Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Overzicht rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen

Tabel 133 Overzicht rijksuitgaven pakket Wind in de zeilen (bedragen x € 1.000)

Nr.

Omschrijving

Ministerie

Artikel

Instrument

Realisatie

Begroting

Verschil

     

2016

2017

2018

2019

2020

2020

 
            
 

Totaal

   

36.242

108.752

‒ 72.510

            

0)

Compensatie gemaakte kosten

   

35.742

35.742

0

 

Vergoeding directe schade

DEF

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

    

20.942

20.942

0

 

OZB-achterstand

BZK

1. Openbaar bestuur en Democratie

Bijdrage aan medeoverheden

    

2.000

2.000

0

 

Overdracht gronden

DEF

6. Investeringen

Voorzien in infrastructuur

    

12.800

12.800

0

            

1)

Law Delta

   

500

500

0

 

Penitentiaire Inrichting

JenV

34. Straffen en Beschermen

Bijdrage aan agentschappen

    

0

0

0

 

Hoogbeveiligde Zittingslocatie (HBZ)

JenV

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

    

0

0

0

 

Beveiligde overnachtingslocatie

JenV

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

    

0

0

0

 

Kenniscentrum ondermijning

JenV

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Bijdrage aan medeoverheden

    

500

500

0

            

2)

Bereikbaarheid

   

0

0

0

 

Aanpassing dienstregeling NS

IenW

Infrastructuurfonds, 20. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte1

N.t.b.

    

0

0

0

 

Aanleg extra infrastructuur

IenW

N.t.b.1

N.t.b.

    

0

0

0

 

Slimme mobiliteit

IenW

Infrastructuurfonds, 20. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

N.t.b.

    

0

0

0

 

Rotonde Nishoek

IenW

      

0

0

0

 

Rail Gent - Terneuzen

IenW

Infrastructuurfonds, 20. Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

N.t.b.

    

0

0

0

            

3)

Delta Kenniscentrum

   

0

48.410

‒ 48.410

 

Delta Kenniscentrum

OCW

N.t.b.1

N.t.b.

    

0

48.410

‒ 48.410

            

4)

Eerstelijnszorg

   

0

4.100

‒ 4.100

 

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

VWS

N.t.b.

N.t.b.

    

0

1.600

‒ 1.600

 

Huisartsen / Physical Assistant

VWS

N.t.b.

N.t.b.

    

0

0

0

 

Gezondheidscentrum Vlissingen/Walcheren

VWS

N.t.b.

N.t.b.

    

0

2.500

‒ 2.500

            

5/6)

Industrie en haven

   

0

0

0

 

Onderzoek industrie/haven

EZK

2. Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies

    

0

0

0

            

7)

Versterken Investeringsfonds Zeeland

   

0

5.000

‒ 5.000

 

Versterken Investeringsfonds Zeeland

EZK

3. Toekomstfonds1

Leningen

    

0

5.000

‒ 5.000

            

8)

Kenniswerf

   

0

15.000

‒ 15.000

 

Kenniswerf

BZK

5. Ruimtelijke Ordening

Bijdrage aan medeoverheden

    

0

15.000

‒ 15.000

            

9)

Aardgasvrije wijken

   

0

0

0

 

Proeftuin aardgasvrije wijk

BZK

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Bijdrage aan medeoverheden

    

0

0

0

            

10)

Werkzoekenden naar werk in de regio

   

0

0

0

 

Arbeidsmarktregio Zeeland

SZW

2. Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Bijdrage aan medeoverheden

    

0

0

0

1

Deze middelen staan op de Aanvullende Post gereserveerd en worden onder voorwaarde van een goedgekeurd bestedingsplan overgeheveld naar de betreffende departementale begroting.

Toelichting

Na afsluiting van het pakket in juni 2020 zijn plannen van aanpak opgesteld voor de verschillende maatregelen en wordt gewerkt aan de uitvoering. Bij enkele maatregelen is sprake van een andere fasering van de uitvoering, dan bij het afsluiten van het akkoord kon worden voorzien. En daarmee is op onderdelen ook sprake van een andere financiële planning, in overleg met de Zeeuwse partners. Middelen die niet zijn uitgegeven in 2020, zijn meegenomen naar 2021. De bedragen zijn geoormerkt voor het pakket Wind in de zeilen.

0) Compensatie gemaakte kosten

In 2020 zijn door het Ministerie van Defensie de vergoedingen voor de directe schade uitbetaald aan de Provincie, gemeente en waterschap. De overdracht van de gronden wordt voorbereid. In 2020 is tevens een vergoeding uitgekeerd door het Ministerie van BZK van € 2 mln. aan de gemeente Vlissingen voor vertraging van inkomsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB).

1) Law delta

Kenniscentrum ondermijning

Voor het kenniscentrum ondermijning (Strategisch Kenniscentrum) zijn middelen besteed voor het organiseren van scrum sessies en voor de inrichting van het bedrijfspand dat zal worden gebruikt.

3) Delta Kenniscentrum

De in 2020 gereserveerde compensatiemiddelen voor het Delta Kenniscentrum zijn overgeheveld naar 2021. Alvorens het Delta Kenniscentrum wordt opgericht vindt er een kwartiermakersfase plaats tot 1 juni 2021. Hierin worden de plannen voor het Delta Kenniscentrum nader uitgewerkt. Na de nadere uitwerking zullen deze middelen in 2021 en verder worden besteed.

4) Eerstelijnszorg

In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om de voor het compensatiepakket Zeeland gereserveerde middelen rechtmatig in te zetten voor de zorginfrastructuur en een eerstelijnscentrum. Doordat de planfase niet in 2020 is afgerond zijn de middelen in 2020 nog niet tot besteding gekomen. De niet uitgegeven middelen 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. Het meerjarig beschikbare budget voor eerstelijnszorg als onderdeel van het compensatiepakket Zeeland blijft hiermee ongewijzigd.

7) Versterken Investeringsfonds Zeeland

De middelen voor het Investeringsfonds Zeeland uit 2020 worden meegenomen naar 2021. In 2021 tekenen het Ministerie van EZK, Provincie Zeeland en Impuls Zeeland een bestuursakkoord waarin afspraken staan over de verdeling van de middelen over de fondsen van Investeringsfonds Zeeland. Na ondertekening van de bestuursovereenkomst worden de middelen gestort in Investeringsfonds Zeeland.

8) Kenniswerf

De in 2020 gereserveerde compensatiemiddelen voor de Kenniswerf zijn overgeheveld naar 2021. In 2021 wordt een bedrag van € 1 mln. uitgekeerd voor het opstellen van het ontwikkelplan Kenniswerf Vlissingen. Na goedkeuring van het ontwikkelplan zal de overige € 14 mln. in 2021 worden overgeheveld voor de uitvoering van het plan.

Licence