Base description which applies to whole site

Bijlage 6: Meldingen bedrijfsveiligheid

In 2018 is aan de Tweede Kamer toegezegd voortaan in het jaarverslag een overzicht op te nemen van het aantal en het type meldingen van voorvallen in de applicatie PeopleSoft MeldenVoorval. Er zijn in 2020 totaal 3728 meldingen4 bedrijfsveiligheid gemaakt (peildatum 31-12-2020). Hiervan zijn 3728 bedrijfsveiligheidsmeldingen met 5003 onderwerpen aangevinkt. In onderstaande tabel staan de meldingen, zoals deze zijn ingediend geordend naar onderwerp. Deze getallen geven het aantal instanties aan, dat door de melder voor het onderwerp is gekozen (één melding kan dus meerdere onderwerpen bevatten. Er is sprake van een daling van ruim 22% ten opzichte van 2019. COVID-19 heeft waarschijnlijk in de eerste weken na het uitbreken van de pandemie geleid tot minder meldingen. Echter er is sprake van een verdubbeling v.w.b. meldingen laseraanstraling. Defensie kent drie soorten meldingen voor fysieke veiligheid, namelijk onveilige situaties, incidenten en ongevallen. Hierbij kan de ernst van het letsel of de schade worden vermeld in een viertal categorieën. Categorie 0 is de minst ernstige categorie en categorie 4 betreft zeer ernstige incidenten en ongevallen. Defensie verloor een aantal zeer gewaardeerde collega’s, onder andere bij een noodlottig ongeval waarbij een NH-90 helikopter te water is geraakt.

Tabel 63 Overzicht meldingen bedrijfsveiligheid

Onderwerp1

Onveilige situaties2, incidenten3 en ongevallen4 gerelateerd aan:

Totaal

Categorie5

   

0

1

2

3

4

Arbeidsmiddelen of machines

het omgaan met gereedschappen, machines en installaties

345

166

132

40

5

2

Asbest

een (mogelijke) blootstelling aan asbest in gebouwen, materieel of p (oefen)terreinen

23

22

1

0

0

0

Biologische gevaren

een (potentiele) blootstelling aan biologische gevaren en besmetting door derden. Denk aan door dieren overdraagbare ziekten zoals ziekte van Lyme (tekenbeten), vectoren, besmetting door dierlijke resten en tetanus.

177

157

9

9

2

0

Brandveiligheid

daadwerkelijke brand, (potentiele) brand onveilige gebeurtenissen, incl. situaties met brandmeldingen

191

129

54

6

2

2

Duiken

duikarbeid en overige arbeid onder overdruk.

48

35

13

0

0

0

Elektrische veiligheid

het in aanraking (kunnen) komen met (hoog) spanning in gebouwen, wapensystemen en installaties en bij

120

61

49

6

2

2

Infra/installaties

gebouwen, infra gebonden installaties (kranen, steiger, slagbomen, roldeuren etc.) en (oefen) terreinen.

427

243

139

28

12

5

Kleding of uitrusting

kleding en (persoonsgebonden) uitrusting.

135

69

45

19

2

0

Koude/hitte/klimaat

klimatologische omstandigheden (door weer/klimaat, maar ook door gebouw of werkplek), die (kunnen) leiden tot onderkoeling, hitteletsel, blikseminslag of verminderd presteren.

91

54

19

12

5

1

Laser aanstraling

ongewenste aanstraling van luchtvaartuigen met lasers.

23

22

1

0

0

0

Geluid

(mogelijke) gehoorschade. Hieronder vallen ook schades veroorzaakt door geluid aan bestaande infra en of het milieu

79

39

29

10

1

0

Gevaarlijke stoffen

de opslag/overslag van en het werken met gevaarlijke stoffen (incl. onbedoelde blootstellingen).

291

202

50

26

10

3

Grondgebonden wapens

het omgaan met grondgebonden wapensystemen (diverse wiel/rups/pantservoertuigen, geleide wapens etc.).

37

8

14

13

1

1

Luchtvaart gerelateerd

grond- en vliegbewegingen en bij het onderhoud van luchtvaartuigen. Hieronder vallen ook runway incursions, FOD (foreign object damage) en de omgang met UAV’s.

396

330

40

12

10

4

Munitie

het omgaan met munitie en springstoffen (incl. ongewenste werking, verkeerde opslag en onjuiste uitlevering) al dan niet in relatie tot het wapen(systeem.).

140

117

19

3

1

0

Scheepvaart gebonden

de maritieme systemen, het varen met schepen en het onderhoud daaraan

180

77

76

21

4

2

Sport/fysieke training

het beoefenen van sport en fysieke training tijdens diensturen, incl. incidenten door lichamelijke inspanningen. (v.b. initiële basis trainingen en militaire zelfverdediging)

187

28

93

57

7

2

Straling

het omgaan met stralingsbronnen (zowel optisch, ioniserend als niet-ioniserend) zoals zenders, radioactieve bronnen en lasers.

14

8

6

0

0

0

Valschermspringen

valscherm-/parachutespringen

14

1

9

3

1

0

Vervoer

verkeer en vervoer, incl. intern transport op defensielocaties

824

177

586

42

9

10

Voedsel/waterveiligheid

het voorzien in/bereiden/nuttigen/bewaren van voedsel en drinkwater.

56

37

11

7

1

0

Wapens

het omgaan met wapens zoals (ongewild) afvuren van schoten (in ontlaadbak), een ongewenste werking van een wapen/storingen.

155

104

43

6

0

2

Werken op hoogte

het werken op hoogte (op gebouwen, wapensystemen, op klimtorens, touw- en hindernisbanen en tijdens fast-ropen, abseilen etc.

40

24

3

10

2

0

Overige fysiek

de fysieke gesteldheid van defensiepersoneel of ingehuurde werknemers. Hieronder vallen onwel wordingen en opnames in het ziekenhuis als gevolg van aandoeningen/incidenten/ongevallen tijdens het uitoefenen van de dienst.

348

133

114

69

27

5

Overige

die niet onder een van de overige onderwerpen kan worden vastgelegd m.u.v. Overige-Fysiek.

626

348

212

51

13

6

Overlijden buiten diensttijd

Defensie medewerkers die buiten dienstverband of diensturen overlijden.

36

     

Overlijden in diensttijd

Defensie medewerkers die gedurende diensttijd overlijden als gevolg van een natuurlijke oorzaak

0

     
1

Een melding van één voorval kan meerdere onderwerpen betreffen.

2

Een situatie die zou kunnen leiden tot een incident of ongeval.

3

Een gebeurtenis die het potentieel heeft (fataal) letsel aan een persoon dan wel schade aan een zaak of het milieu te veroorzaken.

4

Een gebeurtenis die (fataal) letsel aan een persoon dan wel schade aan een zaak of het milieu veroorzaakt.

5

De ernstcategorie is afhankelijk van het persoonlijk letsel of schade aan materieel of milieu. Bij een cat 0 is er geen letsel of schade, ernstcategorie 1 licht letsel (geen ziekte verzuim) of schade (tot 50 k-euro) en ernstcategorie 4 zwaar letsel (ziekenhuisopname langer dan 24 uur) of schade (meer dan 250 k-euro).

4

Meldingen die in 2020 zijn gedaan, kunnen voorvallen betreffen uit eerdere jaren.

Licence