Base description which applies to whole site

5. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Bedrijfsvoeringsparagraaf Raad van State

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In 2020 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

Totstandkoming niet-financiele verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

In het verantwoordingsonderzoek over het jaar 2019 heeft de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de informatiebeveiliging binnen de Raad van State onvolkomenheden geconstateerd. Daaraan gekoppeld heeft de Algemene Rekenkamer een viertal aanbevelingen gedaan. In 2020 heeft de Raad van State zich ingespannen om deze op te volgen. Er zijn organisatorische maatregelen getroffen om de functies die toezien op de informatiebeveiliging voldoende te borgen, bijvoorbeeld door deze te plaatsen binnen de staande organisatie en de noodzakelijke bevoegdheden te geven. Ook is een plan van aanpak opgesteld om in fases de informatiebeveiliging op niveau te brengen. Aan dat plan is in 2020 uitvoering gegeven, onder andere door het reeds geldende informatiebeleid te vernieuwen en extra capaciteit ten behoeve van de informatiebeveiliging toe te kennen.

De tijdige vastlegging van juridisch afdwingbare verplichtingen is ook in 2020 een punt van aandacht geweest. Met betrekking tot de jaarafsluiting 2021 zullen maatregelen genomen worden om verdere verbeteringen te realiseren

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Misbruik en oneigenlijk gebruik

De Raad van State heeft geen regelingen die vallen binnen het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Grote lopende ICT-projecten

De Raad van State valt niet onder de rapportageplicht voor grote ICT-projecten.

Gebruik open standaarden en open source software

De Raad van State maakt gebruik van open standaarden. Van open source software wordt geen gebruik gemaakt.

Betaalgedrag

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Audit Committees

Dit punt is niet van toepassing aangezien de Raad van State geen Audit Committee kent.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

In het jaar 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor verandering van de IT-organisatie van de Raad van State, waaronder het positioneren van de kaderstellende functie in een separaat CIO office. Tot deze kaders behoren het beleid en de richtlijnen ten aanzien van de informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bedrijfsvoeringsparagraaf Algemene Rekenkamer

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

De Algemene Rekenkamer besteedt op een gestructureerde wijze aandacht aan het primaire proces, aan de ondersteunende processen en aan de hiermee samenhangende beheerstaken. De Algemene Rekenkamer beschikt over een planning- en control cyclus, die voorziet in momenten waarop (financiële) managementinformatie wordt beoordeeld. In deze paragraaf worden opvallende zaken in de bedrijfsvoering toegelicht.

Rechtmatigheid

In 2020 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. De financiële overzichten geven een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en materiële bedrijfsvoering

Verbeterplan Financieel Beheer

Op 13 maart 2020 heeft de openbare accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven over boekjaar 2019. In het verslag van bevindingen constateert de accountant dat het jaarrekeningproces is verbeterd. Dit neemt niet weg dat in 2020 verder is gewerkt aan de verbetering van het optimaliseren van het financiële beheer en de bedrijfsvoering met behulp van een verbeterplan financieel beheer.

Om een tijdige afsluiting van de financiële administratie en oplevering van het jaarverslag over 2020 te borgen is gewerkt met een tussentijdse afsluiting (medio 2020). Uit deze halfjaarcontrole 2020 blijkt dat het financieel beheer nog verdere verbetering behoeft. Verplichtingen zijn in 2020 niet altijd tijdig geboekt. Dit is gecorrigeerd en het werkproces is verder aangepast. Verder is het contractenbeheer en –registratie aangescherpt. Dit zal ook in 2021 regelmatig aandacht krijgen bij het monitoren en bespreken van het eerder genoemde verbeterplan financieel beheer.

De inrichting van de accountantscontrole bij de Algemene Rekenkamer

Vanaf 2018 is gekozen voor een controlemodel waarbij de ADR aanvullend op hun controleverklaring bij Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat de financiële stromen en standen van de Algemene Rekenkamer controleert. In aanvulling hierop reviewt de extern ingehuurde openbare accountant (conform COS 610) de werkzaamheden van de ADR en geeft een controleverklaring af bij de financiële verantwoording van de Algemene Rekenkamer. Het controlemodel wordt jaarlijks geëvalueerd.

Interne Controle (IC)

In het licht van de bevindingen van de openbare accountant zijn in 2020 werkprocessen tegen het licht gehouden en aangepast en is de IC aangescherpt. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van het interne controleplan in 2020. Verder zijn steekproefsgewijs controles op het materiële budget uitgevoerd. Ook is er een spendanalyse uitgevoerd. Bevindingen leiden tot het aanbrengen van verdere procesverbeteringen, bijv. bij het contractbeheer.

Overige aspecten van bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging

De Algemene Rekenkamer heeft de beheersing van de informatiebeveiliging zodanig ingericht, dat op basis van risicomanagement wordt gestuurd op maatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie moeten waarborgen. In 2020 zijn de informatiebeveiligingsvisie en het –beleid opnieuw vastgesteld, zijn het risicomanagement en het incidentenproces beschreven en is de risicoanalyse geactualiseerd. De maatregelen zijn gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het informatiebeveiligingsbeleid van 16 september 2020 zijn de taken en verantwoordelijkheden van de CISO-functie opgenomen.

De interne beheersing heeft zodanig gefunctioneerd dat voldoende zekerheid is verkregen dat de bedrijfsvoering voldoet aan het VIR 2007 / BIO en - waar nodig - aanvullende maatregelen zijn getroffen. In 2020 hebben zich acht beveiligingsincidenten voorgedaan. Daarbij is het beveiligingsbeleid effectief gebleken in de zin dat incidenten tijdig zijn gedetecteerd c.q. gemeld en door de getroffen maatregelen niet tot ernstig nadelige gevolgen hebben geleid. Met het formaliseren van het beleid en het vastleggen van processen en procedures is nog een aantal verbeterpunten afgerond. De Algemene Rekenkamer heeft in 2020 opdracht gegeven aan een extern bureau om een audit uit te voeren op de informatiebeveiliging. De audit is eind 2020 gestart en zal begin 2021 worden opgeleverd. Komend jaar zal het informatiebeveiligingsbeleid verder worden ingebed in de organisatie.

Reorganisatiekosten

De reorganisatie in 2017 (als gevolg van taakstellingen) had, naast inhoudelijke motieven in verband met de organisatieontwikkeling, eveneens tot doel een substantieel lagere personeelsformatie en –bezetting te realiseren. Om die beoogde personeelsreductie te bereiken is in 2017 het Van Werk Naar Werk-beleid van het rijk toegepast. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin nog kosten op basis van deze reorganisatie zijn betaald. Deze uitgaven zijn daarmee afgerond.

Tabel 25 Kosten reorganisatie in euro's

Reorganisatiekosten

2017

2018

2019

2020

Totaal

Stimuleringspremies

455.451

208.940

0

0

664.391

Buitengewoon verlof

271.852

1.231.701

296.602

71.037

1.871.192

Begeleiding en inhuur deskundigheid

603.579

108.438

5.677

2.152

719.846

Totaal

1.330.882

1.549.079

302.279

73.189

3.255.429

Externe inhuur

In 2020 was € 3.027 mln. gemoeid met externe inhuur (inclusief inhuur voor onderzoeksopdrachten, die onder categorie uitzendkrachten is opgenomen). Afgezet tegen de personele uitgaven ging het om 10,3%. Daarmee voldoet de Algemene Rekenkamer bijna aan de voor departementen geldende beleidsregel (Rijksbegrotingsvoorschriften 2021) dat 10% van de loonkosten aan inhuur mag worden besteed. Het gebruik van een flexibele schil is een bewuste keuze, waarbij het wel de bedoeling is dat de kosten voor externe inhuur de komende jaren minder dan 10% van het personeelsbudget zullen bedragen.

Er is vooral ingehuurd voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij ging het onder meer om expertise op het gebied van onderzoek, accountancy, financiën, administratieve organisatie en organisatieontwikkeling. Daarnaast worden er uitzendkrachten ingehuurd (waaronder secretaresses), bijvoorbeeld in de vakantieperioden.

Tabel 26 Uitgaven externe inhuur (bedragen x € 1.000)

Categorie inhuur

2020

1. Interim-management

603

2. Organisatie- en Formatieadvies

41

3. Beleidsadvies

57

4. Communicatieadvisering

421

5. Huisvesting

145

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 5)

1.267

6. Juridisch Advies

6

7. Advisering opdrachtgevers automatisering

139

8. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

136

(Beleids)ondersteunend (som 6 t/m 8)

281

9. Uitzendkrachten - onderzoeksopdrachten

1.485

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 9)

1.485

Totaal uitgaven inhuur externen

3.033

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Tijdigheid betaling crediteuren

In 2020 is 98 procent van de facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. Dat is een stijging van 6% (was 92%) ten opzichte van 2019. De Algemene Rekenkamer voldoet daarmee aan de rijksbrede doelstelling om ten minste 95 procent binnen dertig dagen te betalen (comply or explain-beginsel).

Audit Advisory Committee (AAC)

Het Audit Advisory Committee is door de Algemene Rekenkamer zelf ingesteld en legt zich voornamelijk toe op advisering over het functioneren van de Algemene Rekenkamer. Daarbij gaat het om de wijze waarop de Algemene Rekenkamer met haar organisatie en bedrijfsvoering is toegesneden op haar mandaat en op de daaruit voortvloeiende missie en strategie. Onderwerpen die zijn besproken, zijn onder meer de planning en control cyclus, staf van de toekomst, huisvesting en het strategisch personeelsbeleid. In 2020 is het AAC vijf maal bijeengekomen. In 2021 zal het AAC haar eigen functioneren evalueren door middel van een zelfevaluatie.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Staf van de toekomst

In het kader van continu verbeteren heeft de Algemene Rekenkamer een plan ´staf van de toekomst´ opgesteld, met daarin aandacht voor een meer integrale en klantgerichte werkwijze. Per 1 maart 2020 heeft een structuurverandering van de stafdirectie plaatsgevonden. In drie groepen, met nieuw benoemde stafmanagers, heeft de stafdirectie zowel een verbeterslag gemaakt als het gaat om ´de basis op orde´ (onder andere ten aanzien van het financieel beheer en de inkoopfunctie), als ook een betere verbinding weten te realiseren in de samenwerking met de onderzoeksdirecties. De stafdirectie is leidend geweest in het faciliteren van andere werkvormen tijdens de Corona crisis; de informatievoorziening heeft een versnelde ontwikkelimpuls gekregen.

Project huisvesting

In 2018 is het project huisvesting Algemene Rekenkamer gestart. Redenen hiervoor zijn dat de huidige huisvesting niet meer voldoet aan de moderne maatstaven, dat er dringend onderhoud en reparatie nodig is en dat een herijking van de visie op huisvesting noodzakelijk werd geacht. Inmiddels heeft het college het ´ambitiedocument huisvesting´ vastgesteld en heeft op grond hiervan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een ruimtelijke verkenning uitgevoerd met verschillende scenario´s. Deze verkenning vormde samen met de financiële doorrekeningen de basis voor de business case, waarop het college in oktober 2019 voorkeur heeft uitgesproken voor het scenario ´ingrijpend verbouwen´. In 2020 is gelet op de Corona crisis mede gekeken naar de effecten van hybride werken voor de toekomstige huisvesting. Naar verwachting wordt in 2021 een keuze gemaakt inzake het ontwerp dat wordt uitgevoerd en het ontwerpteam dat de ingrijpende verbouwing gaat leiden.

Bedrijfsvoeringsparagraaf De Nationale ombudsman

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In enkele gevallen is er in 2020 sprake geweest van rechtmatigheidsfouten. Deze vallen binnen de voor de Nationale ombudsman geldende normen. Maatregelen zijn getroffen om deze in de toekomst te voorkomen.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Vastleggingen van verplichtingen en vorderingen zijn gedurende het jaar verbeterd. Dit blijft een aandachtspunt.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

In 2019 heeft de Algemene Rekenkamer op het gebied van informatiebeveiliging een aantal tekortkomingen geconstateerd. De tekortkomingen betroffen de aandachtsgebieden Governance, Inrichting van de organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. De Nationale ombudsman heeft in 2020 nieuw informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld, het jaarplan ICT is aangepast, nieuwe procedures voor Risicomanagement en Incidentmanagement zijn opgezet en er is gestart met een bewustwordingscampagne. Daarnaast implementeert de No ook, hoewel niet verplicht, de andere maatregelen die de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voorschrijft. Hiermee zijn forse stappen gezet waardoor de organisatie op weg is naar in control zijn op dit terrein.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

In 2020 werd 8% van de facturen te laat betaald. In 2019 was dit 13%. Een verbetering van 5%.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

De No heeft continue aandacht voor ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering. Hiertoe zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van proces management. In 2020 is voorts een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot risicomanagement. Deze 0-meting biedt pragmatische verbeteringen voor de organisatie om risicomanagement structureel te versterken en te professionaliseren.

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kanselarij der Nederlandse Orden

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek over 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een viertal adviezen gegeven. Deze adviezen zijn door de KNO opgevolgd. Zo zijn de wijzigingen alsnog gepubliceerd op Tendernet. Daarnaast is het systeem LINT uiteraard ingericht om vervuiling van gegevens tegen te gaan.

In 2020 is verder gewerkt aan het systeem LINT. Hierbij is, binnen het bestaande contract, aandacht besteed aan doorontwikkeling (€ 2 mln) van het systeem. Het systeem is eind 2020 succesvol opgeleverd waarna decharge is gegeven aan de IT-leverancier.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

In 2020 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden en hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën producten ontleend aan het Document Management System, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop een archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en is zo doelmatig mogelijk ingericht.

De bevinding van de ADR over de aansluiting van de ontvangsten en verkochte aantallen consulaire producten is aanleiding geweest om de financiële afwikkeling van de consulaire kas op een andere manier in te richten. Hiervoor is een elektronisch kassasysteem aangeschaft en zijn stappen gezet in het ontwikkelen van formulieren om op een eenvoudige manier aansluiting tussen ontvangsten en uitgegeven aantallen te verkrijgen.

De vervanging en uitbreiding van het ICT-netwerk ten behoeve van de veiligheid is gerealiseerd. Daarnaast hebben investeringen plaatsgevonden ten aanzien van veiligheid van de gebouwen en personen.

Het verouderde en niet meer ondersteunde Data Management Systeem (DMS) wordt vervangen door Decos-Join. Het traject van de transitie van DMS naar DECOS-JOIN is in 2020 gestart en zal in 2021 worden afgerond.

De uitbraak van de coronapandemie en de negatieve invloed hiervan op de economie heeft geleid tot uitstel van investeringen of vertragingen in het inkoopproces. Een realistische voorspelling in dit bijzondere jaar over hetgeen gerealiseerd zou moeten worden, is lastig gebleken. Dit verklaart mede het budgetoverschot 2020.

De uitgestelde of vertraagde investeringen zullen worden doorgeschoven naar het volgende begrotingsjaar.

Overige aspecten van bedrijfsvoering

Organisatie

Per maart 2020 is de functie van directiesecretaresse opnieuw ingevuld. Deze functie werd daarvoor gedurende lange tijd uitgevoerd door een uitzendkracht, in verband met de lange procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de vorige secretaresse. Na de ontbinding kon de vacature pas definitief worden ingevuld.

In 2019 is een sollicitatieprocedure gestart voor de nieuwe (vooralsnog tijdelijke) functie van communicatiemedewerker. De sollicitatieprocedure heeft toen niet geleid tot invulling van deze vacature. Na het opnieuw openstellen van de vacature heeft invulling van deze functie plaatsgevonden per september 2020. Deze functie is ingevuld op detacheringsbasis (vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland) voor vooralsnog een periode van één jaar.

Per 1 december 2021 gaat de medewerker documentaire informatievoorziening met pensioen. De vacature wordt begin 2021 opengesteld om zodoende zorg te kunnen dragen voor een gedegen werkoverdracht.

Voor alle functies binnen het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (met uitzondering van die van de directeur) zijn in 2020 de functiebeschrijvingen en -waarderingen geactualiseerd en vastgelegd in een functieboek.

Huisvesting

In 2019 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een advies aan het ministerie van BZK over mogelijke verhuizing van het Kabinet. De huisvesting is te krap en door verschillende verbouwingen in het verleden niet efficiënt in te delen. Gebleken is dat het gebouw ook niet virusproof is. In het advies zal de noodzaak van een verhuizing en de hieraan verbonden kosten worden onderbouwd. De uitbraak van de pandemie heeft geleid tot vertraging in dit proces. De verwachting is dat medio 2021 het advies is afgerond.

De inhaalslag op de (vervangings)investeringen welke in 2020 gepland waren, zullen effect hebben op de begroting 2021. Het gaat onder andere om de vervanging van de airco-installatie van het Kabinet, de (her)inrichting van de bovenverdieping en de keuken en technische ruimte van Cas Ceremonial di Gobernador en de vervanging van de dienstauto’s.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kabinet van de Gouverneur van Curacao

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

Begrotingsuitvoering wordt regulier door Auditdienst Rijk gecontroleerd. In 2020 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden en hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Totstandkoming niet financiële verantwoordingsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën ontleend aan het Document Management System (JOIN), waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop en archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Sturing van het financieel beheer verloopt op basis van maandelijks vergelijk tussen begroting, het maandelijks gegenereerde uitputtingsoverzicht en de voorgenomen uitgaven.

Bij het verantwoordingsonderzoek 2019 heeft de Algemene Rekenkamer (AR) opgemerkt dat het geen aansluiting heeft kunnen vinden tussen de ontvangsten van het Kabinet van de Gouverneur met de door het Kabinet van de Gouverneur aan de RvIG afgedragen gelden. In het kader van het verantwoordingsonderzoek 2020 van de AR heeft het Kabinet van de Gouverneur duidelijk kunnen maken dat de door de lokale autoriteit Kranshi geïnde paspoortgelden niet leiden tot ontvangsten voor het Kabinet van de Gouverneur. Het rijksdeel daarvan wordt via het Kabinet van de Gouverneur afgedragen aan de RvIG, terwijl de overige paspoortgelden vloeien naar de algemene middelen van Curaçao.

Gelet op de door het Kabinet van de Gouverneur gegeven toelichting is er geen aanleiding voor specifieke beheersmaatregelen naar aanleiding van het onderzoek van de AR over 2020.

Overige aspecten

Uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hierbij verklaart het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao dat er in 2020 op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging c.q. uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld behoeven te worden.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

De ADR rapporteerde in 2020 een aantal kleine onzekerheden. Deze hadden betrekking op onvolledige inkoopdossiers. Derhalve zijn in 2020 de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. Processen en informatie worden beheerd in een Document Management Systeem (DMS). Aanvraag en uitgifte van paspoorten en visa worden in beheersystemen van Buitenlandse Zaken verwerkt. Ook organisatie- en personeelsinformatie is gedocumenteerd. Het per 1 juli 2015 geactualiseerde O&F-rapport wordt gehanteerd en hierin zijn in 2020 geen aanpassingen doorgevoerd.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

Naar aanleiding van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek 2019 heeft het Kabinet van de Gouverneur tezamen met de ADR geïnvesteerd in het optimaliseren van de samenwerking. Voorts is door de AR het financieel beheer van het Kabinet van de Gouverneur als «onvolkomen» bestempeld. Grondslag hiervoor was dat er op basis van het onderzoek van de ADR geen aansluiting gemaakt kon worden in de opbrengsten van het Kabinet met de gegevens van de RvIG. Eind 2020 is er door de AR een verantwoordingsonderzoek ingesteld naar de opbrengsten van het Kabinet. De conceptnota laat zien dat de AR aangeeft dat dit proces in grote lijnen voldoende is gewaarborgd. Desondanks het feit dat het financieel beheer van het Kabinet niet als geheel «onvolkomen» blijkt te zijn ziet het Kabinet zelf uiteraard nog ruimte voor verbetering. Zo zal onder andere het AO worden herijkt en de financiële processen verder geoptimaliseerd.

Overige aspecten van bedrijfsvoering

In het laatste kwartaal van 2020 is een plan van aanpak opgesteld om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Zo zal in 2021 het nieuwe AO-IC, personeelshandboek en O&F worden vastgesteld. Ook zal er op het gebied van ICT diverse optimalisaties uitgevoerd gaan worden.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Bedrijfsvoeringsparagraaf Kiesraad

Paragraaf 1. Uitzonderingsrapportage

Rechtmatigheid

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen overschrijdingen en/of bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2. Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 3. Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence