

Kostprijzen per product (groep)

     

Naleving ETS (per BKG installatie)

10.311

10.439

10.436

14.281

9.516

Naleving EV (per deelnemersrol)

12.537

11.294

14.529

39.547

10.704

Tarieven/uur

     

Laag

74

69

69

68

68

Midden

94

90

90

92

90

Hoog

120

106

109

116

106

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

49

56,9

56,6

59,3

64

Saldo van baten en lasten (%)

8,80%

8,46%

3,56%

4,26%

0,00%

Omzet per productgroep (PxQ)

     

Naleving ETS

4.743

4.614

4.493

5.568

4.320

CO2 -minimumprijs

   

39

3.000

Bijstook Biomassa

   

320

320

Nationale verplichtingen onder EU en VN

123

119

115

1

120

Naleving EV

2.207

2.361

2.479

3.191

2.210

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

329

248

296

210

139

Projecten

  

501

0

0

Overige

747

 

415

0

7

Totaal

8.149

7.342

8.299

9.328

10.116

Kwaliteitsindicatoren

     

Naleving ETS

     

% Vergunningsaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

100%

100%

100%

90%

% BKG's waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

0,12

    

% Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

0,93

0,93

0,77

0,92

0,8

% Jaarlijks uitgevoerd toezicht programma

 

74%

80%

93%

100%

% Tijdig ingeleverde rechten Emissie ETS stationair

     

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

92%

91%

92%

89%

80%

Naleving EV

     

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting 2019 EV en brandstoffen luchtverontreiniging

 

20-jun

4-7-2018

6-7-2019

< 15 juli

% Jaarlijks toezichtprogramma is uitgevoerd

 

142%

120%

144%

100%

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

86%

85%

83%

80%

Algemeen

     

Aantal formele klachten

0

0

0

1

0

% Gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist gehandeld heeft

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

48%

64%

68%

58%

>70%

1

Is in 2019 opgenomen in de reguliere opdracht naleving ETS.

Kostprijs en tarieven

Bij de naleving van ETS is de opdracht in 2019 ongeveer € 1,2 mln (+27%) boven de begroting uitgekomen. Dit is voornamelijk het gevolg van extra beslag op de capaciteit voor het opstarten van nieuwe opdrachten en advisering van beleid.

Bij de naleving van EV is sprake van een grote overschrijding (+44%). Dit wordt vooral veroorzaakt door een aanvullende opdracht die gedurende 2019 is verleend. Hierdoor steeg de omzet overige departementen met € 0,9 mln.

Kwaliteitsindicatoren

Bij de naleving ETS is de uitkomst van de indicatoren nagenoeg gelijk aan de beoogde doelstelling. Twee van de drie doelstellingen zijn ruimschoots behaald.

Bij de naleving EV zijn de gestelde doelstellingen voor 2019 ruimschoots behaald. De kosten EV per deelnemersrol zijn gestegen. De NEa heeft in 2019 minder deelnemersrollen, maar de werkzaamheden per deelnemersrol zijn toegenomen en daarmee ook de kosten.

Licence