Base description which applies to whole site

4.2 Meerjarige ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2010-2019 per financieringsbron

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor vinden er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen aanpassingen in de cijfers voor het betreffende jaar plaats. In tabel 15 worden de actuele zorguitgaven en –ontvangsten voor de jaren 2010-2019 weergegeven. De cijfers voor de jaren 2010 ‒ 2016 zijn definitief.

Tabel 15 Ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2010-2019 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2010 1

2011

2012

2013

2014

2015 2

2016

2017

2018

2019 3

Zorguitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

          

Zorgverzekeringswet (Zvw)

          

Bruto uitgaven

35.474

35.983

36.672

39.210

39.220

41.842

43.779

45.105

46.764

48.647

Ontvangsten

1.481

1.499

1.932

2.666

3.125

3.218

3.195

3.187

3.208

3.115

Netto uitgaven

33.993

34.484

34.739

36.544

36.095

38.624

40.585

41.917

43.556

45.532

Wet langdurige zorg (Wlz)

          

Bruto uitgaven

24.135

25.222

27.865

27.452

27.800

19.545

19.930

20.401

21.634

23.775

Ontvangsten

1.478

1.620

1.697

1.915

1.971

1.892

1.892

1.852

1.771

1.846

Netto uitgaven

22.657

23.603

26.169

25.537

25.829

17.653

18.038

18.549

19.863

21.930

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

          

Bruto Wmo 2015 (gemeentefonds)

1.541

1.456

1.511

1.561

1.714

4.943

4.945

4.899

5.111

1.809

Bruto Jeugdwet (gemeentefonds)

0

0

0

0

0

2.034

1.920

1.878

1.971

0

Bruto overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

1.327

1.820

1.893

594

577

491

434

500

513

461

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.868

3.276

3.405

2.155

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

2.271

Ontvangsten

73

51

21

0

0

0

0

0

0

0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven

2.794

3.226

3.384

2.155

2.291

7.468

7.299

7.277

7.595

2.271

Bruto zorguitgaven

62.476

64.481

67.942

68.818

69.311

68.855

71.008

72.782

75.993

74.693

Ontvangsten

3.032

3.170

3.650

4.581

5.096

5.110

5.087

5.039

4.978

4.960

Netto zorguitgaven

59.444

61.312

64.292

64.237

64.215

63.745

65.922

67.743

71.015

69.733

1 Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 miljoen) die niet aan het Uitgavenplafond Zorg is toegerekend.

2 In 2015 is de Wet langdurige zorg in werking getreden.

3 De middelen voor Wmo 2015 en de Jeugdwet die per 2019 onderdeel uitmaken van de algemene uitkering van het gemeentefonds tellen vanaf dat moment niet meer mee als voor het Financieel Beeld Zorg relevante zorguitgaven.

 

Bron: Actuele VWS stand.

Figuur 6: Bijstellingen van de netto zorguitgaven Zvw en AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2010-2018

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

In figuur 6 zijn de bijstellingen van de netto zorguitgaven van de Zvw en de AWBZ/Wlz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2010-2018. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen zowel hoger als lager zijn uitgekomen. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van ‒ 2,4% in 2015. De forse bijstellingen voor eerdere jaren (vóór 2016) hangen voor een belangrijk deel samen met de latere verwerking van de realisatiecijfers van de MSZ en ggz. Vanaf 2016 zijn de voorlopige realisatiecijfers van de MSZ en ggz in het jaarverslag van het betreffende jaar verwerkt. De bijstellingen voor 2016, 2017 en 2018 zijn daardoor kleiner.

Licence