Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2020

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Stand 1e suppletoire begroting 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

Verplichtingen

436.668

 

436.668

27.392

464.060

10.454

11.089

12.168

12.324

                   

Uitgaven

436.668

 

436.668

27.392

464.060

10.454

11.089

12.168

12.324

waarvan juridisch verplicht

86%

 

86%

 

95%

       
                   

Opdrachten

6.724

 

6.724

400

7.124

       

- gereedstelling

6.724

 

6.724

400

7.124

       

- instandhouding materieel

                 

Personele uitgaven

412.460

 

412.460

27.404

439.864

18.862

17.295

17.449

17.706

- waarvan eigen personeel

393.985

 

393.985

27.617

421.602

19.350

17.914

17.450

17.706

- waarvan externe inhuur

                 

- waarvan overige personele exploitatie (1)

18.475

 

18.475

‒ 213

18.262

‒ 488

‒ 619

‒ 1

 

Materiële uitgaven

17.484

 

17.484

‒ 412

17.072

‒ 8.408

‒ 6.206

‒ 5.281

‒ 5.382

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan overige materiële exploitatie (1)

17.484

 

17.484

‒ 412

17.072

‒ 8.408

‒ 6.206

‒ 5.281

‒ 5.382

                   

Apparaatsontvangsten

4.576

 

4.576

 

4.576

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 27,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overheveling van de pensioenpremies van € 14,8 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10) en uitdeling werkgeverslasten van € 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er twee interdepartementale budgetoverhevelingen geboekt op de personele uitgaven van de KMar: van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 9,2 miljoen) en van Justitie & Veiligheid voor grensbewaking Eurostar (€ 1 miljoen).

Licence