Base description which applies to whole site

13. Saldibalans van het BES-fonds

Tabel 32 Saldibalans per 31 december 2020 van het BES-fonds (IV) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

51.304

 

44.315

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

51.304

 

44.315

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

0

 

0

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

 

0

7

Schulden buiten begrotingsverband

0

 

0

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-comptabel

51.304

 

44.315

Subtotaal intra-comptabel

51.304

 

44.315

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

52.240

 

42.278

12a

Tegenrekening voorschotten

52.240

 

42.278

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

52.240

 

42.278

Subtotaal extra-comptabel

52.240

 

42.278

          

Totaal

103.544

 

86.593

Totaal

103.544

 

86.593

1

Rijkshoofdboekhouding

Ad 1. en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2020 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 4a. Rekening‑courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement.

Tabel 33 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

0

  

Totaal

0

Ad 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2020 openstaande voorschotten en van de in 2020 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Tabel 34 Overzicht openstaande voorschotten per ontstaansjaar per 31 december 2020 (bedragen in €)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2020

verstrekt 2020

afgerekend 2020

stand 31-12-2020

2016

169.348

0

0

169.348

2017

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

2019

42.108.165

0

42.108.165

0

2020

0

52.069.907

0

52.069.907

     

Totaal

42.277.513

52.069.907

42.108.165

52.239.255

De saldi van der per 31 december 2020 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Tabel 35 Overzicht saldi van de openstaande voorschotten per 31 december 2020 (bedragen in €)

Art.

Omschrijving artikel

Saldo

1

BES-fonds

52.239.255

   
 

Totaal openstaande voorschotten

52.239.255

Toelichting

Het BES-fonds is een begrotingsfonds. De openbare lichamen ontvangen deze middelen van het Rijk om de overeengekomen taken uit te voeren (vergelijkbaar met het gemeentefonds). Het openstaand saldo heeft voor het grootste deel betrekking op in 2020 verstrekte voorschotten aan Bonaire (€ 25,7 mln.), Sint-Eustatius (€ 10,3 mln.) en Saba (€ 9 mln.) inzake de vrije uitkeringen. Deze worden begin 2021 vastgesteld.

Tabel 36 Overzicht opbouw stand openstaande verplichtingen BiBBV (bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

0

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

51.303.087

+/+

 

51.303.087

 
   

Af: Tot betaling gekomen in 2020

51.303.087

-/-

Negatieve bijstellingen uit voorgaande jaren

0

-/-

   

Totaal

0

 
Licence