Base description which applies to whole site

3. Infrastructuurfondsverslag 2020

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2020 zijn opengesteld en bij welke projecten de uitvoering in 2020 is gestart.

Beheer, onderhoud en vervanging

In 2020 heeft het Ministerie van IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitgevoerd:

Tabel 2 Activiteiten Beheer, onderhoud en vervanging

Netwerk

 

Project

Hoofdwegen

Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility.

 

Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen.

 

Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen.

Spoorwegen

Verkeersleiding en capaciteitsmanagement

 

Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations.

 

Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen.

 

Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing.

Hoofdvaarwegen

Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering.

 

Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren.

 

Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma.

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT overzicht 2021.

Aanleg

Hieronder volgen de mijlpalen die het Ministerie van IenW in 2020 heeft behaald binnen de verschillende netwerken.

Tabel 3 Mijlpalen aanleg Hoofdwegennet

Mijlpaal

 

Project

Openstelling

A9 Gaasperdammertunnel binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere;

 

A1 Apeldoorn – Azelo Fase 1 tracédeel Twello – Rijssen.

Start realisatie

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

 

deeltraject A9 Badhoevedorp binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere

 

A15 Papendrecht-Sliedrecht Oost

Tabel 4 Mijlpalen aanleg Hoofdvaarwegennet

Mijlpaal

 

Project

Openstelling

Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

 

Ligplaatsen Merwedes: de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem

Start realisatie

Overnachtingshaven Lobith (onderdeel van Toekomstvisie Waal)

Tabel 5 Mijlpalen aanleg Spoorwegen en OV

Mijlpaal

 

Project

Indienststelling

Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. fiets parkeren, toegankelijkheid stations, overwegenaanpak, kleine functiewijzigingen, Meerjaren Programma Geluidsanering Spoorwegen)

 

Traject Oost: Deelproject Driebergen-Zeist

 

PHS: Multiproject Spoorweb 2018 (t.b.v. hoogfrequent rijden).

 

HSL Zuid: ERTMS Testlab

 

Valleilijn; Robuustheid Verhogende Maatregelen tranche 2

 

Drechtsteden; aanvullende veiligheidsmaatregelen Zwijndrecht-Dordrecht

 

Programma NaNOV: Deelproject onderdoorgang Deventer Oostriklaan

Start realisatie

Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. fietsparkeren, toegankelijkheid stations, overwegenaanpak, kleine functiewijzigingen, Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen, Spoorcapaciteit 2030, Grensoverschrijdend Spoorvervoer)

 

Den Haag ombouw emplacement

 

PHS perronverlenging Bunnik-Rhenen

 

PHS Tilburg 4e perronspoor

 

PHS Amsterdam Sloterdijk

 

PHS elektrificatie 2e sporenbundel op Sloe

 

PHS TEV

 

PHS Alkmaar-Amsterdam

 

PHS Zuidwest Boog Meteren

 

ERTMS diverse projecten

 

HSL-Zuid realisatiepakket (geluid/prestatieverbetering)

Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT overzicht 2021.

BLS pilots (AVRo)

In 2017 verscheen het eindrapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid (AVRo). Hierin werd geconcludeerd dat hoewel het verslaggevingsstelsel op orde is, er tegelijkertijd aanleiding is om stappen te zetten teneinde het stelsel verder te verbeteren en harmoniseren. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit mogelijk is. Hierbij wordt onder andere gekeken in hoeverre verdere toevoeging van baten-lasteninformatie de oordeels- en besluitvorming kan ondersteunen.

In dit kader is in 2019 besloten – in lijn met het advies van de rapporteurs Sneller en Snels14 – om bij de Ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat verschillende investeringspilots uit te voeren. Doel van de pilots is om te onderzoeken of additionele baten-lasteninformatie de oordeels- en besluitvorming voor investeringsprojecten ondersteunt voor de gebruikers (parlement/ departementen/ burgers).

Er besloten is om twee keer informatie van de pilots aan het parlement te sturen: één keer in 2020 en één keer in 2021. Hierdoor wordt het mogelijk om ook de (waarde)ontwikkeling van de investeringsprojecten te volgen..

Bij het MIRT overzicht 2021 is informatie verstrekt over de investeringspilots die worden uitgevoerd bij IenW (A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda en geluidsmaatregelen HSL-Zuid). Ten opzichte van de informatie zoals die is verstrekt is er voor deze pilots niets gewijzigd. De pilots lopen nog door tot medio 2021. Na afloop van de pilots wordt breed gekeken of baten-lasteninformatie van toegevoegde waarde is en of, en zo ja hoe, dit onderdeel kan vormen van het begrotings- en verslaggevingsstelsel van de Rijksoverheid. Dit is onderdeel van de toegezegde evaluatie die start in 2021. De Tweede Kamer zal hierover separaat worden geïnformeerd.

4

Zie Tweede Kamer 31 865 Nr. 125 Verbetering verantwoording en begroting

Licence