Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Naleving artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 (art. 3.1 CW)

In de verantwoording over 2020 is artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW3.1) het focusonderwerp. In onderstaande tabel wordt uitgelicht bij welke beleidsvoorstellen in het kader van de rijksbrede pilot de bijlage Onderbouwing en evaluatie van het voorstel is verstuurd.

Tabel 135 Overzichtstabel voorstellen pilot CW3.1

Onderwerp voorstel

Vindplaats

Regeling Reductie Energieverbruikt (RRE)

Kamerbrief Uitwerking maatregelen Urgenda gebouwde omgeving (Kamerstukken II 2019/20, 32813, nr. 532)

Woningbouwimpuls

Kamerbrief Uitkomsten eerste tranche woningbouwimpuls (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 680; Kamerstukken II 2019/20, 35570 VII, nr. 7

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

Kamerbrief Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 703)

Warmtefonds

Kamerbrief Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 703)

Toelichting

Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet schrijft voor dat beleidsvoorstellen aan de Tweede Kamer dienen te zijn voorzien van een toelichting op nagestreefde doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid, beleidsinstrumentarium, financiële gevolgen en een evaluatieparagraaf.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) licht beleidsvoorstellen primair toe in de Kamerbrieven van de bewindspersonen. In de begroting en het jaarverslag worden de budgettaire gevolgen van het beleidsvoorstel beknopt toegelicht. De algemene doelstellingen van de beleidsartikelen zijn daarbij leidend. In de ontwerpbegroting 2020 van BZK zijn een aantal algemene doelstellingen herzien om deze meer in lijn te brengen met de operatie Inzicht in Kwaliteit en CW3.1. De evaluatieparagraaf van een nieuw voorstel wordt verwerkt in de bijlage Evaluatie- en overig onderzoek, die vanaf de ontwerpbegroting 2021 wordt doorontwikkeld naar een Strategische Evaluatieagenda.

Om de vindbaarheid van de voorgeschreven toelichting te vergroten is een rijksbrede pilot gestart met de bijlage Onderbouwing en evaluatie van het voorstel. Bij beleidsvoorstellen met significante financiële gevolgen (in totaal groter dan € 20 mln.) wordt bij een regeling en/of Kamerbrieven, een bijlage toegevoegd waarin de toelichtingen op de elementen van CW3.1 gebundeld worden weergegeven. De toelichtingen zijn als onderdeel van de Comptabiliteitswet 2016 al langere tijd een verplicht onderdeel bij beleidsvoorstellen met significante financiële gevolgen. Na de start van de pilot is de bijlage aanvullend op de gebruikelijke werkwijze opgesteld.

Licence