Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Overzicht coronasteunmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coronagerelateerde uitgavenmaatregelen in 2020 waarvoor het reguliere uitgavenplafond niet gold. Een rijksbreed overzicht is te vinden op: https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd

Tabel 134 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Doorbouwen tijdens coronacrisis en ventilatie op scholen

27

17

Kamerbrief Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 650Eerste incidentele Suppletoire Begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1)Kamerbrief Verdere maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis (Kamerstukken II 2020/21, 32847, nr. 681)

Lagere terugontvangsten huurtoeslag door verlaging terugvorderingsrente

8

8

Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen (Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1)

Lokale culturele voorzieningen provincies

8

8

Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen (Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1)

Doorbouwen tijdens de coronacrisis en ventilatie op scholen

In 2020 is € 70 mln. beschikbaar gesteld voor doorbouwen tijdens de coronacrisis. Dit betreft € 20 mln. voor flexpools en € 50 mln. voor maatschappelijk vastgoed. De middelen voor flexpools zijn door middel van specifieke uitkeringen uitgekeerd aan provincies voor flexibele inzet van expertise en capaciteit ter bevordering van de snelheid in de voorfase van de woningbouw. Van het totaalbudget is € 3,4 mln. overgeboekt naar het BTW compensatiefonds van het Ministerie van Financiën. Ten slotte zijn er verplichtingen aangegaan voor de voortzetting van de flexpools in 2021.

Van de € 50 mln. voor maatschappelijk vastgoed is € 40 mln. beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Op 1 oktober 2020 is het eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen uitgekomen. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport besloten de € 40 mln. voor het verbeteren van het binnenklimaat, vermeerderd met € 60 mln. in te zetten in 2021 om deze problematiek aan te pakken. Daarnaast is er € 10 mln. overgeboekt naar de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het doorbouwen van verduurzaming van sportverenigingen via de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties.

Lagere ontvangsten door verlaging terugvorderingsrente

Het kabinet heeft de invorderingsrente tijdelijk van 4 procent naar 0,01 procent verlaagd. Dit leidt op de begroting van BZK tot lagere ontvangsten op de huurtoeslag. De generale compensatie voor deze lagere ontvangsten is aan de begroting van BZK toegevoegd. De verlenging van de verlaging van de in rekening te brengen invorderingsrente leidt tot een derving van € 8 mln. in 2020 vanwege de doorwerking op de huurtoeslag.

Lokale culturele voorzieningen provincies

Het kabinet heeft een tweede pakket aan maatregelen getroffen ter compensatie van de medeoverheden voor de gevolgen van de coronacrisis. De provincies hebben voor de periode van medio maart tot en met 1 juni 2020, € 8 mln. beschikbaar gekregen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Dit bedrag is uitgekeerd via een specifieke uitkering.

Licence