Base description which applies to whole site
+

7. Saldibalans

Tabel 28 Saldibalans per 31 december 2020 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

   

Intra-comptabele posten

   

1

Uitgaven ten laste van de begroting

143.106

 

134.036

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

5.939

 

6.223

3

Liquide middelen

1.190

 

1.039

     

4

Rekening-courant RHB

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

134.128

 

125.908

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

168

 

588

7

Schulden buiten begrotingsverband

4.397

 

3.532

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     
          

Subtotaal intra-comptabel

144.464

 

135.663

Subtotaal intra-comptabel

144.464

 

135.663

          

Extra-comptabele posten

   

Extra-comptabele posten

   

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

336

 

216

10a

Tegenrekening vorderingen

336

 

216

11a

Tegenrekening schulden

160

 

0

11

Schulden

160

 

0

12

Voorschotten

1.623

 

1.792

12a

Tegenrekening voorschotten

1.623

 

1.792

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

21.000

 

14.718

14

Andere verplichtingen

21.000

 

14.718

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

          

Subtotaal extra-comptabel

23.119

 

16.726

Subtotaal extra-comptabel

23.119

 

16.726

          

Totaal

167.583

 

152.389

Totaal

167.583

 

152.389

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2020

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2020, waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Tabel 29 Overzicht liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Raad van State

1.315

b) Algemene Rekenkamer

0

c) Nationale ombudsman

725

d) Kanselarij der Nederlandse Orden

169

e) Kabinet van de Gouverneur van Aruba

733.441

f) Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

303.368

g) Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

150.786

  

Totaal

1.189.804

Ad 4a. Rekening‑courant Rijkshoofdboekhouding

Op de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag conform saldobiljet 2020. De volgende rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

Tabel 30 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

134.127.875

  

Totaal

134.127.875

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 31 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Vorderingen

Saldo

a) Vorderingen kasbeheerders

 

Raad van State

66.458

Algemene Rekenkamer

18.325

Nationale Ombudsman

1.320

Kanselarij der Nederlandse Orden

0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

13.988

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.617

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

64.777

b) Overige intra-comptabele vorderingen

0

  

Totaal

167.485

Ad a) Vorderingen kasbeheerders

Het saldo van de Raad van State heeft voornamelijk betrekking op vorderingen wegens bewust belonen, griffierechten, detacheringen en overige doorberekeningen (€ 54.182).

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer betreffen voornamelijk levensloop saldi en te verrekenen pensioenpremies (€ 18.325).

De vordering van de Nationale ombudsman betreft de afwikkeling van pensioenkosten.

De vorderingen van Kabinet van de Gouverneur van Aruba hebben voornamelijk betrekking op voorschotten aan personeel, debiteuren en kruisposten.

De vordering van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat voornamelijk uit een verrekening met personeel en te ontvangen paspoortgelden.

Het bedrag van het Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten betreft voornamelijk te ontvangen paspoortgelden en paspoortleges (€ 66.258).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 32 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Schulden

Saldo

a) Schulden kasbeheerders:

 

Raad van State

240.705

Algemene Rekenkamer

1.801.760

Nationale Ombudsman

110

Kanselarij der Nederlandse Orden

0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

38.964

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

43.873

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

72.362

b) Overige intra-comptabele schulden

2.198.285

  

Totaal

4.396.059

Ad a) Schulden kasbeheerders

De schulden van de Raad van State bestaan voornamelijk uit de permanente bevoorschotting van griffierechten (€ 194.487)

De schulden van de Algemene Rekenkamer betreffen nog af te dragen loonheffing en sociale premies.

De schulden van de Nationale Ombudsman betreffen nog openstaande saldi inzake afwikkeling dienstverband.

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaan voornamelijk uit te betalen paspoortgelden, nooddocumenten, naturalisatiegelden (€ 27.782) en gelden van twee stichtingen (€ 11.182).

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaan voornamelijk uit nooddocumenten, naturalisatiegelden (€ 31.458) en nog af te rekenen pensioenpremie APC (€ 8.288).

De schulden van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaan uit af te dragen paspoort- en naturalisatiegelden (€ 67.053) en te betalen pensionpremie (€ 5.309).

Ad b) Overige intracomptabele schulden

De overige posten bestaan uit nog af te dragen loonheffing en sociale premies.

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen 

Het totaal bedrag is als volgt opgebouwd:

Tabel 33 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Vorderingen

Saldo

a) Vorderingen kasbeheerders:

 

Raad van State

0

Algemene Rekenkamer

329.706

Nationale ombudsman

1.428

Kanselarij der Nederlandse Orden

0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.616

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

0

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

2.248

  

Totaal

335.998

Het saldo van de Algemene Rekenkamer bestaat voornamelijk uit door te berekenen loonkosten in verband met detacheringen (€ 168.099).

De vorderingen van de Nationale ombudsman bestaan uit vergoedingen aan decentrale overheden.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaan uit te verrekenen paspoortlegen.

Ad 11. Extra-comptabele schulden

Ad 11a. Tegenrekening extra-comptabele schulden

Het totaal is als volgt opgebouwd:

Tabel 34 Overzicht extra-comptabele schulden (bedragen in €)

Schulden

Saldo

a) Extracomptabele schulden kasbeheerders:

 

Raad van State

0

Algemene Rekenkamer

159.190

Nationale ombudsman

0

Kanselarij der Nederlandse Orden

0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

0

b) Overige extracomptabele schulden:

 

Kiesraad

0

  

Totaal

159.190

De extra comptabele schuld van de Algemene Rekenkamer betreft een nog te verrekenen bedrag met RvO inzake een meerjarig project.

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

Het saldo van de openstaande voorschotten is als volgt opgebouwd:

Tabel 35 Overzicht openstaande voorschotten per 31 december 2020

Voorschotten

Saldo

a) Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

166.552

Algemene Rekenkamer

269.602

Nationale ombudsman

964.212

Kanselarij der Nederlandse Orden

220.033

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

0

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

2.550

  

Totaal

1.622.949

De voorschotten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden bestaan voornamelijk uit aan APG Service Partners (voorheen Loyalis) verstrekte voorschotten vanaf 2018. Deze worden afgerekend na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring.

De overige voorschotten betreffen reiskosten personeel.

Het saldo van de in 2020 afgerekende voorschotten is als volgt opgebouwd:

Tabel 36 Specificatie afgerekende voorschotten (bedragen in €)

Voorschotten

Saldo

a) Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

53.287

Algemene Rekenkamer

87.337

Nationale Ombudsman

506.872

Kanselarij der Nederlandse Orden

79.735

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

0

b) Overige vorderingen:

 

Kiesraad

0

  

Totaal

727.231

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

De stand openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Tabel 37 Overzicht stand van de openstaande verplichtingen (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

14.717.599

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

150.835.491

+/+

 

165.553.090

 
   

Tot betaling gekomen in 2020

143.106.000

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

1.447.491

-/-

Totaal

20.999.599

 

De negatieve bijstellingen betreffen inkooporders uit de jaren voor 2020 die om diverse redenen niet meer tot uitbetaling zijn gekomen en afgewikkeld zijn.

Licence