Base description which applies to whole site

Bijlage 3 Inhuur externen

Tabel 116 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verslagjaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1.

Interim-management

463

2.

Organisatie- en Formatieadvies

81

3.

Beleidsadvies

460

4.

Communicatieadvisering

647

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.651

5.

Juridisch Advies

27

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

41.985

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

48

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

42.060

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

13.762

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

13.762

Totaal uitgaven inhuur externen

57.473

Tabel 117 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten
 

2020

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

Het gerealiseerde percentage externe inhuur van het Ministerie van OCW in 2020 bedraagt in totaal 12,02% en de beleidsgevoelige inhuur bedraagt 0,39%. Het agentschap DUO met zijn rijksbrede dienstverlening naar instellingen, studenten, leerlingen, leraren en andere overheidsorganen komt uit op een percentage van 20,30%. In opdracht van het Ministerie van OCW zelf, maar ook van andere overheidsorganen, bijvoorbeeld het Ministerie van SZW en het Ministerie van Financiën, voert DUO opdrachten uit gericht op de dienstverlening en de daarbij behorende werkprocessen. Informatisering en digitalisering zijn daarvan belangrijke bouwstenen. Bij deze, veelal ICT-gerelateerde opdrachten, maakt DUO vanwege externe expertise en uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik van externe expertise. Daarbij streeft DUO naar een evenwichtige balans tussen extern personeel en intern personeel om daarmee de continuïteit van het primaire proces in een veranderende omgeving te borgen. Een balans die vooral gericht is op het verder afbouwen van extern personeel ten gunste van het verder investeren in de kwaliteiten van intern personeel. De ICT-gerelateerde inhuur laat door verambtelijking al enkele jaren een daling zien. Als deze trend zich in de komende jaren doorzet, kunnen de totale uitgaven voor externe inhuur van het Ministerie van OCW naar verwachting over enkele jaren binnen de 10%-norm komen te liggen.

Tabel 118 Sturingspercentage 2020
 

Heel OCW

OCW excl. DUO

DUO

Uitgaven ambtelijk personeel

420.511

219.226

201.285

Uitgaven externe inhuur

57.473

6.209

51.264

Waarvan beleidsgevoelige inhuur

1.651

1.629

22

Totale personele uitgaven

477.984

225.435

252.549

Percentage Externe inhuur 2020

12,02%

2,75%

20,30%

Het gerealiseerde percentage externe inhuur 2020 is gedaald ten opzichte van 2019 van 15,64% naar 12,02%. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door verambtelijking van ingehuurd personeel van DUO, anderzijds door terughoudendheid in gebruikmaking van inhuur bij de overige organisatieonderdelen van het Ministerie van OCW.

Licence