Base description which applies to whole site

5.3 Wat hebben burgers en bedrijven in 2019 aan zorg betaald?

Figuur 10 laat zien dat een volwassene in Nederland gemiddeld € 5.438 heeft betaald aan collectieve zorg. Dat betreft niet alleen de nominale premie en de eigen betalingen. Een Nederlander betaalt gemiddeld ook een fors bedrag aan Wlz-premie, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zowel het deel dat rechtstreeks door burgers wordt betaald (gepensioneerden en zelfstandigen) als het grootste deel dat door werkgevers wordt betaald omdat dit de loonruimte beïnvloedt), de zorgtoeslag (als gedeeltelijke compensatie van de nominale premie en het betaalde eigen risico) en als laatste het bedrag dat via belastingen wordt opgebracht ter dekking van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven, de rijksbijdragen en de zorgtoeslag.

De gemiddelde lasten voor een volwassene komen daarmee uit op € 5.438 voor het jaar 2019. Dat is € 52 lager dan geraamd in de begroting 2019. De lasten komen lager uit door een lagere premievaststelling door zorgverzekeraars en door lagere Wlz-premie-inkomsten. De nominale premie is in 2019 € 48 lager vastgesteld door de zorgverzekeraars. Mede hierdoor is de gemiddelde zorgtoeslag € 6 lager uitgekomen. De belastingen komen € 56 hoger uit. Dit is een saldo-effect van de lagere uitgaven aan zorgtoeslag en de hogere rijksbijdrage Wlz. Vanwege de anders geraamde inkomens betaalt de gemiddelde volwassene € 76 minder Wlz-premie en €12 meer inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Omdat de eigen betalingen € 2 lager uitkomen dan geraamd, komen de totale lasten € 52 lager uit.

Figuur 10: Lasten per volwassene aan zorg in 2019 (in euro’s per jaar)

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal

Bron: VWS-cijfers

Licence