Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

436.668

464.060

27.780

‒ 8.774

483.066

      

Uitgaven

436.668

464.060

27.780

‒ 8.774

483.066

Waarvan juridisch verplicht

75%

102%

  

99%

      

Programmauitgaven

     

Opdrachten

     

Gereedstelling

6.724

7.124

118

‒ 3.142

4.100

Instandhouding materieel

   

500

500

      

Apparaatsuitgaven

     

Personele uitgaven

     

Eigen personeel

393.985

421.602

24.015

‒ 8.630

436.987

Externe inhuur

  

1.729

2.791

4520

Overige personele exploitatie

18.475

18.262

920

2.126

21.308

Materiële uitgaven

     

Instandhouding infrastructuur

   

400

400

Overige materiele exploitatie

17.484

17.072

998

‒ 2.819

15.251

      
      
      

Ontvangsten

4.576

4.576

3.790

 

8.366

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Uitgaven

Personele uitgavenHet budget voor salarissen eigen personeel stijgt met € 15,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging per 1 juli (€ 5,6 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering (€ 5,7 miljoen). Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loontabel) verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor 2020 betreft € 2,6 miljoen. Het budget van de Marechaussee is daarnaast verhoogd met budgettaire toevoegingen vanuit andere departementen en externe instanties. Dit betreft onder andere de indexatie van het convenant beveiliging ambassades vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 2,8 miljoen), de ontvangst van incidenteel budget tegen het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen) en voor de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 2,0 miljoen). Voor de Defensie Bewaking- en Beveiliging Organisatie (DBBO) is budget overgeheveld naar DOSCO (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is het budget voor externe inhuur met € 3,6 miljoen opgehoogd voor onder andere diensten van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en adaptief aan de grens (AADG).

Ontvangsten

Het budget voor ontvangsten stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door ontvangsten als gevolg van de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 3,8 miljoen), conform de gemaakte afspraken.

Licence