Base description which applies to whole site

Saldibalans per 31 december 2020 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

Tabel 25 Saldibalans per 31 december 2020 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.715

 

2.532

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.716

 

2.534

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

108

 

59

4a

Rekening-courant RHB

0

 

0

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

1

 

2

7

Schulden buiten begrotingsverband

108

 

59

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

2.824

 

2.593

Subtotaal intra-comptabel

2.824

 

2.593

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

0

 

0

12a

Tegenrekening voorschotten

0

 

0

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

          

Totaal

2.824

 

2.593

Totaal

2.824

 

2.593

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2020 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2020 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 26 Schulden buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

108

Totaal

108

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2020 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2021 betaald.

Licence