Base description which applies to whole site

Saldibalans per 31 december 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

Tabel 20 Saldibalans per 31 december 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

70.313

 

62.034

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

3.963

 

3.804

3

Liquide middelen

4

 

3

     

4

Rekening-courant RHB1

47.352

 

45.482

4a

Rekening-courant RHB

110.944

 

102.527

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

76

 

157

7

Schulden buiten begrotingsverband

2.838

 

1.345

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

117.745

 

107.676

Subtotaal intra-comptabel

117.745

 

107.676

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

412

 

417

12a

Tegenrekening voorschotten

412

 

417

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

412

 

417

Subtotaal extra-comptabel

412

 

417

          

Totaal

118.157

 

108.093

Totaal

118.157

 

108.093

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2020 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Tabel 21 Rekening courant (bedragen x € 1.000)

De Koning

45.414

Kabinet van de Koning

‒ 108

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.046

Totaal

47.352

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:

Tabel 22 Vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vorderingen

Kas- en reisvoorschotten

1

Salarisuitgaven

40

Overige vorderingen

35

Totaal

76

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 23 Schulden buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

2.809

Diverse ontvangsten

29

Totaal

2.838

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2020 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2021 betaald.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 412.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2021. In 2020 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2019, € 417.000 afgerekend met APG.

Tabel 24 Tegenrekening voorschotten (bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2020

Verstrekt in 2020

Afgerekend in 2020

Stand 31-12-2020

2019

417

0

‒ 417

0

2020

0

412

0

412

Totaal

417

412

‒ 417

412

Licence