Base description which applies to whole site

Bijlage 4 Financiële gegevens uit de jaarrekeningen per onderwijssector

Deze bijlage geeft een overzicht van de financiële gegevens uit de jaarrekeningen per onderwijssector over de periode 2015 t/m 2019. De bron van deze gegevens is de Financiële Staat van het Onderwijs 2019 van de Inspectie van het Onderwijs. Deze is eind januari 2021 aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor nadere duiding van de cijfers wordt verwezen naar deze rapportage. Opgemerkt wordt dat in de gegevens in de Financiële Staat van het Onderwijs al sprake is van afrondingsverschillen waardoor de totalen in de verschillende tabellen niet sluitend zijn.

De onderwijsinstellingen stellen hun jaarverslagen op nadat het desbetreffende kalenderjaar is afgerond en dienen deze conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs voor 1 juli van het opvolgende jaar in bij het Ministerie van OCW/DUO. Dat betekent dat in 2020 de gegevens over 2019 zijn ontvangen. Deze zijn in de overzichten opgenomen. De jaarverslagen over 2020 worden vóór 1 juli 2021 ingediend.

Gehanteerde definities voor de kengetallen conform de Financiële Staat van het Onderwijs 2019:

Rentabiliteit: de rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief financieel resultaat, ook wel exploitatieresultaat genoemd. Dit is de verhouding tussen het financiële resultaat en de inkomsten (resultaat/(totaal baten + financiële baten)*100). Onderwijsinstellingen kunnen een positief financieel resultaat realiseren, maar streven geen winst na omdat dit niet past bij hun publieke taak. Het streven is te sturen op een nulpositie voor de rentabiliteit. Als indicatie voor mogelijke financiële risico’s hanteert de Inspectie van het Onderwijs een driejarig resultaat onder nul procent, een tweejarig resultaat onder de 5 procent of eenmalig onder de 10 procent.

Solvabiliteit II: de solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om op korte en lange termijn haar schulden te kunnen voldoen. Als specifieke indicatie voor continuïteitsrisico’s kijken wij naar de solvabiliteit2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/totale passiva). Daarbij hanteren we een signaleringswaarde van 0,3.

Liquiditeit: de liquiditeit geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is om geplande en onvoorziene uitgaven te kunnen voldoen. Dit wordt berekend door de vlottende activa die over het algemeen bestaan uit liquide middelen en vorderingen, te delen door de kortlopende schulden. Voor kleinere instellingen in met name het funderend onderwijs hanteren we daarvoor als signaleringswaarde 0,75. Voor grote instellingen is dat 0,5.

Huisvestingsratio: de huisvestingsratio maakt inzichtelijk in hoeverre de lasten voor huisvesting mogelijk te hoog zijn en zouden kunnen leiden tot continuïteitsrisico’s. Daartoe worden alle lasten die samenhangen met huisvesting gedeeld door de totale lasten ((huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen + afschrijvingen op desinvesteringen gebouwen en terreinen)/(totaal lasten)). Voor het funderend onderwijs bedraagt de signaleringswaarde 0,10 en voor mbo en ho 0,15 .

Tabel 119 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen landelijk totaal (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

78

82

75

69

65

1.2

Materiële vaste activa

14081

14300

14565

14721

15023

1.3

Financiële vaste activa

759

702

736

752

739

Totaal vaste activa

14917

15085

15376

15542

15827

1.4

Voorraden

21

19

17

16

15

1.5

Vorderingen

2319

2445

2340

2327

2413

1.6

Effecten

108

96

96

94

92

1.7

Liquide middelen

7592

7865

8234

8962

9539

Totaal vlottende activa

10040

10425

10687

11399

12059

Totaal Activa

24957

25510

26063

26941

27886

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

12887

13126

13417

13806

14295

2.2

Voorzieningen

2048

2202

2360

2584

2736

2.3

Langlopende schulden

3010

3097

3182

3210

3187

2.4

Kortlopende schulden

7012

7084

7104

7341

7667

Totaal Passiva

24957

25510

26063

26941

27886

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

27822

28508

30959

32448

33859

3.2

Overige overheidsbijdragen

584

576

589

638

614

3.3

College, cursus etc. gelden

1474

1535

1611

1641

1640

3.4

Baten werk in opdracht

2184

2195

2266

2326

2425

3.5

Overige Baten

1704

1729

1698

1768

1830

Totaal baten

33768

34543

37123

38820

40368

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

25067

25893

26729

27869

29013

4.2

Afschrijvingen

1448

1504

1521

1563

1602

4.3

Huisvestingslasten

2309

2317

2296

2394

2437

4.4

Overige lasten

4366

4479

6226

6500

6683

Totaal lasten

33190

34193

36771

38327

39735

Saldo baten en lasten

578

350

352

494

633

Gerealiseerde herwaardering

1

1

1

1

1

 

Financiële baten

73

53

33

16

29

 

Financiële lasten

121

130

115

120

116

5

Financiële baten en lasten

‒ 48

‒ 78

‒ 82

‒ 104

‒ 87

Resultaat

530

273

272

391

546

6

Belastingen

2

3

3

2

2

7

Resultaat deelnemingen

3

3

5

7

4

Resultaat na belastingen

531

274

274

396

548

8

Aandeel derden in resultaat

16

15

15

16

18

Netto resultaat

515

258

259

380

530

 

Buitengewone baten

0

1

0

0

0

 

Buitengewone lasten

0

0

0

0

0

9

Buitengewoon resultaat

0

1

0

0

0

Totaal resultaat

515

259

259

380

530

       

Kerngetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

1,57

0,79

0,73

1,01

1,35

Solvabiliteit 2

0,60

0,60

0,61

0,61

0,61

Liquiditeit

1,43

1,47

1,50

1,55

1,57

Figuur 4 Kengetallen landelijk totaal

Tabel 120 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen primair onderwijs, zonder samenwerkingsverbanden (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1.2

Materiële vaste activa

1417

1464

1514

1583

1684

  

Gebouwen, terreinen

376

381

409

420

460

  

Inventaris en overige

1041

1084

1105

1162

1224

1.3

Financiële vaste activa

269

252

242

235

210

Totaal vaste activa

1686

1716

1756

1819

1895

1.4

Voorraden

0

0

0

0

0

1.5

Vorderingen

765

760

761

812

850

1.6

Effecten

30

26

29

31

34

1.7

Liquide middelen

2316

2449

2566

2583

2751

Totaal vlottende activa

3111

3235

3356

3426

3636

Totaal Activa

4797

4951

5113

5245

5530

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

2950

3017

3122

3124

3312

2.2

Voorzieningen

562

632

678

727

780

2.3

Langlopende schulden

102

103

113

121

128

2.4

Kortlopende schulden

1183

1200

1199

1273

1309

Totaal Passiva

4797

4951

5113

5245

5530

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

9041

9222

9483

10034

10587

3.2

Overige overheidsbijdragen

297

294

294

325

312

3.3

College, cursus etc. gelden

0

0

0

0

0

3.4

Baten werk in opdracht

7

11

9

9

11

3.5

Overige Baten

379

372

379

391

414

Totaal baten

9725

9899

10166

10759

11324

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

7892

7982

8176

8798

9093

4.2

Afschrijvingen

236

241

254

261

279

4.3

Huisvestingslasten

723

727

735

751

777

4.4

Overige lasten

861

886

895

940

986

4.5

Doorbet. Schoolbesturen

 

0

0

7

4

5

Totaal lasten

9712

9836

10067

10754

11140

Saldo baten en lasten

13

63

99

5

184

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

27

17

13

6

11

 

Financiële lasten

6

6

6

7

6

5

Financiële baten en lasten

21

12

8

0

5

Resultaat

34

74

106

5

190

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

1

0

Resultaat na belastingen

34

74

106

6

189

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

34

74

106

6

189

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

 

Buitengewone lasten

0

0

0

0

0

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

34

75

106

6

189

       

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

0,35

0,75

1,05

0,05

1,67

Solvabiliteit 2

0,73

0,74

0,74

0,73

0,74

Liquiditeit

2,63

2,70

2,80

2,69

2,78

Huisvestingsratio

  

0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

Figuur 5 Kengetallen primair onderwijs

Tabel 121 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen voortgezet onderwijs zonder samenwerkingsverbanden (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

1

1

1

1

1

1.2

Materiële vaste activa

2103

2126

2172

2207

2305

  

Gebouwen, terreinen

1260

1302

1384

1433

1467

  

Inventaris en overige

843

824

788

774

838

1.3

Financiële vaste activa

215

231

263

269

269

Totaal vaste activa

2319

2358

2436

2477

2575

1.4

Voorraden

4

4

2

2

2

1.5

Vorderingen

295

292

318

322

358

1.6

Effecten

20

14

14

18

17

1.7

Liquide middelen

1578

1580

1732

1962

2292

Totaal vlottende activa

1898

1890

2066

2304

2669

Totaal Activa

4216

4248

4502

4781

5245

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

2002

2038

2116

2204

2408

2.2

Voorzieningen

580

636

688

751

807

2.3

Langlopende schulden

406

402

498

555

692

2.4

Kortlopende schulden

1228

1171

1200

1271

1339

Totaal Passiva

4216

4248

4502

4781

5245

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

7492

7748

7965

8182

8505

3.2

Overige overheidsbijdragen

135

131

134

150

138

3.3

College, cursus etc. gelden

8

8

9

9

10

3.4

Baten werk in opdracht

4

4

5

4

3

3.5

Overige Baten

398

401

392

425

436

Totaal baten

8037

8293

8505

8770

9092

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

6313

6540

6720

6857

7040

4.2

Afschrijvingen

275

281

277

298

291

4.3

Huisvestingslasten

503

521

507

546

552

4.4

Overige lasten

891

924

924

961

1014

4.5

Doorbet. Schoolbesturen

0

0

7

6

0

Totaal lasten

7981

8265

8435

8669

8898

Saldo baten en lasten

56

28

70

101

194

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

17

11

7

6

7

 

Financiële lasten

15

16

14

16

15

5

Financiële baten en lasten

2

‒ 5

‒ 7

‒ 10

‒ 8

Resultaat

58

23

64

91

185

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

0

0

Resultaat na belastingen

58

23

64

91

185

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

58

23

64

91

185

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

57

23

64

91

185

        

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

0,72

0,28

0,75

1,04

2,04

Solvabiliteit 2

0,61

0,63

0,62

0,62

0,61

Liquiditeit

1,54

1,61

1,72

1,81

1,99

Huisvestingsratio

  

0,07

0,08

0,07

0,08

0,07

Figuur 6 Kengetallen voortgezet onderwijs

Tabel 122 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair onderwijs (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1.2

Materiële vaste activa

1

2

2

2

3

1.3

Financiële vaste activa

0

0

0

0

0

Totaal vaste activa

2

2

2

3

3

1.4

Voorraden

0

0

0

0

0

1.5

Vorderingen

7

6

9

12

12

1.6

Effecten

0

0

0

0

0

1.7

Liquide middelen

105

127

139

149

142

Totaal vlottende activa

111

133

148

161

154

Totaal Activa

113

135

151

164

157

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

76

101

112

118

115

2.2

Voorzieningen

1

1

1

1

1

2.3

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

2.4

Kortlopende schulden

37

33

38

45

41

Totaal Passiva

113

135

151

164

157

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

154

152

793

839

857

3.2

Overige overheidsbijdragen

6

7

7

7

7

3.3

College, cursus etc. gelden

0

0

0

0

0

3.4

Baten werk in opdracht

0

0

0

0

0

3.5

Overige Baten

12

6

10

11

12

Totaal baten

172

165

810

857

876

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

76

81

87

93

93

4.2

Afschrijvingen

0

0

1

1

1

4.3

Huisvestingslasten

2

2

2

2

3

4.4

Overige lasten

47

57

33

34

43

4.5

Doorbet. Schoolbesturen

0

0

677

721

740

Totaal lasten

125

140

800

851

880

Saldo baten en lasten

48

25

10

6

‒ 3

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

0

0

0

0

0

 

Financiële lasten

0

0

0

0

0

5

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

0

Resultaat

48

26

10

6

‒ 3

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

0

0

Resultaat na belastingen

48

26

10

6

‒ 3

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

48

26

10

6

‒ 3

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

48

26

10

6

‒ 3

        
        
        

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

  

1,29%

0,75%

‒ 0,37%

Solvabiliteit 2

0,68

0,76

0,74

0,73

0,74

Liquiditeit

3,04

4,02

3,86

3,61

3,74

Figuur 7 Kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs po

Tabel 123 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1.2

Materiële vaste activa

3

3

4

6

7

1.3

Financiële vaste activa

1

1

1

1

1

Totaal vaste activa

4

4

5

8

8

1.4

Voorraden

0

0

0

0

0

1.5

Vorderingen

13

12

16

13

16

1.6

Effecten

0

0

0

0

0

1.7

Liquide middelen

101

124

142

162

164

Totaal vlottende activa

114

135

158

175

180

Totaal Activa

118

140

164

182

187

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

82

105

127

142

144

2.2

Voorzieningen

1

3

2

3

3

2.3

Langlopende schulden

0

0

0

0

0

2.4

Kortlopende schulden

35

32

34

38

40

Totaal Passiva

118

140

164

182

187

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

129

141

1237

1298

1312

3.2

Overige overheidsbijdragen

12

11

10

9

10

3.3

College, cursus etc. gelden

0

0

0

0

0

3.4

Baten werk in opdracht

3

3

2

2

1

3.5

Overige Baten

28

19

18

21

21

Totaal baten

172

174

1267

1330

1344

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

70

80

82

87

90

4.2

Afschrijvingen

1

1

1

1

1

4.3

Huisvestingslasten

4

4

4

5

5

4.4

Overige lasten

63

66

47

47

46

4.5

Doorbet. Schoolbesturen

0

0

1112

1177

1200

Totaal lasten

137

151

1246

1317

1342

Saldo baten en lasten

35

23

21

13

2

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

0

0

0

0

0

 

Financiële lasten

0

0

0

0

0

5

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

0

Resultaat

35

23

21

13

2

6

Belastingen

0

0

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

0

0

Resultaat na belastingen

35

23

21

13

2

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

35

23

21

13

2

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

 

Buitengewone baten

0

0

0

0

0

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

35

23

21

13

2

        
        
        

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

  

1,69%

0,98%

0,16%

Solvabiliteit 2

0,71

0,77

0,79

0,79

0,78

Liquiditeit

3,27

4,27

4,61

4,61

4,46

Figuur 8 Kengetallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Tabel 124 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen middelbaar beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

6

13

12

11

10

1.2

Materiële vaste activa

3608

3619

3675

3655

3641

  

Gebouwen, terreinen

3040

3022

3064

3076

3056

  

Inventaris en overige

568

597

611

579

585

1.3

Financiële vaste activa

59

61

62

66

79

Totaal vaste activa

3618

3636

3685

3667

3730

1.4

Voorraden

4

4

4

4

4

1.5

Vorderingen

177

189

182

180

196

1.6

Effecten

13

13

13

10

12

1.7

Liquide middelen

948

1016

1005

1120

1095

Totaal vlottende activa

1141

1223

1203

1314

1306

Totaal Activa

4814

4916

4953

5046

5037

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

2539

2616

2615

2712

2773

2.2

Voorzieningen

256

282

314

345

361

2.3

Langlopende schulden

1060

1082

1057

1004

919

2.4

Kortlopende schulden

960

935

966

985

984

Totaal Passiva

4814

4916

4953

5046

5037

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

4471

4591

4638

4813

4944

3.2

Overige overheidsbijdragen

100

97

97

93

96

3.3

College, cursus etc. gelden

45

53

59

63

61

3.4

Baten werk in opdracht

158

175

192

187

169

3.5

Overige Baten

203

199

195

205

205

Totaal baten

4977

5115

5180

5361

5474

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

3464

3688

3824

3900

4036

4.2

Afschrijvingen

307

298

310

312

320

4.3

Huisvestingslasten

339

351

353

348

361

4.4

Overige lasten

638

652

650

667

669

Totaal lasten

4748

4988

5136

5228

5386

Saldo baten en lasten

229

127

44

132

89

Gerealiseerde herwaardering

1

1

1

1

1

 

Financiële baten

5

3

2

2

2

 

Financiële lasten

51

50

41

41

40

5

Financiële baten en lasten

‒ 46

‒ 47

‒ 39

‒ 39

‒ 38

Resultaat

184

81

7

95

52

6

Belastingen

1

1

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

1

1

0

1

0

Resultaat na belastingen

184

81

7

96

51

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

184

81

7

96

51

 

Buitengewone baten

 

0

   
 

Buitengewone baten

 

0

   

9

Buitengewoon resultaat

1

0

0

0

 

Totaal resultaat

184

81

7

96

51

        

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

3,69

1,59

0,13

1,76

0,94

Solvabiliteit 2

0,58

0,59

0,59

0,61

0,62

Liquiditeit

1,19

1,31

1,24

1,33

1,33

Huisvestingsratio

  

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

Figuur 9 Kengetallen middelbaar beroepsonderwijs

Tabel 125 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

6

11

10

8

7

1.2

Materiële vaste activa

2447

2501

2501

2537

2612

  

Gebouwen, terreinen

2163

2166

2212

2234

2163

  

Inventaris en overige

284

335

289

303

449

1.3

Financiële vaste activa

26

21

24

38

31

Totaal vaste activa

2480

2533

2535

2583

2650

1.4

Voorraden

2

1

2

2

1

1.5

Vorderingen

316

315

152

153

177

1.6

Effecten

3

2

1

0

0

1.7

Liquide middelen

941

886

965

1128

1045

Totaal vlottende activa

1262

1205

1119

1283

1222

Totaal Activa

3741

3737

3654

3866

3873

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

1729

1639

1623

1745

1754

2.2

Voorzieningen

198

202

244

272

303

2.3

Langlopende schulden

668

732

741

769

698

2.4

Kortlopende schulden

1147

1164

1047

1081

1119

Totaal Passiva

3741

3737

3654

3866

3873

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

2837

2852

2942

3160

3280

3.2

Overige overheidsbijdragen

32

36

46

53

50

3.3

College, cursus etc. gelden

841

861

887

878

848

3.4

Baten werk in opdracht

174

182

194

199

215

3.5

Overige Baten

161

164

170

166

166

Totaal baten

4046

4095

4239

4456

4559

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

3002

3143

3229

3309

3498

4.2

Afschrijvingen

226

240

240

246

238

4.3

Huisvestingslasten

238

233

232

231

243

4.4

Overige lasten

531

544

523

533

554

Totaal lasten

3997

4160

4224

4318

4532

Saldo baten en lasten

49

‒ 65

15

138

27

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

5

3

1

1

1

 

Financiële lasten

29

29

27

26

24

5

Financiële baten en lasten

‒ 24

‒ 26

‒ 26

‒ 25

‒ 24

Resultaat

25

‒ 91

‒ 11

113

2

6

Belastingen

1

1

2

1

1

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

0

3

Resultaat na belastingen

24

‒ 92

‒ 12

112

4

8

Aandeel derden in resultaat

0

0

0

0

0

Netto resultaat

24

‒ 92

‒ 13

112

4

 

Buitengewone baten

 

0

   
 

Buitengewone lasten

 

0

   

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

 

Totaal resultaat

24

‒ 92

‒ 13

112

4

       

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

0,60

‒ 2,20

‒ 0,30

2,50

0,10

Solvabiliteit 2

0,52

0,49

0,51

0,52

0,53

Liquiditeit

1,10

1,03

1,07

1,19

1,09

Huisvestingsratio

  

0,10

0,11

0,10

0,10

0,10

Figuur 10 Kengetallen hoger beroepsonderwijs

Tabel 126 Balans, staat van baten en lasten en kengetallen wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000.000)

Balans

2015

2016

2017

2018

2019

1

Activa

     

1.1

Immateriële vaste activa

64

58

51

49

46

1.2

Materiële vaste activa

4502

4584

4696

4730

4770

  

Gebouwen, terreinen

3614

3894

3915

3994

3972

  

Inventaris en overige

888

690

782

735

798

1.3

Financiële vaste activa

188

136

144

143

149

Totaal vaste activa

4755

4778

4891

4921

4966

1.4

Voorraden

11

11

9

8

7

1.5

Vorderingen

746

872

902

835

805

1.6

Effecten

42

39

40

34

29

1.7

Liquide middelen

1603

1683

1685

1860

2049

Totaal vlottende activa

2403

2605

2636

2737

2890

Totaal Activa

7157

7383

7528

7658

7856

2

Passiva

     

2.1

Eigen vermogen

3510

3609

3702

3761

3790

2.2

Voorzieningen

449

447

433

485

481

2.3

Langlopende schulden

775

778

774

762

749

2.4

Kortlopende schulden

2423

2549

2619

2650

2835

Totaal Passiva

7157

7383

7528

7658

7856

        

Staat van baten en lasten

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

     

3.1

Rijksbijdragen

3697

3802

3901

4121

4375

3.2

Overige overheidsbijdragen

1

1

1

1

2

3.3

College, cursus etc. gelden

580

614

657

691

721

3.4

Baten werk in opdracht

1838

1820

1865

1925

2026

3.5

Overige Baten

523

566

534

550

578

Totaal baten

6639

6803

6957

7288

7701

Lasten

     

4.1

Personeelslasten

4251

4381

4610

4825

5164

4.2

Afschrijvingen

404

443

440

445

472

4.3

Huisvestingslasten

501

479

463

511

495

4.4

Overige lasten

1335

1351

1325

1373

1398

4.5

Verstr. Subsidies

   

27

36

27

Totaal lasten

6491

6654

6864

7190

7556

Saldo baten en lasten

148

149

93

98

144

Gerealiseerde herwaardering

0

0

0

0

0

 

Financiële baten

18

17

9

0

7

 

Financiële lasten

19

30

27

30

30

5

Financiële baten en lasten

‒ 2

‒ 12

‒ 19

‒ 30

‒ 23

Resultaat

147

137

74

67

121

6

Belastingen

0

1

1

1

1

7

Resultaat deelnemingen

2

2

5

5

1

Resultaat na belastingen

149

138

78

71

122

8

Aandeel derden in resultaat

16

15

14

15

18

Netto resultaat

133

123

64

56

104

 

Buitengewone baten

     
 

Buitengewone lasten

     

9

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

0

Totaal resultaat

133

123

64

56

104

       

Kengetallen

2015

2016

2017

2018

2019

Rentabiliteit %

2,20

2,01

1,06

0,92

1,57

Solvabiliteit 2

0,55

0,55

0,55

0,55

0,54

Liquiditeit

0,99

1,02

1,01

1,03

1,02

Huisvestingsratio

  

0,13

0,12

0,12

0,13

0,12

Figuur 11 Kengetallen wetenschappelijk onderwijs

Op de website «Onderwijs in Cijfers» van het Ministerie van OCW treft u onder meer het «dashboard Jaarrekeninggegevens» aan. Met dit dashboard wordt op bestuursniveau meerjarig inzicht gegeven in de financiële gegevens uit de jaarrekeningen van alle Nederlandse onderwijsinstellingen die door het Ministerie van OCW worden bekostigd. Deze informatie is ook per sector beschikbaar. Deze gegevens kunnen dienen als basis voor het gesprek over de financiële positie tussen onder meer besturen, leraren, studenten, ouders en leden van de medezeggenschapsraad.

Toezegging aan Tweede Kamer

Op aangeven van de Algemene Rekenkamer is toegezegd om de informatievoorziening over de rechtmatigheid bij onderwijsclusters in het Departementaal jaarverslag op te nemen.

Tabel 127 Overzicht1 bevindingen2 ontleend aan de controlebevindingen van de accountant bij de jaarverslagen 2018 van het bestuur van de bekostigde onderwijsinstellingen3
 

Sector

 

po

vo

mbo

ho

Aantal onrechtmatigheden

15

7

1

2

Bedrag per sector € (x 1000)

12.128

642

3.011

28.083

Totaal lasten per sector € (x 1000)

12.019.545

10.239.866

5.385.795

11.758.639

Percentage bedrag per sector t.o.v. totaal van de lasten per sector (x 1%)

0,10

0,01

0,06

0,24

Totaal aantal besturen

1.012

357

61

52

1

Bron: DUO

2

Er is sprake van een bevinding als een accountant een opmerking, beperking of afkeuring opneemt bij zijn oordeel rechtmatigheid in de controleverklaring. Accountants kwantificeren niet altijd de bevinding. Dit kan ook bij de andere sectoren spelen.

3

Het totaal van de lasten betreft de lasten zoals opgenomen in de XBRL aanlevering van de bekostigde onderwijsinstellingen.

Toezegging aan Tweede Kamer

Tijdens het Wetgevingsoverleg op 10 oktober 2018 heeft de Minister toegezegd om de derde geldstroom en de verdeling daarvan over instellingen inzichtelijk te maken in het jaarverslag van het Minsiterie van OCW. Dit is voor het eerst opgenomen in het jaarverslag 2018. In onderstaande tabel worden de verschillende geldstromen per instelling weergegeven. Daarnaast is de ontwikkeling van de verschillende geldstromen over de jaren 2015-2019 in figuur 11 opgenomen.

In het wetenschappelijk onderwijs worden drie verschillende geldstromen onderscheiden:

  • 1. de eerste geldstroom bestaat uit de rijksbijdrage, de ontvangen collegegelden en ontvangen lesgelden;

  • 2. de tweede geldstroom omvat de ontvangen subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW);

  • 3. de derde geldstroom omvat de ontvangen overige inkomsten. Dit zijn onder andere subsidies van Nederlandse ministeries en de Europese Unie, ontvangen middelen voor contractonderwijs en contractonderzoek en overige baten uit opdracht van derden. Ook inkomsten uit catering en verhuur vallen onder de derde geldstroom.

Tabel 128 Geldstromen
  

2018

 

2019

Instelling

Geldstromen

Bedrag x € 1.000.000

% van totaal baten

 

Bedrag x € 1.000.000

% van totaal baten

 

1e geldstroom

362

55,7%

 

374

55,0%

Erasmus Universiteit Rotterdam

2e geldstroom

24

3,7%

 

30

4,3%

 

3e geldstroom

264

40,6%

 

277

40,7%

       
 

1e geldstroom

295

66,3%

 

311

65,7%

Maastricht University

2e geldstroom

17

3,8%

 

20

4,2%

 

3e geldstroom

133

29,9%

 

143

30,1%

       
 

1e geldstroom

62

92,1%

 

67

93,0%

Open Universiteit Nederland

2e geldstroom

0

0,4%

 

0

0,3%

 

3e geldstroom

5

7,5%

 

5

6,6%

       
 

1e geldstroom

10

91,3%

 

10

88,3%

Protest. Theolog. Universiteit

2e geldstroom

0

0,1%

 

0

0,4%

 

3e geldstroom

1

8,6%

 

1

11,2%

       
 

1e geldstroom

346

60,1%

 

362

59,9%

Radboud Univ Nijmegen

2e geldstroom

51

8,8%

 

58

9,5%

 

3e geldstroom

179

31,1%

 

185

30,6%

       
 

1e geldstroom

467

69,6%

 

492

70,6%

Rijksuniversiteit Groningen

2e geldstroom

36

5,4%

 

38

5,5%

 

3e geldstroom

167

24,9%

 

167

24,0%

       
 

1e geldstroom

161

71,2%

 

171

72,1%

Stg. Kath. Univ. Brabant

2e geldstroom

9

3,9%

 

9

3,7%

 

3e geldstroom

56

24,9%

 

58

24,2%

       
 

1e geldstroom

6

82,1%

 

7

78,2%

Stg. Universit. v. Humanistiek

2e geldstroom

0,0%

 

0,0%

 

3e geldstroom

1

17,9%

 

2

21,8%

       
 

1e geldstroom

2

37,8%

 

2

34,6%

T.U.K.

2e geldstroom

0,0%

 

0,0%

 

3e geldstroom

3

62,2%

 

3

65,4%

       
 

1e geldstroom

247

65,4%

 

270

65,9%

Techn. Universiteit Eindhoven

2e geldstroom

19

5,1%

 

23

5,5%

 

3e geldstroom

112

29,5%

 

118

28,7%

       
 

1e geldstroom

473

66,2%

 

512

67,2%

Technische Universiteit Delft

2e geldstroom

58

8,2%

 

73

9,5%

 

3e geldstroom

183

25,7%

 

178

23,3%

       
 

1e geldstroom

1

58,9%

 

1

45,7%

Theol Universiteit Apeldoorn

2e geldstroom

0,0%

 

0

0,4%

 

3e geldstroom

1

41,1%

 

2

53,9%

       
 

1e geldstroom

427

65,4%

 

447

65,1%

Universiteit Leiden

2e geldstroom

52

7,9%

 

58

8,4%

 

3e geldstroom

174

26,7%

 

182

26,5%

       
 

1e geldstroom

238

71,5%

 

256

71,2%

Universiteit Twente

2e geldstroom

28

8,5%

 

29

8,0%

 

3e geldstroom

67

20,1%

 

75

20,8%

       
 

1e geldstroom

562

65,6%

 

587

64,6%

Universiteit Utrecht

2e geldstroom

66

7,7%

 

72

7,9%

 

3e geldstroom

228

26,7%

 

250

27,5%

       
 

1e geldstroom

527

66,3%

 

554

66,4%

Universiteit van Amsterdam

2e geldstroom

40

5,1%

 

45

5,4%

 

3e geldstroom

228

28,6%

 

235

28,2%

       
 

1e geldstroom

385

71,7%

 

407

72,5%

V U A

2e geldstroom

28

5,2%

 

31

5,5%

 

3e geldstroom

124

23,1%

 

124

22,0%

       
 

1e geldstroom

242

66,8%

 

265

69,0%

W U

2e geldstroom

30

8,4%

 

33

8,7%

 

3e geldstroom

90

24,8%

 

86

22,3%

       
 

1e geldstroom

4.812

66,0%

 

5.095

66,2%

TOTAAL

2e geldstroom

460

6,3%

 

517

6,7%

 

3e geldstroom

2.016

27,7%

 

2.088

27,1%

Figuur 12 Geldstromen in het wetenschappelijk onderwijs

Licence