Base description which applies to whole site

7. Saldibalans

Tabel 16 Saldibalans per 31 december 2020 van de Staten-Generaal (IIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1

Uitgaven ten laste van de begroting

185.602

 

173.464

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.604

 

4.399

3

Liquide middelen

1

 

7

     

4

Rekening-courant RHB

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

177.654

 

166.800

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

230

 

242

7

Schulden buiten begrotingsverband

4.575

 

2.514

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

185.833

 

173.713

Subtotaal intra-comptabel

185.833

 

173.713

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

75.519

 

67.496

12a

Tegenrekening voorschotten

75.519

 

67.496

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

7.523

 

8.392

13

Garantieverplichtingen

7.523

 

8.392

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

22.352

 

19.853

14

Andere verplichtingen

22.352

 

19.853

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

105.394

 

95.741

Subtotaal extra-comptabel

105.394

 

95.741

          

Totaal

291.227

 

269.454

Totaal

291.227

 

269.454

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2020

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2020 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 17 Liquide middelen (bedragen in € )

Liquide middelen

Saldo

a) Eerste Kamer

348

b) Tweede Kamer

0

  

Totaal

348

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

Tabel 18 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

177.653.934

  

Totaal

177.653.934

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Tabel 19 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Intra-comptabele vorderingen

Saldo

a) Eerste Kamer

170.338

b) Tweede Kamer

59.289

  

Totaal

229.627

Ad a) Eerste KamerDe vorderingen van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit per 31 december 2020 openstaande verstrekte voorschotten in het kader van buitenlandse dienstreizen. Deze voorschotten worden in het eerste kwartaal van 2021 afgewikkeld.

Ad b) Tweede KamerDe vorderingen van de Tweede Kamer hebben voornamelijk betrekking op de nog per 31 december 2020 af te wikkelen voorschotten dienstreizen reizen (€ 29.588), vorderingen op P-Direkt (€ 24.289) en overige debiteuren (€ 5.411).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 20 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Intra-comptabele schulden

Saldo

a) Eerste Kamer

160.444

b) Tweede Kamer

4.414.548

  

Totaal

4.574.992

Ad a) Eerste KamerDe schulden van de Eerste Kamer bestaan voornamelijk uit de in december 2020 ingehouden loonheffing en sociale premies die in het eerste kwartaal 2021 worden afgewikkeld.

Ad b) Tweede KamerDe schulden van de Tweede Kamer bestaan voornamelijk uit de in december 2020 ingehouden loonheffing en pensioenpremies (€ 4.189.131) die in de maand januari 2021 worden afgedragen. Daarnaast staat een uit 2019 aan belastingen te verrekenen bedrag (€ 196.929) open.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2020 openstaande voorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 21 Overzicht openstaande voorschotten per 31 december 2020 (bedragen in €)

Voorschotten openstaand

Saldo

a) Eerste Kamer

1.079.457

b) Tweede Kamer

74.438.607

  

Totaal

75.518.064

Ad a) Eerste KamerHet saldo van de Eerste Kamer bestaat voornamelijk uit in 2019 en 2020 verstrekte voorschotten aan de fractie-ondersteuning (€ 671.868). Daarnaast staan nog aan Loyalis verstrekte voorschotten over de periode 2016 tot en met 2020 open (€ 407.589). Na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaringen zullen de voorschotten in 2021 en volgende jaren worden afgewikkeld.

Ad b) Tweede KamerHet saldo van de Tweede Kamer bestaat o.a. uit verstrekte voorschotten aan de fracties (€ 38.203.670), voorschotten aan APG over de jaren 2016 tot en met 2020 (€ 21.944.037) en voorschotten Prodemos (€ 1.869.300). Na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaringen zullen de voorschotten in 2021 en volgende jaren worden afgewikkeld. Daarnaast zijn voorschotfacturen aan leveranciers betaald (€ 12.421.600). In de loop van het jaar 2021 worden deze voorschotfacturen afgewikkeld.

Tabel 22 Specificatie afgerekende voorschotten (bedragen in €)

Voorschotten afgerekend

Saldo

a) Eerste Kamer

714.969

b) Tweede Kamer

46.552.324

  

Totaal

47.267.293

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

Tabel 23 Overzicht garantieverplichting (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

8.391.010

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar incl. negatieve bijstellingen

0

+/+

 

8.391.010

 

Tot betaling gekomen in 2020

868.701

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

 

Totaal

7.522.309

 

De garanties van de Tweede Kamer vloeien voort uit het gestelde in de regeling «Tegemoetkoming in de kosten van de fracties».

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Tabel 24 Overzicht openstaande verplichtingen BiBBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

19.850.749

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

187.747.000

+/+

 

207.597.749

 
   

Tot betaling gekomen in 2020

184.733.299

-/-

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

513.000

 

Totaal

22.351.450

 

De negatieve bijstellingen betreffen verplichtingen uit de jaren voor 2020 die niet meer tot uitbetaling zijn gekomen en afgewikkeld zijn.

Licence