Base description which applies to whole site

3. Beleidsprioriteiten

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan centraal. Het regeerakkoord is daarbij leidend. Een groot deel van het werk van het ministerie en de minister-president werd bepaald door de voorbereiding van de besluitvorming over tal van onderwerpen van het regeringsbeleid in de ministerraad en zijn onderraden. Daarnaast houdt het ministerie zich bezig met toelichting en verantwoording over het beleid in parlement, aan media en aan het publiek, en het ondersteunen van nationale en internationale optredens van de Minister-President.

In 2020 stond de bestrijding van het coronavirus centraal, een enorme opgave voor het voltallige kabinet. Een groot deel van het werk van het ministerie en de Minister-President werd het afgelopen jaar dan ook bepaald door het COVID-19 virus en de bestrijding daarvan. In een crisis van een dergelijk formaat heeft de minister-president vanzelfsprekend een grote rol. Niet alleen als voorzitter van de MCCb en later MCC-19, maar ook waar het ziet op toelichting op het coronabeleid aan Nederland en verantwoording over het beleid in het parlement. Het kabinet heeft op verschillende momenten stevige maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden. Hierbij is zo veel mogelijk gekeken naar maatregelen die nodig waren om het virus te bestrijden, maar die de minste impact op de economie en de samenleving hadden. Desondanks waren verregaande maatregelen nodig om besmetting met het COVID-19 virus tegen gaan. Daarom heeft het kabinet diverse maatregelen genomen om banen en bedrijvigheid zo veel als mogelijk te behouden. Dit heeft sinds het voorjaar van 2020 geleid tot een omvangrijk pakket aan (steun)maatregelen. Tevens is voorzien in (humanitaire) steun aan de Caribische delen van het Koninkrijk. De maatregelen ter bestrijding van het virus, maar ook de steunpakketten en de maatschappelijke effecten lopen ook door in 2021.

Het kabinet spant zich bovendien onverminderd in om Nederland veiliger te maken. Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) worden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in staat gesteld om ongeacht de verdere technologische ontwikkelingen effectiever op te kunnen treden. De inzet van deze extra bevoegdheden is met waarborgen omkleed, zodat op verantwoorde wijze met balans tussen veiligheid en privacybescherming kan worden omgegaan. De evaluatie van de Wiv 2017, welke is uitgevoerd door de commissie onder leiding van mw. Jones-Bos, is inmiddels gereed. 

2020 was ook het jaar waarin het kabinet tot een structurele aanpak van de stikstofproblematiek kwam. De wet stikstofreductie en natuurverbetering biedt de basis voor de uitwerking en realisatie.

Nederland heeft zich in 2020 opnieuw gecommitteerd aan internationale samenwerking en zich een actieve en betrouwbare internationale partner betoond om resultaten te boeken op de grote thema’s van deze tijd die landen niet alleen kunnen bereiken. In 2020 stond een groot deel van de agenda van de Minister-President in het teken van de Nederlandse inzet in de Europese Unie. Ook in de Europese Unie had de aanpak van het COVID-19 virus prioriteit. In de zomer van 2020 is een akkoord bereikt op het EU-herstelfonds, waarmee de economische effecten van het COVID-19 virus worden gemitigeerd. Voorts is een akkoord bereikt op het meerjarig financieel kader 2021-2027, met bijzondere aandacht voor de, voor Nederland belangrijke, rechtstaatverordening. Tenslotte is aan het eind van 2020 een nieuw akkoord met het VK bereikt, als ook een akkoord op een opgehoogd CO-2 reductiedoel voor 2030 van 55%.

Licence