Base description which applies to whole site

2.3 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz). In tabel 2 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.

Tabel 2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

Ontwerp-begroting

Bijstelling

Stand Jaarverslag

 

2019

2019

2019

Netto zorguitgaven

71.437,8

‒ 1.705,1

69.732,6

Zorgverzekeringswet

47.244,9

‒ 1.712,7

45.532,2

Wet langdurige zorg

21.861,8

68,0

21.929,7

Begrotingsgefinancierd

2.331,1

‒ 60,4

2.270,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2019 zijn de netto zorguitgaven € 1,7 miljard lager. De daling van de netto zorguitgaven is voornamelijk het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto Zvw-uitgaven, die wordt toegelicht in paragraaf 3.1.1.

Licence