Base description which applies to whole site
+

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 53 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap DICTU (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2018

Baten

    

Omzet

284.200

309.923

25.723

285.062

waarvan omzet moederdepartement

202.700

218.515

15.815

240.425

waarvan omzet overige departementen

81.200

89.925

8.725

44.349

waarvan omzet derden

300

1.483

1.183

288

Vrijval voorzieningen

0

0

0

832

Bijzondere baten

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Totaal baten

284.200

309.923

25.723

285.894

     

Lasten

    

Apparaatskosten

253.450

271.254

17.804

256.227

Personele kosten

148.550

174.194

25.644

158.572

waarvan eigen personeel

71.000

69.174

‒ 1.826

61.018

waarvan inhuur externen

77.550

104.451

26.901

97.254

waarvan overige personele kosten

0

569

569

300

Materiële kosten

104.900

97.060

‒ 7.840

97.655

waarvan apparaat ICT

23.200

22.965

‒ 235

36.484

waarvan bijdrage aan SSO's

17.500

19.105

1.605

13.561

waarvan overige materiële kosten

64.200

54.990

‒ 9.210

47.610

Afschrijvingskosten

29.200

30.481

1.281

25.737

Materieel

11.700

15.618

3.918

11.302

waarvan apparaat ICT

11.700

15.618

3.918

0

Immaterieel

17.500

14.863

‒ 2.637

14.435

Dotaties voorzieningen

1.500

2.847

1.347

1.746

Overige kosten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Rentelasten

50

9

‒ 41

8

Totaal lasten

284.200

304.591

20.391

283.718

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

5.332

5.332

2.176

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

5.332

5.332

2.176

Toelichting op de baten

De omzet op totaalniveau komt € 25,7 mln hoger uit dan begroot, waarbij vooral de omzet moederdepartement met € 15,8 mln boven de vastgestelde begroting uitkomt. Ten opzichte van 2018 is een verschuiving zichtbaar tussen de posten waarvan omzet moederdepartement en waarvan omzet overige departementen. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door de splitsing tussen de departementen Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hierbij wordt de omzet van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) niet langer onder waarvan omzet moederdepartement maar onder waarvan omzet overige departementen verantwoord.

De verdeling per productgroep wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 54 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Applicatiebeheer

35.800

27.492

‒ 8.308

36.325

Ontwikkelopdrachten

40.500

49.386

8.886

47.630

Infrabeheer

41.000

40.793

‒ 207

46.919

Werkplekservices

35.100

38.323

3.223

38.480

Overige omzet

8.300

17.596

9.296

22.225

Generieke eBS

6.500

4.933

‒ 1.567

6.788

Indirect

35.500

39.992

4.492

42.058

Totaal

202.700

218.515

15.815

240.425

De verschuiving ten opzichte van 2018 van de omzet van de producten applicatiebeheer, infrabeheer en werkplekservices moederdepartement en overige departementen is het gevolg van de splitsing van de departementen Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De hogere omzet dan begroot bij het product ontwikkelopdrachten komt door de aanschaf van licenties voor een nieuw documentatiesysteem voor het kerndepartement, ontvlechting EZK-LNV fase 2 en een hogere omzet voor de dienst ToegangsVerleningsService bij RVO.nl. De hogere omzet dan begroot bij het product overige omzet (€ 9,3 mln) wordt met name veroorzaakt door de ontwikkeling van de dienst Rijkszaak bij Agentschap Telecom en het Kerndepartement.

Tabel 55 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Applicatiebeheer

6.400

16.985

10.585

10.355

Ontwikkelopdrachten

8.800

11.763

2.963

5.261

Infrabeheer

24.200

13.288

‒ 10.912

4.245

Werkplekservices

14.600

13.825

‒ 775

154

Overige omzet

11.200

16.002

4.802

16.576

Generieke eBS

1.800

1.608

‒ 192

0

Indirect

14.200

16.454

2.254

7.758

Totaal

81.200

89.925

8.725

44.349

De hogere omzet dan begroot bij overige departementen van € 8,7 mln komt met name door een hogere omzet bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van LNV voor het programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT (PI&I). Daarnaast is een hogere omzet gerealiseerd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de implementatie van Rijkszaak bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het CIBG. DICTU verantwoordt in deze tabel Zaak Gericht Werken op de regel Overige omzet.

Omzet derden

De omzet derden is € 1,2 mln hoger dan begroot. Dit betreft een opdracht voor de uitrol van Rijkszaak bij de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Toelichting op de lasten

Personele Kosten

De personele kosten zijn € 25,6 mln hoger dan begroot. De lagere realisatie dan begroot bij de post eigen personeel wordt veroorzaakt doordat het lastig is gebleken om vacatures voor specialistische ICT-functies te vervullen. DICTU is er wel in geslaagd om het eigen personeelsbestand ten opzichte van 2018 netto met 58 fte te laten groeien, waarmee de doelstelling om meer kennis binnen het ambtenarenbestand te borgen is gehaald. De stijging van externe inhuur komt door een grotere behoefte dan voorzien aan tijdelijke capaciteit om te voldoen aan de gestegen vraag van klanten van DICTU voor de uitrol van Rijkszaak en beheer Cloudwerkplek. De hogere kosten van externe inhuur zijn met name gemaakt in de eerste helft van 2019. In de tweede helft van 2019 zijn deze kosten gedaald.

Materiele kosten

De materiële kosten vallen lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van de post waarvan overige materiële kosten. Dit komt doordat licenties goedkoper zijn aangeschaft dan verwacht en onderhoudskosten CloudWerkplek lager zijn uitgevallen.

Dotaties voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen valt hoger uit doordat een nieuwe voorziening is getroffen van € 2,5 mln voor de afwikkeling van enkele verlieslatende contracten.

Het resultaat van DICTU over het jaar 2019 is € 5,3 mln positief.

Tabel 56 Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2019

Balans 2018

Activa

  

Vaste activa

67.758

81.626

Immateriële vaste activa

33.362

37.778

Materiële vaste activa

34.396

43.848

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

29.496

36.183

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

4.900

7.665

Vlottende activa

70.218

73.136

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

17.984

33.757

Overige vorderingen en overlopende activa

33.358

19.953

Liquide middelen

18.876

19.426

Totaal activa

137.976

154.762

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

13.310

7.978

Exploitatiereserve

7.978

5.802

Onverdeeld resultaat

5.332

2.176

Voorzieningen

3.383

1.000

Langlopende schulden

43.716

56.272

Leningen bij het Ministerie van Financiën

43.716

56.272

Kortlopende schulden

77.567

89.512

Crediteuren

3.431

12.141

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

27.877

26.138

Overige schulden en overlopende passiva

46.259

51.233

Totaal passiva

137.976

154.762

Tabel 57 Specificatie Debiteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Debiteuren

19.239

35.566

Voorziening debiteuren

‒ 1.255

‒ 1.800

Nog te verwerken ontvangsten

0

‒ 9

Totaal

17.984

33.757

De doelstelling voor 2019 om de debiteurenstand ten opzichte van 2018 te verlagen is behaald. DICTU heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het aanmanen van opdrachtgevers waardoor het saldo openstaande facturen na vervaldatum aanmerkelijk lager is.

Tabel 58 Specificatie Debiteurenrekening naar klantgroepen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Moederdepartement

11.379

26.590

Overige departementen

7.714

8.901

Derden

146

75

Totaal

19.239

35.566

Tabel 59 Specificatie Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Moederdepartement

2.045

2.334

Overige departementen

2852

325

Derden

28.461

17.294

Totaal

33.358

19.953

Onder de balanspost Overige vorderingen en overlopende activa worden de nog te factureren omzet en de vooruitbetaalde kosten verantwoord. De hogere post Overige departementen wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde splitsing van de departementen EZK en LNV. De hogere post Derden in 2019 betreft vooral meerjarige contracten met softwareleveranciers, waarvan eind 2019 diverse zijn vernieuwd.

Tabel 60 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening reorganisatiekosten

1.000

182

‒ 343

0

839

Overige Voorzieningen

0

2.544

0

0

2.544

Er is een nieuwe voorziening getroffen voor de afwikkeling van enkele verlieslatende contracten.

Tabel 61 Tabel vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

1. Eigen vermogen per 1/1

259

1.392

5.802

7.978

2. Saldo baten en lasten

1.133

4.410

2.176

5.332

3. Directe mutaties in het eigen vermogen

0

0

0

0

‒ 3a Uitkering aan moederdepartement

    

‒ 3b Bijdrage door moederdepartement ter versterking eigen vermogen

    

‒ 3c Overige mutaties

    

4. Eigen vermogen per 31/12

1.392

5.802

7.978

13.310

Omzet

253.844

283.343

285.061

309.923

Vermogensplafond (5%)

11.559

12.957

13.704

14.639

Het eigen vermogen van DICTU bedraagt ultimo 2019 € 13,3 mln, zijnde 4,5% van de gemiddelde omzet over de afgelopen drie jaar. De omvang van het eigen vermogen blijft daarmee binnen de kaders die de Regeling Agentschappen hieraan stelt (maximaal 5%).

Tabel 62 Specificatie Crediteuren (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Moederdepartement

806

1.170

Overige departementen

32

578

Derden

2.593

10.393

Totaal

3.431

12.141

De post crediteuren is aanzienlijk lager dan eind 2018, vooral ten gevolg van de verbeterde betaaldiscipline van DICTU. Over heel 2019 is 98,4% van de facturen binnen 30 dagen betaald, ruim boven de norm van 95%. Daarnaast zijn lang openstaande facturen opgeschoond.

Tabel 63 Specificatie Overige verplichtingen en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Moederdepartement

17.317

33.522

Overige departementen

31.219

27.582

Derden

25.600

16.267

Totaal

74.136

77.371

Tabel 64 Kasstroomoverzicht over 2019 (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019 + stand depositorekeningen

19.158

19.426

268

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

284.200

302.679

18.479

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 255.000

‒ 275.801

‒ 20.801

2.

Totaal operationele kasstroom

29.200

26.594

‒ 2.606

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 23.000

‒ 17.248

5.752

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

635

635

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 23.000

‒ 16.329

6.671

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 29.200

‒ 26.138

3.062

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

23.000

15.320

‒ 7.680

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 6.200

‒ 10.818

‒ 4.618

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

19.158

18.873

‒ 285

Toelichting kasstroomoverzicht

De liquiditeitspositie van DICTU is eind 2019 € 0,3 mln lager dan begroot. Dit is het resultaat van de volgende kasstromen:

Operationele kasstroom

Het saldo van de ontvangsten en uitgaven is € 2,6 mln lager dan begroot.

Investeringskasstroom

Het investeringsniveau is € 6,7 mln lager dan begroot doordat er minder investeringen zijn gedaan dan voorzien. Daarnaast zijn enkele activa versneld afgeschreven.

Financieringskasstroom

In 2019 is er voor € 26,1 mln aan leningen afgelost. Daarnaast is er voor € 15,3 mln aan nieuwe leningen afgesloten. Per saldo is de financieringskasstroom € 4,6 mln lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een kleiner beroep op de leenfaciliteit is gedaan dan begroot.

Tabel 65 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2016

2017

2018

2019

2019

Kostprijzen per product (groep)

     

a. Basistarief werkplek VKA

2.520

2.520

2.602

  

b. Basistarief werkplek CW

  

3.637

3.746

3.061

Tarieven/uur

     

a. Senior medew. (ontwikkeling)

92

96

100

101

101

b. Medior medew. (bouw)

72

76

78

80

80

c. Junior medew. (test en Beheer)

62

65

67

69

68

Indicatoren

     

FTE-totaal (excl. externe inhuur)1

562

643

710

775

768

Saldo van baten en lasten (%)2

0,40%

1,60%

0,80%

1,75%

0,00%

Aantal werkplekken VKA

13.178

11.552

6.599

  

Aantal werkplekken CW3

  

6.868

13.343

13.000

Verambtelijking4

44,70%

49,80%

52,30%

54%

 
1

Gemiddeld aantal fte gedurende het jaar.

2

Saldo als percentage van de baten.

3

Aantal ultimo het jaar.

4

Betreft het aantal fte ambtelijk personeel gedeeld door het totaal aantal fte, ultimo het jaar.

Licence