Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijkswegen verantwoord. Dit betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

 

Verplichtingen

2.998.493

3.607.433

3.615.382

3.149.433

3.088.561

3.037.025

51.536

1

Uitgaven

2.089.020

2.231.569

2.472.330

2.400.171

2.791.219

2.762.695

28.524

 

12.01 Verkeersmanagement

10.502

4.498

3.736

3.812

4.109

3.811

298

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.502

4.498

3.736

3.812

4.109

3.811

298

 

12.02 Beheer onderhoud en vervanging

636.513

595.154

717.007

638.953

827.129

692.080

135.049

 

12.02.01 Beheer en onderhoud

512.618

543.124

669.477

577.089

700.022

501.379

198.643

2

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

512.618

543.124

669.477

577.089

700.022

501.379

198.643

 

12.02.04 Vervanging

123.895

52.030

47.530

61.864

127.107

190.701

‒ 63.594

3

12.03 Aanleg

528.355

429.918

558.823

551.171

649.940

905.318

‒ 255.378

 

12.03.01 Realisatie

475.612

415.269

537.107

509.012

499.097

783.303

‒ 284.206

4

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

36.012

30.750

32.508

15.399

19.411

18.603

808

 

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

52.743

14.649

21.716

42.159

150.843

122.015

28.828

5

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.016

10.301

17.670

18.013

24.470

24.077

393

 

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

333.509

638.739

605.036

544.906

618.182

538.082

80.100

6

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

580.141

563.260

587.728

661.329

691.859

623.404

68.455

 

12.06.01 Apparaatskosten RWS

459.269

454.675

459.254

492.731

525.087

498.433

26.654

7

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

459.269

454.675

459.254

492.731

525.087

498.433

26.654

 

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

120.872

108.585

128.474

168.598

166.772

124.971

41.801

8

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.072

94.385

122.474

159.998

158.172

116.371

41.801

 

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

 

12.09 Ontvangsten

71.523

150.898

110.467

115.453

92.137

116.173

‒ 24.036

 

12.09.01 Ontvangsten

71.523

150.898

110.467

115.453

92.137

116.173

‒ 24.036

9

12.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdelen en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. De hogere verplichtingenrealisatie ad € 51,5 miljoenbetreft een saldo van hogere en lageren verplichtingen. De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door: 

 • A12/A15 Ressen - Oudbroeken (€ 1.129,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de contract-close van het project. Als gevolg van de contract-close verandert de verdeling van de financieringslasten over de looptijd van het project.

 • A24 Blankenburgverbinding (€ 84,7 miljoen). De hogere verplichting in 2020 wordt met name veroorzaakt door het afsluiten van de wijzigingsovereenkomst met de DBFM-opdrachtnemer. Dit is overeenkomstig het besluit van de minister inzake de problemen rond de planning van de Blankenburgverbinding.

 • A16 Rotterdam (€ 50,0 miljoen). De hogere verplichting wordt met name veroorzaakt door wijzigingen in het DBFM-contract. De grootste wijzigingen betreffen maatregelen voor de brandwerendheid van de tunnel en gevolgen van PAS voor de zandwinning.

 • A15 Maasvlakte - Vaanplein (€ 31,2 miljoen). De hogere verplichting wordt veroorzaakt doordat verplichtingen voor de afbouw van de Botlekbrug, die voorzien waren in 2019, zijn doorgeschoven naar 2020.

 • A27 Houten - Hooipolder (€ 29,7 miljoen). Dit betreft een versnelling van het project, waardoor verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 is verschoven.

 • Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 135,4 miljoen). In het kader van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen zijn door het grote succes van de regeling meer beschikkingen aan regionale overheden afgegeven dan oorspronkelijk begroot. Hiermee kon een versnelling van de regeling worden gerealiseerd.

 • N65 Vught - Haaren (€ 77,5 miljoen). Met de regio is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant als opdrachtgever van de realisatie van het project N65 Vught - Haaren optreedt. Het rijk draagt bij door middel van een rijksbijdrage. Hierop is in 2020 de bestuursovereenkomst aangepast. Deze afspraken hebben geleid tot een hogere verplichting.

Daarentegen zijn lagere verplichtingen aangegaan bij:

 • A28 knooppunt Hoevelaken (- € 442,5 miljoen). De lagere verplichting is veroorzaakt doordat het contract met de vorige aannemer is ontbonden en het project opnieuw wordt aanbesteed.

 • Realisatie Zuidasdok (- € 209,3 miljoen). Dit betreft de vrijval van de verplichtingen met de vorige opdrachtnemer. In de Kamerbrief van 7 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 32 668, nr. 16) is de Kamer geïnformeerd over het project.

 • A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht) (- € 22,6 miljoen). Het verplichtingenbudget in 2020 sloot onvoldoende aan op de planning van de opdrachtnemer. Hiervoor is een deel van het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021.

 • Correctie verplichtingen planuitwerkingsprojecten (- € 578 miljoen). Op de verplichtingen heeft per saldo een correctie plaatsgevonden als gevolg van het gelijktrekken van de verplichtingen aan de kas. De voornaamste wijzigingen traden op bij de projecten: A27 Houten-Hooipolder, Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht en Innova58.

 • Vervanging en Renovatie-programma (- € 158,6 miljoen). Tot op heden werd bij start planuitwerking van een Vervanging en Renovatie-project al rekening gehouden met de verwachte aanbesteding. Dit heeft geleid tot een stapeleffect binnen de verplichtingen over een aantal jaren. De verplichtingencorrectie om de verplichtingen aan de kas gelijk te trekken zoals bij het planuitwerkingsprogramma heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een overschot aan verplichtingenruimte.

 • Overboekingen naar HXII en afdrachten aan het BTW-compensatiefonds (- € 78,2 miljoen). Ten behoeve van de specifieke uitkeringen aan regionale overheden voor SmartWayZ (- € 24,5 miljoen), Snelfietsroutes (- € 19,3 miljoen), Mobility as a Service (- € 3 miljoen) en eindafrekeningen voor Beter Benutten (- € 5,4 miljoen) en de Voorbereiding Vrachtwagenheffing (- € 2,7 miljoen), Agentschapsbijdrage RWS (- € 3 miljoen) en een aantal overige posten (- € 2,2 miljoen), zijn middelen overgeboekt naar HXII. Dit is gedaan omdat de verantwoording van de uitgaven op HXII wordt gedaan. Daarnaast heeft afdracht BTW-compensatiefonds (- € 18,1 miljoen) plaatsgevonden met name voor Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen).

  Tot slot leiden diverse kleine mutaties (€ 2,7 miljoen) tot per saldo hogere verplichtingen .

 • 2. De hogere realisatie van € 198,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • In 2020 is aanvullend budget voor Beheer en Onderhoud middels het saldo vanuit 2021 naar 2020 overgeboekt (€ 103 miljoen). Uit recente prognoses is namelijk gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 ineen spanning van circa € 103 miljoen. Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest voor de versnelling van onderhoudswerkzaamheden.

 • Er is extra budget vrijgemaakt voor maatregelen die direct effect hebben op het verminderen van (ver)storingen en relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS (€ 49,0 miljoen).

 • Naar aanleiding van de geactualiseerde geluidsplafonds zijn er extra uitgaven geweest om hieraan te voldoen (€ 21,3 miljoen).

 • Bovendien zijn er extra uitgaven geweest voor de verplaatsing van de lokale verkeersbediening vanuit de tunnels A73 naar de verkeerscentrale in Helmond (€ 9,5 miljoen).

 • De prijsbijstelling 2020 (€ 9,0 miljoen).

 • De voorbereiding op de Brexit heeft tot extra kosten geleid voor de realisatie van tijdelijke parkeervoorzieningen (€ 8,5 miljoen).

 • Tot slot leiden diverse mutaties (- € 1,7 miljoen) tot per saldo een lagere realisatie.

 • 3. De lagere realisatie ad € 63,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif die in de ontwerpbegroting 2021 is verwerkt van 2020 naar 2021 voor de projecten Suurhoffbrug (- € 16,0 miljoen), N3 Wantijbrug (- € 10,6 miljoen), Brug de Noord (- € 9,2 miljoen), 3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen) en A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen). Tot slot leiden diverse mutaties (- € 17,1 miljoen) tot een lagere realisatie .

 • 4. De lagere realisatie ad € 284,2 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • A12/A15 Ressen - Oudenbroek (- € 200,7 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 158,3 miljoen van 2020 naar 2021 als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op het tracébesluit.

 • A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht) (- € 164,1 miljoen). Dit betreft hoofdzakelijk de overheveling van budget van artikel 12.03 Aanleg naar het artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen na afronding van de aanbesteding van het traject A9 Badhoevedorp-Holendrecht (inpassing DBFM-contract). Daarnaast is er na oplevering van de deelprojecten resterend budget vrijgevallen ten gunste van de vrije investeringsruimte wegen.

 • A4/A44 Rijnlandroute (- € 48,7 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een reservering aan het BTW compensatiefonds en betreft een kasschuif van € 49,8 miljoen van 2020 naar 2021 en 2022. Er vinden nog gesprekken met de provincie plaats over de omvang van het bedrag en wanneer de betalingen zullen plaatsvinden betalingen zullen plaatsvinden.

 • A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas). (- € 29,6 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif naar 2028. In de Kamerbrief van 7 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 32 668, nr. 16) is de Kamer geïnformeerd over het project.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 (- € 19,2 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van 2020 naar 2021 tot en met 2023 als gevolg van de vertraging van de werkzaamheden.

 • De overprogrammering was bij ontwerpbegroting 2020 € 172 miljoen. Per einde 2020 is deze nihil en zijn programmering en begroting aan elkaar gelijk.

 • Tot slot leiden diverse kleine mutaties (€ 6,1 miljoen) tot per saldo hogere realisatie.

 • 5. De hogere uitgaven ad € 28,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 84,5 miljoen). Voor 2020-2021 zijn meer beschikkingen richting regionale overheden afgegeven. Dit staat reeds toegelicht bij de Verplichtingen. Dit betreft het deel dat reeds is uitgekeerd, het overige deel dat verplicht is in 2020 wordt in 2021 uitgekeerd.

 • N65 Vught-Haaren (€ 18,6 miljoen). In 2020 is meer gerealiseerd vanwege de rijksbijdrage aan de realisatie door de provincie Noord-Brabant. Dit staat reeds toegelicht bij de Verplichtingen.

 • Door actualisatie van de programmering (€ 29,5 miljoen). In 2020 zijn schuiven uitgevoerd tussen onderdeel Beheer en Onderhoud) en het onderdeel Planuitwerking en Verkenning (- € 49 miljoen), alsmede schuiven tussen artikel 20 en het onderdeel Planuitwerking en Verkenning (- € 154,6 miljoen). Tot slot zijn er schuiven uitgevoerd met het onderdeel realisatie (€ 140,1 miljoen) De actualisaties zijn het gevolg van autonome vertragingen op de projecten. Hierdoor is op het onderdeel planuitwerking en verkenning per saldo een kastekort ontstaan. Middels een generale kasschuif (€ 93 miljoen) is dit kastekort aangevuld uit latere jaren.

 • Daarentegen staan lagere uitgaven bij:

 • Met betrekking tot de overgang van projecten van planuitwerking naar realisatiefase of bij voorbereidende werkzaamheden in het geval van partiële uitvoeringsbesluiten (- € 21,9 miljoen) wordt budget overgeboekt naar het realisatieartikel (12.03.01). Hierdoor neemt het budget op artikel 12.03.02 verkenningen en planuitwerkingen af. Dit betreft onder andere de projecten A15 Papendrecht-Sliedrecht (- € 5,4 miljoen), InnovA58 (- € 7,2 miljoen), A4 Haaglanden (- € 3 miljoen) en een aanvulling van het budget MJPG. (- € 6 miljoen). Tot slot verklaren een aantal kleinere mutaties voor het restant (- € 0,3 miljoen).

 • Overboekingen naar HXII en afdrachten aan het BTW-compensatiefonds (- € 69,9 miljoen). Dit is gedaan ten behoeve van de specifieke uitkeringen aan regionale overheden voor SmartWayZ (- € 24,5 miljoen), Snelfietsroutes (- € 19,3 miljoen), Mobility as a Service (- € 3 miljoen) en Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen). Ook zorgt de eindafrekeningen voor de programma's Beter Benutten (- € 5,4 miljoen) en Vrachtwagenheffing (- € 2,7 miljoen) voor een verlaging van het budget. Deze eindafrekening wordt gedaan, omdat de verantwoording van de middelen op HXII plaatsvindt. Tot slot verklaren een aantal overige kleinere mutaties voor het restant (+ € 2,5 miljoen).

 • Tot slot leiden diverse kleine mutaties bij meerdere projecten tot een lagere realisatie (- € 20 miljoen).

 • 6. De hogere realisatie van € 80,1 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten:

 • A12-A15 Ressen – Oudenbroeken (€ 54,0 miljoen). Betreft overheveling van budget van artikel 12.03 Aanleg naar het artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast als gevolg van de latere uitspraak van de Raad van State op het tracébesluit.

 • A24 Blankenburgtunnelverbinding (€ 33,9 miljoen). De hogere realisatie wordt veroorzaakt door een correctie op de kasreeks over de jaren. Met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen waar discussie was over of deze in het domein van opdrachtnemer of opdrachtgever vielen (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeks afgesloten overeenkomst verleggen persriool verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen. Tot slot is op dit project de DBFM reeks aangepast conform contract. De verdeling over de jaren stond niet volledig juist in de begroting (€ 23 miljoen).

 • A16 Rotterdam (€ 20,0 miljoen). Betreft een hogere realisatie komt met name de uitvoering van beheersmaatregelen om vertraging, als gevolg van PAS en PFAS, te mitigeren.

  Daarentegen staat een lagere realisatie bij:

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 22,8 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. De herfinanciering heeft tot een voordeel geleid.

 • Tot slot leiden diverse kleine mutaties (€ 5 miljoen) bij meerdere projecten tot een lagere realisatie.

 • 7. Dit betreft een verhoging van het kasbudget in 2020 met € 26,7 miljoen. Dit betreft met name de loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 14,9 miljoen) en kosten voor de uitvoering van beheersmaatregelen, om vertraging als gevolg van PAS en PFAS te mitigeren (€ 11,1 miljoen). Tot slot leiden diverse kleine mutaties (€ 0,7 miljoen) tot een hogere realisatie.

 • 8. Dit betreft een verhoging van het kasbudget in 2020 met € 41,8 miljoen. Dit betreft met name kosten aan duurzaamheidsmaatregelen in het kader van «Urgenda» (€ 21,2 miljoen). Hierbij ging het onder andere om CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Daarnaast zijn er ook extra uitgaven geweest voor de verbetering van verkeersmanagementsystemen en de versterking van de RWS-cybersecurity (€ 14,9 miljoen). Tot slot leiden diverse kleine mutaties tot een hogere realisatie van € 5,7 miljoen.

 • 9. De in totaal lagere ontvangsten € 24 miljoen zijn het gevolg van diverse mutaties bij de volgende projecten:

 • N33 Zuidbroek-Appingedam: De geraamde ontvangsten voor dit project zijn niet in 2020 gerealiseerd vanwege het verschuiven van de planning van het project (- € 22,3 miljoen).

 • A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere, deeltraject A6 (- € 17,7 miljoen). Door de versnelde uitvoering van de werkzaamheden, zijn de geplande ontvangsten van de gemeente Almere in 2019 ontvangen in plaats van in 2020.

 • A4/A9 Badhoevedorp (- € 12,5 miljoen). De bijdragen van de gemeente Haarlemmermeer zijn lager dan begroot, omdat het aanbestedingsresultaat is verrekend met de bijdrage in 2020.

 • A2 Vonderen-Kerensheide (€ 25 miljoen). In verband met verwachte vertraging n.a.v. stikstofproblematiek wordt van de in totaal € 35 miljoen. € 25 miljoen ontvangen in 2020 in plaats van in 2019 (bijdrage provincie Limburg).

 • Tot slot leiden diverse kleine mutatie (€ 3,5 miljoen) tot hogere ontvangsten.

12.01 Verkeersmanagement

Motivering

Met verkeersmanagement streeft IenW naar een optimaal en veilig gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.

Producten

De uitgaven voor verkeersmanagement hebben betrekking op het verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat resulteert dit in: 

 • Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm.

 • Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).

 • Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.

De meeste van deze maatregelen zijn ingezet vanuit de vijf regionale verkeerscentrales en de landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. De activiteiten die door Rijkswaterstaat (RWS) centraal worden uitgevoerd, worden gefinancierd uit het budget voor netwerkgebonden kosten.

Meetbare gegevens

Tabel 7 Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving

Eenheid

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2020

Toelichting

Verkeerssignalering

km op rijbaan

2.716

2.777

2.781

2.8391

2.890

2.836

1

Verkeerscentrales

aantal

6

6

6

6

6

6

 

Spitsstroken

km

324

321

319

310

310

302

2

Bron: Rijkswaterstaat 2020

1

De waarde die gepubliceerd is in de ontwerpbegroting 2021 is hier opgenomen.

Toelichting

 • 1. In 2020 is de lengte van de Verkeerssignalering (matrixborden boven de weg) toegenomen bij met name de projecten "A1 Apeldoorn - Azelo", tussen Deventer en Rijssen en "A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg)". Nadat de realisatie in 2019 al hoger uitviel dan aanvankelijk was begroot, is hierdoor de begroting voor 2020 te laag ingeschat. Daarnaast zijn de toenames van de bovengenoemde projecten hoger dan in de begroting 2020 was voorzien.

 • 2. In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in de lengte spitsstroken. In de begroting was rekening gehouden met het vervallen van de spitsstroken op de A10 Zuidasdok en de A15 bij Papendrecht ten gunste van volwaardige rijstroken. Doordat deze projecten later starten, blijven deze spitsstroken langer in gebruik.

Tabel 8 Indicator verkeersmanagement
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Toelichting

Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouw­bare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders

       

1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meet­locaties dat goed functioneert

93%

93%

92%

93%

93%

> 90%

1

2. actualiteit data voor derden: % van de gege­vens van een meet­­minuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW

98%

98%

99%

97%

100%

> 95%

2

Bron: Rijkswaterstaat 2020

Toelichting

 • 1. In 2020 functioneerde 93% van alle meetlocaties goed. Deze score was ruim boven de streefwaarde van 90%.

 • 2. In 2020 was 100% van alle gegevens tijdig geleverd. Deze score was ruim boven de streefwaarde van 95%.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Motivering

Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot, veilig en comfortabel vervoer van personen en goederen, onder de randvoorwaarde van een kwalitatief hoogwaardig milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier beheer en onderhoud enerzijds en vervangingen en renovaties anderzijds.

Producten

Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).

Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zijn veel kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

In bijlage 2 ‘Instandhouding’ van deze Jaarverantwoording wordt ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.

12.02.01 Beheer en Onderhoud

Voor het gebruik van het wegennet zet IenW in op een optimale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid over de levenscyclus van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.

De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit

 • Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan; 

 • Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;

 • Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;

 • Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;

 • Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.

Uitgesteld en achterstallig onderhoud

Conform toezegging aan de Tweede Kamer wordt in het jaarverslag aangeven wat de omvang van het uitgesteld en (eventueel) achterstallig onderhoud aan het einde van het jaar was.

Voor het Hoofdwegennet beliep het uitgesteld onderhoud per 31 december 2020 € 544 miljoen, daarvan was € 12 miljoen achterstallig. Ten opzichte van 2019 is het uitgestelde onderhoud met € 8 miljoen afgenomen en het achterstallig onderhoud met € 5 miljoen toegenomen.

Voor een overzicht van het uitgesteld en achterstallig onderhoud op alle RWS-netwerken, wordt u verwezen naar bijlage 2 bij dit jaarverslag.

Tabel 9 Uitgesteld en achterstallig onderhoud (bedragen x €1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

 

Volume uitgesteld onderhoud

Waarvan achterstallig

Volume uitgesteld onderhoud

Waarvan achterstallig

Volume uitgesteld onderhoud

Waarvan achterstallig

Volume uitgesteld onderhoud

Waarvan achterstallig

Hoofdwegen

314

3

353

1

552

7

544

12

Bron: Rijkswaterstaat, 2020

Meetbare gegevens

Tabel 10 Areaal Rijkswegen
  

Eenheid

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2020

Toelichting

Rijbaanlengte

Hoofdrijbaan

km

5.803

5.804

5.867

5.843

5.842

5.838

1

Rijbaanlengte

Verbindingswegen en op- en afritten

km

1.650

1.677

1.723

1.745

1.766

1.753

2

Areaal asfalt

Hoofdrijbaan

km2

76

76

77

77

77

77

3

Areaal asfalt

Verbindingswegen en op- en afritten

km2

14

15

15

15

15

15

4

Groen areaal

 

km2

182

181

182

182

183

182

5

Bron: Rijkswaterstaat, 2020

Toelichting

 • 1. In 2020 is er geen nieuwe hoofdrijbaan-lengte bij gekomen. De lengte is iets afgenomen door dataverbeteringen (1 km is nu als verbindingsweg geclassificeerd in plaats van voorheen hoofdrijbaan). In de begroting was een afname voorzien door overdracht van de oude N18 naar de betreffende provincies en gemeenten. In 2019 heeft een deel van de overdracht plaatsgevonden; het andere deel is nog niet overgedragen, waardoor de afname minder is dan in de begroting werd voorzien.

 • 2. De lengte van de verbindingswegen en op- en afritten is toegenomen door de openstelling van de parallelbanen bij de SAA-3 A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) en op de A16/N3 Dordtse Kil. De toename is groter dan voorzien in de begroting ten gevolge van een datacorrectie in 2019 rond de N59, zoals reeds toegelicht in het jaarverslag 2019.

 • 3. Het oppervlak van de hoofdrijbaan is toegenomen door de verbreding van de A1 tussen Twello en Rijssen. Dit valt binnen de afronding.

 • 4. Het oppervlak van de verbindingswegen en op- en afritten is toegenomen door de openstelling van de parallelbanen bij de SAA-3 A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) en op de A16/N3 Dordtse Kil. Dit valt binnen de afronding.

 • 5. In 2020 is het groen areaal met name toegenomen langs de nieuwe N18.

Tabel 11 Omvang areaal

Areaal

Eenheid

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatiex € 1.0002019

Realisatiex € 1.0002020

Begrotingx € 1.0002020

Oppervlakte wegdek (Exclusief verzorgingsbanen)

km2

92

92

92

577.089

700.022

501.379

Bron: Rijkswaterstaat, 2020

Toelichting

De toename van het totale oppervlakte wegdek blijft binnen de afronding.

Tabel 12 Indicatoren Beheer en onderhoud
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde 2020

Toelichting

Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1):

1

t/m 2017: De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud ten opzichte van totale verstoringen (in km.min.)

3%

4%

     

vanaf 2018: Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (in voertuigverliesuren)

  

2%

3%

6%

< 10%

 

Technische Beschikbaarheid (2):deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden

99%

99%

99%

99%

99%

> 90%

2

Veiligheid (3):

       

a.    voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming)

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

99,7%

> 99,7%

3

b.    voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien).

99%

99%

97%

97%

Voldoende

> 95%

4

Bron: Rijkswaterstaat, 2020

Toelichting

 • 1. Bij de indicator ‘Files door Werk in Uitvoering’ worden alleen de files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minsterns 2 km. Vanaf 2018 is ervoor gekozen om daarbij een rekenmethode te gebruiken die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen met betrekking tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdwegennet.

 • Tot en met 2017 werd deze indicator uitgedrukt in een percentage van de totale «filezwaarte» (eenheid kilometerminuten). Bij deze definitie wordt gekeken over welke lengte en tijdsduur files voorkomen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de snelheid in de file, het aantal voertuigen, het aantal rijstroken.

 • Vanaf 2018 wordt deze indicator uitgedrukt in een percentage van het totale «reistijdverlies» (eenheid voertuigverliesuren). Deze wordt berekend op basis van de gereden snelheid ten opzichte van de normsnelheid (100 km/uur), de hoeveelheid verkeer per rijstrook, het aantal rijstroken en de lengte waarover langzamer gereden wordt. Als de snelheid daalt, neemt het reistijdverlies toe. Wanneer de hoeveelheid langzaam rijdend verkeer toeneemt, neemt ook het reistijdverlies toe. Opgeteld geeft dit de extra reistijd die de weggebruikers gezamenlijk ondervinden door files, ten opzichte van de reistijd bij een normsnelheid van 100 km/uur. In 2020 was 6% van alle Files het gevolg van aanleg en geplande onderhoudswerkzaamheden (Werk in Uitvoering). Deze score was ruim onder de streefwaarde van 10%. Dit is wel een stijging ten opzichte van eerdere jaren. Dit komt doordat er vanwege de coronacrisis minder files zijn geweest, waardoor het percentage files door onderhoudswerkzaamheden gestegen is. De totale hoeveelheid voertuigverliesuren (vvu) door files door werkzaamheden is iets lager dan eerdere jaren: 630, 971 en 552 vvu x 1000 in respectievelijk 2018, 2019 en 2020.

 • 2. De Technische Beschikbaarheid van de weg was in 2020 99%. Deze score was ruim boven de streefwaarde van 90%.

 • 3. Omtrent het voorkomen van verkeersonveilige situaties bestaan indicatoren die aangeven in hoeverre aan veiligheidsnormen wordt voldaan. Deze indicatoren betreffen de wegverharding en in hoeverre er tijdig wordt gestrooid om wintergladheid te voorkomen. Het voldoen aan de veiligheidsnormen wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming. In 2020 voldeed 99,72% van de wegverhardingen aan deze normen. Daarmee werd aan de streefwaarde van 99,7% voldaan.

 • 4. Het tijdig bestrijden van wintergladheid wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid. Voor het eerste half jaar is een prestatie van 97% gerealiseerd. Omdat in het najaar 2020 een nieuw strooimanagementysteem in gebruik is genomen en dit systeem nog enige kinderziektes had, zijn er over het najaar 2020 geen prestatie cijfers beschikbaar. Kwalitatief is de indruk dat ook in de tweede helft van het jaar de norm is gehaald, omdat in deze periode de tijdigheid van de strooiacties vergelijkbaar is geweest met die in andere jaren.

12.02.04 Vervanging

Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door het intensieve gebruik vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.

Op dit artikel staat het merendeel van de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdwegennet. Op artikelonderdeel 18.12 staat de reservering voor nader te bepalen onderhoud en vervanging voor 2030 tot en met 2034, die nog moeten worden toebedeeld. In het MIRT projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet.

Deze werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 2 Instandhouding.

12.03 Aanleg

Motivering

Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt, met als doel de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.

12.03.01 Realisatie

In 2020 zijn de volgende mijlpalen gerealiseerd, die betrekking hebben op de realisatie van projecten:

Tabel 13 Mijlpalen realisatieprojecten HWN

Mijlpaal

 

Project

Openstelling

A9 Gaasperdammertunnel binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere;

 

A1 Apeldoorn – Azelo Fase 1 tracédeel Twello – Rijssen.

Start realisatie

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

 

deeltraject A9 Badhoevedorp binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere

 

A15 Papendrecht-Sliedrecht Oost

Ten opzichte van de begroting 2020 hebben de volgende wijzigingen zich voor gedaan:

 • De start realisatie van het project A15 Papendrecht-Sliedrecht is in 2020 gestart in plaats van 2019 en wordt in het jaarverslag van 2020 opgenomen;

 • De openstelling van het project A1 Apeldoorn – Azelo Fase 1 tracédeel Twello – Rijssen stond gepland voor 2021, Deze fase is in 2020 opengesteld en wordt in het jaarverslag 2020 opgenomen;

 • Het deelproject A9 Gaasperdammertunnel binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere is in 2020 volledig opengesteld en wordt in jaarverslag 2020 opgenomen.

Overige maatregelen

Meer veilig

In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en N-wegen in beheer van het Rijk.

In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Binnen dit programma zijn van de 61 maatregelen, 47 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 14 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 3 in uitvoering en 11 in voorbereiding zijn.

Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop, als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma wordt in drie tranches uitgevoerd in de periode 2018-2022. Van de bijna 400 maatregelen zij er circa 140 gerealiseerd. De overige maatregelen worden gerealiseerd in 2021 en 2022.

Voor het verbeteren van de veiligheid van N-wegen in beheer van het Rijk is € 25 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48. De maatregelen worden gerealiseerd in de periode 2020-2024.

Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Dit pakket was gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter)nationale vrachtcorridors en is geheel afgerond behoudens de maatregel grensemplacement Venlo.

Meerjarenprogramma Ontsnippering

Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Een voorbeeld van een ontsnipperingsmaatregel is het plaatsen van een ecoduct of een wildtunnel onder de (spoor)weg door. Hierdoor kunnen dieren zich weer bewegen tussen twee natuurgebieden die gescheiden zijn geraakt (versnipperd) door de aanleg van Rijksinfrastructuur. Tevens wordt hierdoor het aantal aanrijdingen met dieren beperkt. Het programma is in 2020 formeel afgesloten. Enkele maatregelen worden nog uitgevoerd als onderdeel van ander gepland werk. In de MIRT-brief van 26 november 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de afronding van het programma middels het bij de MIRT-brief gevoegde Eindboek Meerjarenprogramma Ontsnippering. In de afgelopen 15 jaar zijn meer dan 500 maatregelen genomen om versnipperd geraakte natuurgebieden weer met elkaar te verbinden waardoor vele diersoorten weer veilig kunnen oversteken en hun leefgebied is vergroot. Het eindboek toont de resultaten daarvan. 

Tabel 14 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2020

  

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

begroting

realisatie

verschil

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

  

2020

 

2020

  

Projecten nationaal

        

Kleine projecten / Afronding projecten

2

11

9

41

37

nvt

nvt

1

Programma 130 km

2

13

11

45

55

nvt

nvt

2

Programma aansluitingen

28

26

‒ 1

117

121

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

 

1

1

12

12

nvt

nvt

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

0

1.488

1.488

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

3

1

‒ 2

53

55

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

43

14

‒ 30

309

314

2028

2032- 2036

3

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

192

28

‒ 164

2.133

1.229

2025- 2027

2024- 2026

4

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

   

20

20

2015

2015

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

19

17

‒ 2

785

796

2023- 2025

2028-2030

5

A2 Holendrecht-Oudenrijn

   

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

 

2

2

320

322

2017

2017

 

N50 Ens-Emmeloord

1

 

‒ 1

20

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Papendrecht-Sliedrecht

 

3

3

 

16

 

2020-2021

6

A4/A44 Rijnlandroute

105

56

‒ 49

574

581

regio

regio

7

A4 Burgerveen - Leiden

   

548

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

   

641

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

 

2

2

16

16

2020- 2022

2020

 

N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

3

1

‒ 1

12

17

2020

2022

8

N61 Hoek-Schoondijke

 

0

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

        

A2 Passage Maastricht

 

1

1

680

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

 

0

0

258

263

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

60

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

240

40

‒ 201

576

669

 

2023-2025

9

A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a

120

112

‒ 8

256

258

 

2023-2025

10

A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

   

32

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

   

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

   

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

4

0

‒ 3

19

21

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

1

7

6

54

50

2018

2018

11

Projecten Noord-Nederland

        

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

92

73

‒ 19

700

714

2021- 2023

2024

12

N31 Leeuwarden (De Haak)

 

1

1

219

220

2014

2014

 

Overige maatregelen

        

Fileaanpak

19

19

0

54

54

   

Meer kwaliteit leefomgeving

   

145

150

   

Meer veilig

 

1

1

50

55

   

Afrondingen

‒ 1

  

‒ 2

    

Totaal uitvoeringsprogramma

873

431

‒ 443

12.144

11.419

   

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

82

68

‒ 14

     

Programma realisatie

955

499

‒ 456

     

Budget realisatie (IF 12.03.01)

783

       

Overprogrammering (-)

‒ 172

       

Toelichting

 • 1. Kleine projecten / Afronding projecten: betreft het project A73 Venlo/Maasbracht. (€ 9,2 miljoen). In het verleden is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Roermond, provincie Limburg en RWS met betrekking tot het verdelen van gelden naar aanleiding van een aanbestedingsmeevaller. Deze factuur is in 2020 betaald.

 • 2. Voor het programma 130 km/u zijn er extra uitgaven geweest voor het plaatsen van extra borden op delen van het netwerk waar er niet harder gereden mag worden dan 100 km/u en 120 km/u. Door de gevolgen van PAS was dit niet voorzien ten tijde van de begroting

 • 3. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif naar 2028. In de Kamerbrief van 7 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 32 668, nr. 16) is de Kamer geïnformeerd over het project.

 • 4. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: Dit betreft hoofdzakelijk de overheveling van budget van artikel 12.03 Aanleg naar het artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen na afronding van de aanbesteding van het traject A9 Badhoevedorp-Holendrecht (inpassing DBFM-contract). Daarnaast is er na oplevering van de deelprojecten resterend budget vrijgevallen ten gunste van de vrije investeringsruimte wegen.

 • 5. A28 Knooppunt Hoevelaken: Het projectbudget is als gevolg van de prijsbijstelling 2020 verhoogd. De openstelling is verschoven naar 2028-2030 vanwege stikstofproblematiek.

 • 6. A15 Papendrecht-Sliedrecht: Naar aanleiding van het genomen uitvoeringsbesluit is budget overgeheveld van planuitwerking en verkenning naar het realisatiebudget.

 • 7. A4/A44 Rijnlandroute (- € 48,7 miljoen). De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een reservering aan het BTW compensatiefonds en betreft een kasschuif van € 49,8 miljoen van 2020 naar 2021 en 2022. Er vinden nog gesprekken met de provincie plaats over de omvang van het bedrag en wanneer de betalingen zullen plaatsvinde.

 • 8. N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid): Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.

 • 9. A12-A15 Ressen – Oudenbroeken: De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 158,3 miljoen van 2020 naar 2021 als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op het tracébesluit. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van de vastlegging van de contract-close.

 • 10. A1 Apeldoorn-Azelo: Na gunning is het kasritme geactualiseerd op basis van de planning van de opdrachtnemer. Deze week iets af van de eerdere inschatting. Er is geen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 11. N35 Zwolle – Wijthmen: In 2020 was aanvullend kasbudget benodigd voor het verrekenen van de meevaller binnen het project met provincie Overijssel conform de afgesloten bestuursovereenkomst.

 • 12. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2: De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van 2020 naar 2021 tot en met 2023 als gevolg van de vertraging van de werkzaamheden. Het projectbudget is als gevolg van de prijsbijstelling 2020 verhoogd.

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Tabel 15 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

 

Oplevering/openstelling

Toelichting

 

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

 

2020

 

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 209

‒ 581

nvt

  

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

117

104

 

nvt

1

Geluidsaneringprogramma - weg

267

341

 

nvt

2

Kosten voorbereiding tol

14

15

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL Hoofdwegennet)

204

3

nvt

nvt

3

Reservering voor LCC

224

329

nvt

nvt

4

Snelfietsroutes

29

3

nvt

nvt

5

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

112

114

nvt

nvt

 

Vervolgprogramma Meer Veilig

55

56

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtheffing

22

30

nvt

nvt

6

Strategisch plan Verkeersveiligheid

 

32

 

nvt

7

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

168

167

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A12/A27 Ring Utrecht

1.206

1.225

2027- 2028

 

8

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

305

330

  

9

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

53

55

2023

2025

10

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

179

182

regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

28

regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht - Sliedrecht

16

 

2020- 2021

 

11

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

165

135

2023- 2026

2026- 2028

12

A4 Knooppunt Burgerveen – N14

133

231

  

13

A4 Haaglanden – N14

467

676

 

2026- 2028

14

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

3

0

nvt

nvt

15

N59 Verkeersveiligheid

10

0

nvt

 

16

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 't Vonderen - Kerensheide

273

278

2025- 2027

2025- 2027

 

A27 Houten - Hooipolder

1.432

1.470

Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030

Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030

17

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

4

4

2021- 2022

2021- 2022

 

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

27

Regio

Regio

 

N65 Vught - Haaren

113

94

2024- 2026

Regio

18

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

157

156

   

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

425

2022- 2024

2023- 2026 / 2025- 2029

19

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

22

23

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

 

1

 

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 2b

191

195

Fase 2b: 2020- 2022

2023- 2025

20

A1/A30 Barneveld

42

42

   

N35 Nijverdal - Wierden

121

117

2022- 2024

2023- 2025

 

N35 Raalte

13

13

Regio

Regio

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

2022- 2024

2022- 2024

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

100

102

2021-2023

2026

21

Overige projecten en reserveringen

245

160

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

3

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.756

6.618

   

begroting (IF 12.03.02)

6.756

6.618

   

Toelichting

Naast de mutaties als gevolg van de prijsindexatie wordt hieronder alleen ingegaan op de inhoudelijke mutaties.

 • 1. Beter Benutten: Voor activiteiten voor Mobility as a Service en het meerjarige programma Intelligenet Transport Systemen hebben overboekingen plaatsgevonden naar HXII teneinde specifieke uitkeringen te verstrekken aan regionale overheden voor afrekeningen uit de 1e tranche Beter Beter en ter invulling van gemaakte BO-MIRT afspraken in de afgelopen jaren.

 • 2. Geluidsaneringsprogramma - weg: Vanuit de ervaringen met Fase 1 en de opgave voor Fase 2 is de stand van de budgetspanning in beeld gebracht en eenmalig verlaagd door vanuit de investeringsruimte hoofdwegennet (IF 20.05) € 81 miljoen toe te voegen aan het projectbudget. Daarnaast is vanwege de realisatie van project N65 Vught-Haaren door de provincie Noord-Brabant € 9 mljoen benodigd voor geluidsaneringsmaatregelen en onttrokken aan dit projectbudget.

 • 3. Lucht-weg (NSL hoofdwegennet): In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Daarnaast heeft eind 2019 nog de afwikkeling van NSL over het jaar 2018 plaatsgevonden.

 • 4. Reservering voor LCC: Deze reserveringen zijn geactualiseerd voor prijsindexatie en de verlenging van het Infrastructuurfonds van 2033 naar 2034.

 • 5. Snelfietsroutes: Voor Snelfietsroutes hebben overboekingen plaatsgevonden naar HXII teneinde specifieke uitkeringen te verstrekken aan regionale overheden vanuit gemaakte BO-MIRT afspraken in de afgelopen jaren. Dit is gedaan via de regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020–2022 en via de Brede Doeluitkering, alsmede is uitvoering gegeven aan de motie Hoogland.

 • 6. Voorbereiding vrachtwagenheffing: De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor het programma Vrachtwagenheffing voor 2020 en 2021.

 • 7. Strategisch plan verkeersveiligheid: Ten behoeve van de Regeling Impuls Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 zijn middelen overgeboekt uit de reservering Strategisch Plan Verkeerveilgheid op artikelonderdeel 20.03.02. In totaal € 102 miljoen in 2020 gerealiseerd, waarvan een bedrag van 17,5 miljoen is afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. De technische verwerking van € 52 miljoen in de begroting vindt in 2021 plaats.

 • 8. A12/A27 Ring Utrecht: Het project is geindexeerd naar het prijspeil voor 2020. De omvang van de prijsbijstelling hangt direct samen met de omvang van het projectbudget.

 • 9. A7/A8 Corridor Amsterdam - Hoorn: Bij de faseovergang naar de planstudie is het projectbudget verhoogd. De dekking hiervoor komt vanuit de gereserveerde middelen van het Regeerakkoord Rutte III uit de investeringsruimte hoofdwegennet.

 • 10. Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6: De totstandkoming van het ontwerptracébesluit heeft vertraging opgelopen. De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS heeft hieraan bijgedragen. Dit heeft ook gevolgen voor de mijlpalen van het tracébesluit, realisatie en openstelling.

 • 11. A15 Papendrecht - Sliedrecht: Door de start van de realisatie van het project is het budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

 • 12. A20 Nieuwekerk a/d IJssel - Gouda: eerder zijn per abuis de budgettaire gevolgen van de voorkeursbeslissing niet correct verwerkt. Hierdoor heeft de budgettaire vrijval naar de vrije investeringsruimte hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden. Deze is alsnog toegevoegd.

 • 13. A4 Leiden - knooppunt Burgerveen: De toename in het budget komt met name door : 1) het toevoegen van budget voor voorkeursalternatief B (€ 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel uitvoeringsbesluit en 2) het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct West-variant (€ 40 miljoen). De dekking van het toevoegen van beide ophogingen komt vanuit de gereserveerde middelen van het Regeerakkoord Rutte III uit de investeringsruimte hoofdwegennet.

 • 14. A4 Haaglanden: het taakstellend budget is met ruim € 200 miljoen verhoogd door: 1) het toevoegen van budget voor spoorviaducten bij Rijswijk en Leidschendam ( € 145 miljoen) gedekt vanuit de vrije investeringsruimte hoofdweggennet en 2) het toevoegen van budget voor meekoppelkansen in onderhoudswerkzaamheden gedekt vanuit de budgetten voor Vervanging en Renovatie en Beheer en Onderhoud.

 • 15. Rijksbijdrage aan kwaliteitsprgramma Blankenburgverbinding: In 2020 is ter compensatie voor de btw-afdracht door de regio vanuit het Rijk een bedrag van € 3 miljoen overgeboekt naar het btw-compensatiefonds.

 • 16. N59 Verkeersveiligheid: door de start van de realisatie van het project is het budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

 • 17. A27 Houten - Hooipolder: Door bezwaren op het tracébesluit heeft het project enige vertraging opgelopen. Hierdoor was indexatie voor het jaar 2020 noodzakelijk. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroeppelijk verklaard.

 • 18. N65 Vught - Haaren: Dit komt met name doordat de uitvoering van het project is overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd. De weg blijft in beheer van het Rijk.

 • 19. Programma SmartwayZ.NL: InnovA58: de realisatie van het project heeft vertraging opgelopen door de uitspraak van de Raad van State over de PAS en autonome ontwikkelingen in het project.

 • 20. A1 Apeldoorn - Azelo: fase 2b: In juni 2020 is besloten de aanbesteding van fase 2b versneld op de markt te zetten om de GWW-sector aan het werk te houden in de coronacrisis. Daardoor kon de aanbesteding al in 2020 starten.

 • 21. N33 Zuidbroek-Appingedam: Door een langere doorlooptijd van de planuit­werking vertraagt het project. Daarbij is in de realisatiefase extra tijd nodig voor hergebruik van de oorspronkelijke weg en het beheersen van het risico van specifieke bodemcondities.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private Opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de Opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.

De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging).

Producten

Bij de projecten N18 Varsseveld – Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen-Almere Havendreef A27/A1 Utrecht Noord–Eemnes–Bunschoten, A6 Almere en A9 Gaasperdammerweg is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert.

De projecten A16 Rotterdam en A24 Blankenburgverbindinge en A9 Badhoevedorp – Holendrecht verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. A12/A15 Ressen Oudbroeken (Via15) verkeert ook in de bouwfase, waarbij contract close heeft plaatsgevonden en financial close pas zal plaatsvinden na behandeling van het project bij de Raad van State. De volledige beschikbaarheidsvergoeding voor deze projecten wordt na openstelling betaald.

Tabel 16 Projectoverzicht behorende bij 12.04: Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2020

  

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

 

begroting

realisatie

verschil

begroting

huidig

begroting

huidig

 

Projectomschrijving

2020

  

2020

 

2020

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

58

54

‒ 5

2.154

2.172

2013

2013

1

A12 Lunetten-Veenendaal

25

25

0

684

691

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

 

11

11

 

1.244

 

2026

2

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6)

71

60

‒ 10

1.816

1.845

2019

2019

3

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere)

20

20

0

394

375

2020

2019

4

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

63

56

‒ 7

1.139

1.160

2020

2020

5

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

14

15

0

358

362

2018–2020

2019

 

Aflossing tunnels

48

44

‒ 4

951

954

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte-Vaanplein

112

89

‒ 23

2.252

2.271

2015

2015

6

A16 Rotterdam

43

63

20

1.498

1.524

 

2025

7

A24 Blankenburgtunnelverbinding

38

72

34

1.800

1.909

 

2024

8

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen-Geffen

2

1

‒ 1

272

272

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

 

54

54

 

69

 

2023- 2025

9

A12 Ede-Grijsoord

15

21

6

184

180

2016

2016

10

N18 Varsseveld-Enschede

10

14

4

455

463

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden-Drachten

6

6

0

168

168

2007

2007

 

N33 Assen-Zuidbroek

14

14

0

341

344

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

     

nvt

  

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15)

   

293

497

nvt

 

11

Afrondingen

        

Totaal uitvoeringsprogramma

538

618

80

14.759

16.500

   

begroting (IF 12.04)

538

       

Toelichting

 • 1. A10 Tweede Coentunnel: Dit betreft de actualisatie van de kasreeks binnen het Hoofdwegennet. die in de Ontwerpbegroting 2021 is verwerkt. De verhoging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2020.

 • 2. Schiphol – Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht): Dit betreft de overheveling van budget van artikel 12.03 Aanleg naar het artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen na afronding van de aanbesteding (inpassing DBFM-contract).

 • 3. Schiphol – Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6): De lagere realisatie in 2020 is veroorzaakt door een versnelling van werkzaamheden in 2019. De verhoging van het projectbudget is veroorzaakt door de prijsbijstelling 2020.

 • 4. Schiphol – Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere): In de realisatiefase zijn minder risico’s opgetreden dan verwacht. Het projectbudget is hierop aangepast.

 • 5. Schiphol – Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat een deel van de risicoreservering in 2020 niet nodig is gebleken. Het budget is verschoven naar latere jaren. De verhoging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2020.

 • 6. A15 Maasvlakte-Vaanplein: De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. De herfinanciering heeft tot een voordeel geleid. De verhoging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2020.

 • 7. A16 Rotterdam: Betreft een hogere realisatie voor de uitvoering van beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS en PFAS te mitigeren. De verhoging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2020.

 • 8. A24 Blankenburgverbinding: De hogere realisatie wordt veroorzaakt door een correctie op de kasreeks conform het contract. Het hogere projectbudget wordt met name veroorzaakt door onvoorziene werkzaamheden voor het opruimen van verontreinigd puin. Daarnaast is er extra budget nodig geweest voor het voldoen aan de NEN-normering, de fasering van de A15 (2X3 banen) en asbestsanering binnendijk. Ook is er aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het sluiten van een wijzigingsovereenkomst met de opdrachtnemer.

 • 9. A12/A15 Ressen – Oudbroeken: Dit betreft overheveling van budget van artikel 12.03 Aanleg naar het artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast als gevolg van de latere uitspraak van de Raad van State op het tracébesluit.

 • 10. A12 Ede-Grijsoord: De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de uitvoering van aanvullende maatregelen, voor het (deel)project A12 Poortwachter.

 • 11. Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) en A24 Blankenburgtunnel: De afwijking in het projectbudget betreft de extrapolatie van de doorlopende verplichtingen naar de jaren 2034-2050.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan verkeersmanagement, beheer, onderhoud, vervanging, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

Voor cybersecurity is er voor 2020 en 2021 een impulspakket vastgesteld. In totaal is er € 33,6 miljoen aan capaciteit- en programma middelen toegekend voor cybersecurity en hiervan is € 17,4 miljoen beschikbaar voor het hoofdwegennet. Hiervoor is een pakket aan maatregelen vastgesteld om de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer versneld op te pakken, Beveiligd Werken RWS (BWR) -restmaatregelen uit te voeren en de cyberweerbaarheid te vergroten. Daarmee worden de prestaties op de netwerken die in beheer van RWS zijn preventief beschermd, aanvallen gedetecteerd en verholpen.

12.07 Investeringsruimte

Bij Ontwerpbegroting 2019 is de investeringsruimte Hoofdwegen overgeheveld naar begrotingsartikel 20 onder de modaliteit specifieke investeringsruimte Hoofdwegennet (artikelonderdeel 20.05.01).

12.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord. Zie hierboven de toelichtingen op ontvangsten, onder het overzicht van Budgettaire gevolgen van uitvoering.

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.

Totaal geraamde inkomsten tol

Met de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing wordt uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder wordt gerealiseerd, dan zal de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa.

Licence