Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties. Aangezien het jaarverslag een afspiegeling is van de begroting wordt het overzicht hier ook met de realisaties gepresenteerd.

Deze overzichten zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. De uitgebreidere en meer inhoudelijke toelichtingen op de instrumenten zijn bij de begrotingen van de betreffende departementen te vinden.

Tabel 41 Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Begroting

Artikel

Instrument

Realisatie

   

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal Rijksuitgaven Caribisch Nederland

298.790

306.911

362.050

403.356

531.125

        

IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

0

0

0

400

339

 

Artikel 3 Nationale ombudsman

Institutionele inrichting

0

0

0

400

339

IV Koninkrijksrelaties

12.713

13.793

37.880

22.345

11.630

 

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

  

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

 

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Subsidies (regelingen)

592

707

459

693

3.854

  

Opdrachten

910

1.014

558

836

478

  

Inkomensoverdrachten

3.303

1.385

26.501

3.017

2.263

  

Bijdrage aan medeoverheden

7.908

10.045

10.016

17.799

5.035

  

Bijdrage aan agentschappen

0

392

336

0

0

  

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

250

10

0

0

VI Justitie en Veiligheid

35.825

36.950

39.681

39.720

41.651

 

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

  

Bijdrage aan medeoverheden

22.733

23.075

23.085

24.519

22.996

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.879

4.324

6.523

7.002

7.451

 

Artikel 34 Straffen en beschermen

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

1.726

  

Bijdrage aan agentschappen

7.143

8.501

9.110

7.109

8.489

  

Bijdrage aan medeoverheden

1.070

1.050

963

1.090

989

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1.608

1.809

2.248

4.460

3.411

 

Artikel 3 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

0

0

0

1.635

1.553

  

Opdrachten

0

0

0

323

54

  

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

46

0

 

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

17

  

Opdrachten

0

0

0

0

40

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

105

75

75

75

  

Bijdrage aan agentschappen

1.608

1.704

2.173

2.275

1.672

 

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

106

0

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

53.424

55.503

48.548

56.741

59.432

 

Artikel 1 Primair Onderwijs

Subsidies (regelingen)

217

457

398

380

1.713

  

Bekostiging

16.707

17.299

17.113

18.969

19.959

  

Opdrachten

0

0

0

0

815

  

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

4.445

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

14.781

15.582

14.962

16.335

18.211

  

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

1.383

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Subsidies (regelingen)

377

304

359

467

454

  

Bekostiging

7.020

6.109

5.491

5.316

5.744

  

Opdrachten

7.301

8.511

3.432

3.719

0

  

Bijdrage aan medeoverheden

1.022

1.049

960

5.715

1.306

 

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdrachten

3.320

3.491

3.210

3.340

2.852

 

Artikel 14 Cultuur

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

45

0

50

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Bekostiging

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies (regelingen)

179

201

78

0

0

IX Financiën en Nationale Schuld

13.074

16.126

16.191

17.308

14.808

 

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

11.885

13.283

13.312

13.879

12.216

 

Artikel 2 Financiële markten

Garanties

0

1.000

1.000

1.000

1.000

  

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.189

1.843

1.879

2.429

1.592

X Defensie

     
 

Artikel 2 Koninklijke Marine

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

 

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

 

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

 

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

XII Infrastructuur en Waterstaat

17.542

8.956

34.904

72.760

61.328

 

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Subsidies (regelingen)

4.372

4.114

4.991

6.341

8.114

  

Opdrachten

0

35

82

217

39

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

240

0

 

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

3.553

15.285

13.501

 

Artikel 17 Luchtvaart

Subsidies (regelingen)

0

647

805

649

691

  

Opdrachten

589

418

1.377

1.397

1.364

  

Bijdrage aan agentschappen

8.955

0

4.082

4.422

6.411

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

779

6.356

9.049

 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Subsidies (regelingen)

81

0

144

0

0

  

Opdrachten

115

0

0

0

0

  

Opdrachten havens CN

635

141

9.774

797

45

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

2.157

28.701

16.714

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

280

1.450

4.471

0

0

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

1.148

2.737

 

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Subsidies (regelingen)

250

0

139

82

77

  

Opdrachten

0

0

292

165

131

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

100

100

434

 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

bijdrage aan agentschappen

1.040

1.055

955

855

1.043

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdrage aan agentschappen

672

672

788

735

978

 

Artikel 97 Algemeen departement

Opdrachten

63

34

25

55

0

XIII Economische Zaken en Klimaat

9.716

1.625

6.658

8.915

30.080

 

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Subsidies (regelingen)

0

0

90

0

1.843

  

Opdrachten

0

106

0

30

29

  

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

651

651

651

651

651

 

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

113

105

150

467

12.601

  

Opdrachten

506

190

2.725

976

496

 

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatsverandering

Subsidies (regelingen)

8.446

573

3.042

6.791

14.460

XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.353

1.902

1.391

3.555

3.002

 

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Opdrachten

761

443

1.010

2.572

2.629

  

Bijdrage aan medeoverheden

1.592

1.459

381

983

373

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30.995

33.592

32.886

38.024

82.907

 

Artikel 1 Arbeidsmarkt

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

28.735

 

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Inkomensoverdrachten

2.077

2.729

2.736

3.179

4.015

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

682

804

813

643

690

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

17

24

20

46

36

 

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

2.416

3.070

3.188

3.099

2.963

 

Artikel 7 Kinderopvang

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

0

  

Opdrachten

0

0

91

67

952

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

9.629

 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

19.197

19.794

19.003

21.706

22.999

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

1.072

1.111

1.020

1.194

1.172

 

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

1.868

2.050

1.857

3.239

4.486

 

Artikel 98 Algemeen

Bekostiging

3.666

4.010

4.158

4.851

7.230

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

121.540

136.655

141.663

139.128

222.536

 

Artikel 1 Volksgezondheid

Bijdrage aan agentschappen

297

322

611

1.060

1.606

  

Bijdrage aan medeoverheden

879

865

868

919

0

 

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

3316

  

Bekostiging

110.954

125.422

131.365

127.960

203.121

  

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

6.149

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

9.410

10.046

8.819

9.189

8.344

Licence