Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht coronamaatregelen Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Koninkrijksrelaties

Tabel 42 Overzicht realisatie coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Voedselpakketten landen en openbare lichamen

42

40

Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1

Inkomstenderving openbare lichamen

3

3

Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1

Eerste tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

174

174

Kamerstukken II 2109/20, 35443, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1

Tweede tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

183

183

Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1

Derde tranche liquiditeitssteun Aruba

99

99

Kamerstukken II 2020/21, 35641, nr. 1

Derde tranche liquiditeitssteun Curaçao

137

137

Kamerstukken II 2020/21, 35641, nr. 1

Derde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

28

28

Kamerstukken II 2020/21, 35650 IV, nr. 1

Toelichting

De afwijkingen bij de liquiditeitssteun van de gerealiseerde bedragen ten opzichte van de begrote bedragen in de incidentele suppletoire begrotingen worden veroorzaakt door het euro-dollar wisselkoerseffect.

Voedselpakketten landen en openbare lichamen

Het kabinet heeft in totaal twee subsidies van respectievelijk maximaal € 16,5 mln. (€ 16 mln. voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao en € 0,5 mln. voor de openbare lichamen) en € 25,2 mln. (voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao) beschikbaar gesteld om de kwetsbare groepen te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygiëneproducten tot en met het einde van 2020. Hiervan is € 1,6 mln. per tweede suppletoire begroting doorgeschoven naar 2021 voor uitbetaling bij vaststelling van de subsidie.

Inkomstenderving openbare lichamen

Ten gevolge van de Covid-19 pandemie liepen de openbare lichamen geraamde inkomsten uit lokale belastingen mis, terwijl de uitgaven op sommige gebieden stegen. Het genoemde bedrag is hier de gederfde luchthavengelden Bonaire die middels een subsidie aan Bonaire International Airport zijn verstrekt.

Eerste en tweede tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Aruba, Sint Maarten en Curaçao ontvangen een eerste en een tweede tranche liquiditeitssteun in de vorm van een lening voor de periode april tot en met juni voor een pakket aan noodmaatregelen om de effecten van Covid-19 te mitigeren. De lening loopt af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De leningen hebben een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht (Cft) bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de leningen te herfinancieren.

Derde tranche liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten

In de rijksminsterraad van 30 oktober 2020 en 13 november 2020 is besloten om, na ondertekening van de overeenkomst Landspakket met Aruba en met Curaçao, een derde tranche liquiditeitssteun voor de periode juli t/m december te verstrekken onder voorwaarden om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. In de rijksministerraad van 18 december 2020 is besloten om overgegaan tot verstrekking van een liquiditeitslening voor Sint Maarten.

De leningen lopen af op hetzelfde moment als de overige liquiditeitsleningen. De leningen hebben een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de leningen te herfinancieren.

BES-fonds

Tabel 43 Overzicht realisatie coronamaatregelen BES-fonds (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Inkomstenderving openbare lichamen

4

4

Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1

Extra middelen eilandelijk beleid

3

3

Kamerstukken II 2019/20, 35450, nr 1, Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1

Toelichting

Inkomstenderving openbare lichamen

Ten gevolge van de Covid-19 pandemie liepen de openbare lichamen geraamde inkomsten uit lokale belastingen mis, terwijl de uitgaven op sommige gebieden stegen. De openbare lichamen ontvingen compensatie voor de gederfde inkomsten in 2020.

Extra middelen eilandelijk beleid

Naar aanleiding van de maatregelen in het kader van Covid-19 van het kabinet is afgesproken dat extra middelen naar de openbare lichamen gingen voor eilandelijk beleid. Het ging om vrij besteedbare middelen.

Tot slot heeft het kabinet € 26.000 beschikbaar gesteld aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om ze te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Licence