Base description which applies to whole site

7. Saldibalans

Tabel 36 Saldibalans per 31 december 2020 van het Deltafonds (J) (bedragen x € 1.000)
 

Activa

31-12-2020

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

        

Intra-comptabele posten

  

Intra-comptabele posten

  

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

1.079.410

1.075.765

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.074.178

1.119.753

3)

Liquide middelen

 

0

    

4)

Rekening-courant RHB (Rijkshoofdboekhouding)

0

43.988

4a)

Rekening-courant RHB

5.232

0

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

7)

Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8)

Kas-transverschillen

 

0

    
 

Afrondingsverschil

 

0

 

Afrondingsverschil

 

0

Subtotaal intra-compatabel

1.079.410

1.119.753

Subtotaal intra-comptabel

1.079.410

1.119.753

        

Extra-comptabele posten

     

9)

Openstaande rechten

 

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

 

0

10)

Vorderingen

812

6.577

10a)

Tegenrekening vorderingen

812

6.577

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

739.531

636.129

12a)

Tegenrekening voorschotten

739.531

636.129

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

2.246.147

2.320.083

14)

Andere verplichtingen

2.246.147

2.320.083

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

        

Subtotaal extra-comptabele

2.986.490

2.962.789

Subtotaal extra comptabel

2.986.490

2.962.789

        

Totaal

4.065.900

4.082.542

Totaal

4.065.900

4.082.542

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding

Deze balansregel geeft normaliter de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer en het saldo van het Saldobiljet per 31 december 2020. Dit is nu niet het geval omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding onderhoudt voor begroting Hoofdstuk XII gecombineerd met het Infrastructuurfonds en het Deltafonds en niet voor de beide begrotingsfondsen afzonderlijk.

Om de consolidatie van het Financieel Jaarverslag Rijk niet te verstoren wordt desondanks in het jaarverslag van beide begrotingsfondsen gebruik gemaakt van de balanspost 4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding. De drie balansposten Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding Hoofdstuk XII, Infrastructuurfonds en Deltafonds samen zijn gelijk aan het Saldobiljet per 31 december 2020.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Tabel 37 Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

812

Op termijn opeisbaar

0

Geconditioneerd

0

Totaal

812

Tabel 38 Specificatie (bedragen x € 1.000)

Overig

812

Totaal

812

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Tabel 39 Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)

Tot en met 2018

156.505

2019

228.067

2020

354.959

Totaal

739.531

Tabel 40 Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 01 Investeren in Waterveiligheid

692.982

Artikel 02 Investeren in Zoetwatervoorziening

11.138

Artikel 04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

29.050

Artikel 07 Investeren in Waterkwaliteit

6.361

Totaal

739.531

Toelichtingen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Om te voldoen aan de wettelijke normen van de primaire waterkeringen in beheer bij de waterschappen en het Rijk en om een bijdrage te leveren aan het beheer van de rijkswateren, staan vanuit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het programma Ruimte voor de Rivier voor circa € 693 miljoen aan voorschotten open. Zo ontvingen onder andere het Hoogheemraadschap (HHR) Hollands Noorderkwartier ruim € 225 miljoen, het waterschap Rivierenland ruim € 79 miljoen, het Waterschap Limburg circa € 80 miljoen, het waterschap Drents Overijsselse Delta circa € 60 miljoen, het HHR van Rijnland circa € 33 miljoen, het waterschap Vallei en Veluwe ruim € 77 miljoen, het waterschap Rijn en IJsel ruim € 27 miljoen en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard ruim € 23 miljoen.

Verder is aan het Waterschap Zuiderzeeland is een voorschot verstrekt van circa € 22 miljoen voor de realisatiefase van het project versterking Drontermeerdijk.

Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet

Per 31 december 2020 staan ruim € 22 miljoen aan voorschotten open ten behoeve van het DBFM contract Afsluitdijk. Verder staan € 7 miljoen aan voorschotten open die verstrekt zijn aan het Groenfonds ten behoeve van de voltooiing van de 1e fase van het project Marker Wadden.

Tabel 41 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2020

 

636.129

In 2020 vastgelegde voorschotten

 

353.640

In 2020 afgerekende voorschotten

 

‒ 250.238

Verdeeld naar jaar van betalen:

  

‒ 2018 en verder

‒ 212.927

 

‒ 2019

‒ 36.941

 

‒ 2020

‒ 370

 

Openstaand per 31 december 2020

 

739.531

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post Andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, de daarop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Tabel 42 Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2020

2.320.083

Aangegaan in 2020

1.044.121

Tot betaling gekomen in 2020

‒ 1.079.410

Negatieve bijstellingen in 2020

‒ 38.647

Openstaand per 31 december 2020

2.246.147

Toelichting

Omvangrijke bijstellingen op de aangegane verplichtingen worden toegelicht bij de tabellen Budgettaire gevolgen van de uitvoering van het artikel waar de bijstelling betrekking op heeft. Dit conform de norm zoals opgenomen in de leeswijzer.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Ten aanzien van bestuurlijke verplichtingen worden in het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Deze afspraken worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt in het MIRT overzicht (https://www.mirtoverzicht.nl/), welke jaarlijks als bijlage bij de begroting van het Infrastructuurfonds wordt uitgebracht.

Daarnaast is geïnventariseerd of sprake is van bestuurlijke afspraken voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie (met name gesloten bestuursovereenkomsten of convenanten met decentrale overheden). Ultimo 2020 is geen sprake van dergelijke bestuurlijke afspraken.

Licence