Base description which applies to whole site

4.5 Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

  • Grenspolitietaak;

  • Bewaken en beveiligen;

  • Internationale en militaire politietaken.

De Minister is beheersverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang, samenstelling en de vereiste mate van gereedheid van de marechaussee. De uitvoering is opgedragen aan de Commandant marechaussee. Het gezag over de marechaussee berust bij meerdere ministeries. Afhankelijk van de betreffende taak zijn dat de ministeries van Justitie en Veiligheid (inclusief het Directoraat-Generaal Migratie, het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie. In artikel 4 lid 1 van de Politiewet 2012 zijn aan de marechaussee de volgende politietaken opgedragen:a) Het waken over de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;b) De uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijdkrachten en internationale militaire hoofdkwartieren en de personen behorende tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren; c) De uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door Onze Minister Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen en de beveiliging van de burgerluchtvaart; d) De verlening van bijstand en de samenwerking met de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit; e) De uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen en op het terrein van de ambtswoning van Onze Minister-President; f) De uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister voor Immigratie en Asiel aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde; g) De bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten; h) Het in opdracht van Onze Minister Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Defensie ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

De Militaire Politiezorgtaak (art 4 lid 1 b PW) wordt zowel nationaal als internationaal en tijdens missies, oefeningen en andere inzet uitgevoerd. Door de uitvoering van deze taken levert de marechaussee een continue bijdrage aan de veiligheid van de Staat en de integriteit van de Krijgsmacht.

De marechaussee heeft in 2020 een bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van Defensie. Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-maatregelen met zich meebrachten, heeft de marechaussee uitvoering kunnen geven aan de aan haar opgedragen taken. Wel heeft de verminderde inzet ervoor gezorgd dat de marechaussee meer focus heeft gelegd op de gereedstelling Landelijke Bijstand Organisatie (LBO), Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) aan de Zuidgrens, Opleiden en trainen, zowel digitaal als fysiek en extra werkzaamheden op Schiphol gerelateerd aan de COVID-19-regelingen, zoals de naleving van het inreisverbod, de geliefdenregelingen en handhaving van de noodverordeningen.

Grenspolitietaak

Het grensproces is volgens de Schengengrenscode uitgevoerd. Er zijn geen noemenswaardige knelpunten in de uitvoering geweest. De COVID-19 restricties hebben met name in het domein lucht en maritiem voor een scherpe teruggang van de werkzaamheden gezorgd. Deze capaciteit is deels ingezet op de activiteiten aan de landsgrenzen (MTV), waar de inzet is gericht op het ontmoedigen van grensoverschrijdend verkeer.

Bewaken en beveiligen

De verhuizing van waardegoederen van De Nederlandsche Bank is binnen de geplande tijd en zonder incidenten afgerond. De Hoog Risico Beveiliging (HRB) heeft na de afronding van de eerste TBP (te bewaken persoon) een tweede TBP in uitvoering genomen. Hiervoor zijn in 2020 incidentele middelen voor materieel toegewezen. De capaciteit benodigd voor deze inzet is gehaald vanuit de bestaande capaciteit, door gebruik te maken van een dynamisch in plaats van een statisch beveiligingsconcept. Het dynamisch beveiligingsconcept (Beveiligen op Maat) is besproken met de veiligheidspartners en inmiddels wordt in Rotterdam en Zoetermeer conform dit conceptconcept gewerkt. Alle taken zijn uitgevoerd volgens het geldende beveiligingsconcept waarbij geen noemenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden.

(Inter)nationale en Militaire Politie (Zorg)taken (MPZ)

Voor MPZ geldt onverminderd dat de marechaussee een bijdrage levert aan de integriteit van de krijgsmacht. De COVID-19 maatregelen hebben invloed op het werkaanbod in de MPZ. Er vonden minder activiteiten op de kazernes plaats, hetgeen gevolgen heeft voor de inzet en de achterblijvende groei. Hierdoor heeft het herstelplan MPZ vertraging opgelopen. Na de versoepeling van de maatregelen in de zomer kwam het niveau van de inzet weer op het niveau van voor de COVID-19 maatregelen. Dat inzetniveau heeft de marechaussee tot het eind van 2020 aangehouden.

Internationale inzet

De marechaussee voldoet in 2020 weer aan de operationele gereedheid (OG)-norm van 153 vte ten behoeve van expeditionaire taken. Hoewel de marechaussee geen Crowd Riot Control (CRC) peloton gereed heeft staan, kan zij de CRC-capaciteit leveren wanneer daar om wordt gevraagd. Deze capaciteit wordt gefaciliteerd vanuit de huidige twee Bijstandseenheden (BE) eskadrons. De Close Protection Teams waren in 2020 onverminderd beschikbaar.

Grenzen en veiligheid

Op het gebied van grenzen en veiligheid speelt een aantal ontwikkelingen als gevolg van nieuwe EU wetgeving inzake een Europees In- en Uitreis-systeem (EES), een Europees Informatie- en Reisautorisatiesysteem (ETIAS), wijzigingen in het Schengen Informatiesysteem (SIS), de voorstellen voor aanpassing van EURODAC, het Visum Informatiesysteem (EUVIS), het Europees Strafrechtelijk Informatiesysteem (ECRIS) en inzake de interoperabiliteit tussen deze systemen, die op termijn consequenties hebben voor alle betrokken partijen, waaronder de marechaussee. De werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van de EU-verordeningen zijn gestart.

Versterking grensbewaking

Met de toegewezen middelen heeft de marechaussee een bijdrage gedaan aan het project Seamless Flow en geïnvesteerd in de capaciteit die benodigd is naar aanleiding van de Brexit en ten behoeve van versterking en digitalisering van het grensproces .

Frontex

De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex heeft gewerkt aan het opzetten van een vaste capaciteit ter ondersteuning van lidstaten op gebied van migratie. Per 1 januari 2021 start het Standing Corps zodat de marechaussee voldoet aan de verplichtingen.

Multidisciplinair Interventie Team (MIT)

Ten behoeve van het «breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit» (BOTOC) is het MIT opgericht door Politie, OM, FIOD, marechaussee, Douane, Belastingdienst en Defensie. Voor deelname aan, en ondersteuning van het MIT heeft de marechaussee in de Najaarsnota 2019 de incidentele middelen voor 2020 toegewezen gekregen.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

349.505

379.524

410.732

459.737

481.437

436.668

44.769

        

Uitgaven

351.732

371.318

410.737

460.387

482.825

436.668

46.157

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

86%

 
        

Opdrachten

4.989

6.252

4.907

5.051

6.377

6.724

‒ 347

- gereedstelling

4.989

6.215

4.905

4.974

5.167

6.724

‒ 1.557

- waarvan bijdragen aan SSO Paresto

671

465

     

- instandhouding materieel

 

37

2

77

1.210

 

1.210

Personele uitgaven

311.615

328.681

361.209

440.314

462.232

412.460

49.772

- waarvan eigen personeel

310.510

324.889

351.521

398.462

435.912

393.985

41.927

- waarvan externe inhuur

1.105

3.792

9.688

14.296

6.484

 

6.484

- waarvan overige personele exploitatie1

   

27.556

19.836

18.475

1.361

Materiële uitgaven

35.128

36.385

44.621

15.022

14.216

17.484

‒ 3.268

- waarvan instandhouding infrastructuur

    

533

 

533

- waarvan overige materiële exploitatie1

34.125

35.137

43.371

15.022

13.480

17.484

‒ 4.004

- waarvan instandhouding IT

    

203

 

203

- waarvan bijdragen aan SSO Paresto

1.003

1.248

1.250

    
        

Apparaatsontvangsten

7.430

7.548

14.529

12.478

8.463

4.576

3.887

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 44,8 miljoen hoger dan begroot. Dit betreffen voornamelijk de hogere personele uitgaven in 2020 zoals hieronder wordt toegelicht.

Uitgaven

Binnen de personele uitgaven zijn de uitgaven voor eigen personeel € 41,9 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door een interne herschikking van de pensioenpremies van de bestuursstaf naar de marechaussee (€ 14,8 miljoen), de CAO salarisverhoging per 1 juli (€ 5,6 miljoen), de CAO verhoging eindejaarsuitkering (€ 5,7 miljoen) en het Convenant Beveiliging Ambassades in hoog risico gebieden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 12 miljoen). Binnen de personele uitgaven zijn in het kader van de personele onderrealisatie gelden uit het budget voor eigen personeel vrijgemaakt en aangewend ten behoeve van externe inhuur.

Licence