Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Nederland digitaliseert en dat heeft een fundamentele impact op de samenleving, economie en overheid. Agentschap Telecom staat voor een veilig verbonden Nederland, door te waken over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland koploper moet zijn in Europa, met ruim baan voor verantwoorde digitale innovatie. Hiervoor is een vertrouwensbasis nodig voor de economie, de overheid en de maatschappij. Dit vraagt innovatie en onderzoek, bescherming van privacy, het bewaken van digitale veiligheid en het zorgvuldig toepassen van nieuwe technologie, met duidelijk afspraken voor het delen van data. Nu en in de toekomst. Het agentschap draagt met haar kernactiviteiten bij aan de doelstellingen van het kabinet.

Deze jaarverantwoording geeft u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.

Tabel 49 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap AT (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2019 (4)

Baten

    

- Omzet

51.247

53.588

2.341

47.954

waarvan omzet moederdepartement

25.004

28.830

3.826

23.378

waarvan omzet overige departementen

3.785

4.156

371

1.455

waarvan omzet derden

22.458

20.602

‒ 1.856

23.121

Rentebaten

0

0

0

2

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

1.796

1.796

1.524

Totaal baten

51.247

55.384

4.137

49.480

     

Lasten

    

Apparaatskosten

48.373

54.297

5.924

48.703

- Personele kosten

30.779

35.481

4.702

31.270

waarvan eigen personeel

25.610

28.318

2.708

25.543

waarvan inhuur externen

2.846

6.148

3.302

3.280

waarvan overige personele kosten

2.323

1.015

‒ 1.308

2.447

- Materiële kosten

17.594

18.816

1.222

17.433

waarvan apparaat ICT

0

132

132

225

waarvan bijdrage aan SSO's

10.406

14.977

4.571

13.338

waarvan overige materiële kosten

7.188

3.707

‒ 3.481

3.870

Rentelasten

50

39

‒ 11

46

Afschrijvingskosten

2.749

2.508

‒ 241

1.935

- Materieel

1.924

1.728

‒ 196

1.586

waarvan apparaat ICT

0

650

650

435

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.924

1.078

‒ 846

1.151

- Immaterieel

825

780

‒ 45

348

Overige lasten

75

364

289

16

waarvan dotaties voorzieningen

75

274

199

236

waarvan bijzondere lasten

0

90

90

‒ 220

Totaal lasten

51.247

57.208

5.961

50.700

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 1.824

‒ 1.824

‒ 1.220

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.824

‒ 1.824

‒ 1.220

Toelichting op het saldo van baten en lasten

De effecten van Covid-19 zijn goed zichtbaar in de realisatiecijfers van het agentschap. De personele kosten eigen personeel liggen, buiten de toename in het aantal FTE, hoger door onder meer de uitbetaling van de thuiswerkvergoeding en een toename van 25% op gespaarde verlofrechten (wettelijk verlof en IKB-spaarverlof). Overige personeelskosten zijn door Covid-19 sterk gereduceerd. Door het verplicht thuiswerken en het niet kunnen reizen naar het buitenland zijn de reiskosten in 2020 erg laag geweest.

Bij de omzet derden zien we bijvoorbeeld minder opbrengsten van de Markt doordat evenementen zoals het EK-Voetbal en het Eurovisie Songfestival in Nederland geen doorgang konden vinden.

Het boekjaar 2020 is uiteindelijk afgesloten met een verlies van € 1,8 mln. Dit bedrag komt voor € 0,6 mln op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Deze post op de balans van het agentschap geeft het bedrag weer dat met de tarieven voor Caribisch Nederland moet worden verrekend.

Het resultaat AT bedraagt, na aftrek van het resultaat Caribisch Nederland, ‒ € 1,2 mln.

Toelichting op de baten

Tabel 50 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2019

Structurele bijdragen moederdepartement

    

Beleidsopdrachten

6.940

7.134

195

6.120

Toezichttaken

16.384

16.026

‒ 358

14.143

Subtotaal structurele bijdragen

23.324

23.160

‒ 164

20.263

   

0

 

Incidentele bijdragen

0

0

0

0

Projecten

1.680

5.670

3.990

3.115

Subtotaal projecten

1.680

5.670

3.990

3.115

   

0

 

Totaal omzet moederdepartement

25.004

28.830

3.826

23.378

De omzet moederdepartement bestaat uit de structurele vergoedingen die worden ontvangen van EZK voor de uitvoering van beleidsopdrachten en toezichtstaken.

De incidentele bijdragen bestaan uit projecten die worden uitgevoerd voor beleidsdirecties. In 2020 heeft het agentschap ten opzichte van de vastgestelde begroting een omvangrijk aantal projecten uitgevoerd, zoals de Multibandveiling. Overige voorbeelden van beleidsprojecten zijn: Propagatiemetingen 3,5 GHz, Onderzoek Windturbines en Cyber Security Act.

Tabel 51 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2019

Ministerie van Defensie

1.495

1.411

‒ 84

0

Ministerie van IenW

605

807

202

0

Ministerie van J&V

416

622

206

58

Ministerie VWS

25

46

21

13

Ministerie van BZK

1.243

1.270

27

1.385

Totaal omzet overige departementen

3.785

4.156

372

1.456

Tabel 52 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2019

Vergunninghouders en overige

20.664

19.765

‒ 899

18.930

- vaste verbindingen

0

0

0

2.084

- mobiele communicatie

0

0

0

4.988

- (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

0

0

0

2.056

- radiodeterminatie

0

0

0

4

- radiozendamateurs

0

0

0

5

- overige/verlengingen

0

0

0

0

- examens

0

0

0

169

- randapparatuur

0

0

0

1.791

- landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

2.669

2.645

‒ 24

0

- vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.094

2.127

33

0

- vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

2.730

2.959

229

0

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

193

220

27

0

- omroep

5.611

5.083

‒ 528

5.044

- vergunningen straalverbindingen

2.428

1.683

‒ 745

0

- registratie RZAM en Maritiem

2.920

2.879

‒ 41

2.782

- certificaten

143

360

217

0

- verklaringen, keuringen en erkenningen

0

0

0

6

- eindapparaten

1.875

1.809

‒ 66

0

Satellietoperators

531

486

‒ 45

489

Ministerie van Defensie

0

0

0

1.411

Ministerie van V&J

0

0

0

335

Ministerie van IenW

0

0

0

558

WELMEC secretariaat

0

0

0

0

Subsidie 5G

0

0

0

15

Caribisch Nederland (CN)

1.200

313

‒ 887

1.325

Hercontrole meetinstrumenten

50

36

‒ 14

59

Diversen

13

0

‒ 13

0

Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G)

0

2

2

0

   

0

 

Totaal omzet derden

22.458

20.602

‒ 1.856

23.121

De gerealiseerde omzet derden zijn door onder meer de gevolgen van de Covid-19 pandemie lager dan begroot. Zo zijn er bijvoorbeeld minder opbrengsten op evenementen doordat activiteiten zoals het EK-Voetbal en het Eurovisie Songfestival in Nederland geen doorgang konden vinden.

De omzet CN is daarentegen bewust significant lager in realisatie door de genomen maatregelen om de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ te verminderen.

Het toepassen van tariefdifferentiatie per vergunningscategorie (variantie + of ‒ 10%) bij het opstellen van de Regeling vergoedingen 2020 heeft tot gevolg dat er een aantal verschillen zijn, o.a. categorie Omroep, ontstaan ten opzichte van de agentschapsbegroting.

Bijzondere baten

De realisatie in 2020 bestaat uit de vrijval van vooruit ontvangen gelden voor de financiering van de kosten voor Digi-AT en de verkoop van auto’s.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn € 4,7 mln hoger dan de vastgestelde begroting. In hoeveelheid (q) wordt dit vooral veroorzaakt door de uitvoering van incidentele projecten (in uren) voor de opdrachtgevers. De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 344,5 fte (begroot: 326,8 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (p) (intern- en extern personeel) is 15% hoger dan de begroting. Dit vanuit CAO loonbijstellingen (thuiswerkvergoeding), waardering toename saldo verlofrechten en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen. Het percentage externe inhuur bedraagt 18%.

Materiële kosten

De materiele kosten zijn hoger dan de vastgestelde begroting. Dit door extra huisvestingskosten voor de verbouwing vestiging Amersfoort en de kosten van de voorbereidingen van de verhuizing vestiging Groningen. Doordat de uitvoering van incidentele projecten voor opdrachtgevers is toegenomen zijn ook de hieraan gerelateerde materiele kosten hoger.

De toename op de post ‘waarvan bijdrage aan SSO’s’ komt doordat in de vastgestelde begroting de huisvestigingskosten nog onder de ‘overige materiele kosten’ zijn opgenomen.

Rentelasten

De rentelasten zijn in overeenstemming met de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn in overeenstemming met de begroting. De in 2019 voorgenomen investeringen zijn voor een groot deel gerealiseerd. De gerealiseerde (ICT)-investeringen immateriële activa zijn in 2020 lager uitgevallen.

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit de dotaties op de voorzieningen ambtsjubileum en dubieuze debiteuren. De stijging op de post dubieuze debiteuren is een gevolg van de onzekerheid door Covid-19.

Tabel 53 Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2020

Balans 2019

Activa

  

Vaste activa

12.828

11.051

Materiële vaste activa

6.102

5.577

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

4.433

4.750

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

1.669

827

Immateriële vaste activa

6.726

5.474

Vlottende activa

14.219

19.412

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

2.445

4.270

Overige vorderingen en overlopende activa

556

1.851

Liquide middelen

11.218

13.291

Totaal activa

27.047

30.463

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

‒ 464

‒ 496

Exploitatiereserve

1.360

724

Onverdeeld resultaat

‒ 1.824

‒ 1.220

Voorzieningen

569

567

Langlopende schulden

10.197

10.053

Leningen bij het Ministerie van Financiën

10.197

10.053

Kortlopende schulden

16.745

20.339

Crediteuren

3.426

2.605

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

2.205

1.720

Overige schulden en overlopende passiva

11.114

16.014

Totaal passiva

27.047

30.463

Activa

Immateriële vaste activa

De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van ICT-projecten (o.a. Digi-AT).

Debiteuren

De omvang van de post debiteuren is in 2020 afgenomen. De onzekerheid op de openstaande posten daarentegen is toegenomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

De post ‘nog te factureren omzet derden’ is in 2020 afgenomen.

Liquide middelen

De afname in liquide middelen wordt veroorzaakt door vrijval van vooruit ontvangen gelden voor projecten die in 2019 zijn gefinancierd waarvan de uitvoering in 2020 is gerealiseerd (o.a. Digi-AT).

Passiva

Tabel 54 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

43.522

47.954

53.588

Gemiddelde omzet over 3 jaar

40.759

44.049

48.355

    

Stand eigen vermogen na resultaatsbestemming

‒ 187

289

233

Eenmalige storting moederdepartement

1.103

435

1.127

Exploitatiereserve

916

724

1.360

Resultaat

119

‒ 1.220

‒ 1.824

Eigen vermogen

1.035

‒ 496

‒ 464

Het eigen vermogen van het agentschap na resultaatsbestemming 2019 bedraagt € 0,2 mln. Voor de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ is dat een bedrag van € 1,9 mln (op de balans onderdeel van Overige schulden en overlopende passiva). In 2020 heeft AT een eenmalige storting ontvangen van het moederdepartement voor de financiering van de kosten 2020 voorbereiding verhuizing vestiging Groningen en een Covid-19 compensatie voor inkomstenderving op evenementen. De exploitatiereserve heeft daarmee een omvang van € 1,4 mln.

Het resultaat 2020 van ‒ € 1,8 mln bestaat uit een verlies op Caribisch Nederland van € 0,6 mln en een verlies van € 1,2 mln bij het agentschap. Het voornemen is om het verlies Caribisch Nederland te verrekenen met de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ en het verlies van het agentschap af te boeken op het eigen vermogen.

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van de ICT projecten van het agentschap.

Kortlopende schulden

De post kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën bestaat uit de aflossingen op de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën voor het boekjaar 2021.

Tabel 55 Aandeel moederdepartement, overige departementen en derden in vorderingen en schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-departement

Overige departementen/ agentschappen

Derden

Debiteuren

0

0

2.445

Overige vorderingen en overlopende activa

0

0

556

Liquide middelen

11.218

0

0

Totaal vorderingen

11.218

0

3.001

Crediteuren

0

0

3.426

Overige schulden en overlopende passiva

492

3.268

7.354

Totaal schulden

492

3.268

10.780

Tabel 56 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020 + stand depositorekeningen

10.600

13.291

2.691

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

52.909

58.509

5.600

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 50.160

‒ 57.212

‒ 7.052

2.

Totaal operationele kasstroom

2.749

1.297

‒ 1.452

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.000

‒ 4.285

1.715

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.000

‒ 4.285

1.715

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 352

‒ 352

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

637

637

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.098

‒ 1.720

378

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.100

2.350

‒ 1.750

4.

Totaal financieringskasstroom

2.003

915

‒ 1.088

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln.

9.352

11.218

1.866

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2020 heeft het agentschap voor een bedrag van € 4,3 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, antennes en elektrische auto’s en in immateriële vaste activa voor onder meer het project Digi-AT.

Financieringsstroom

AT heeft in 2020 een eenmalige storting ontvangen van het moederdepartement voor de financiering van de kosten 2020 voorbereiding verhuizing vestiging Groningen en een Covid-19 compensatie voor inkomstenderving op evenementen. Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Tabel 57 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

2017

2018

2019

2020

2020

Kostprijzen per product (wijziging tarieven Regeling Vergoedingen)

‒ 2,33%

0,64%

1,30%

7,40%

4,00%

Tarieven/uur

‒ 1,86%

‒ 2,45%

6,91%

5,66

4,57%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

294,3

299,2

303,8

310,7

326,8

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 6%

0%

‒ 2%

‒ 3%

0%

Personeelskosten per fte

€ 77.102

€ 79.506

€ 85.912

€ 100.046

€ 87.075

Percentage declarabiliteit

73,5%

74,6%

75,2%

75,3%

70,7%

Percentage afgehandelde vergunningaanvragen binnen 8 weken

97%

98%

98%

97%

95%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van levensbelang < 4 uur

100%

100%

100%

97%

100%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van maatschappelijk belang < 12 uur

95%

100%

93%

91%

98%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van individueel belang < 3 werkdagen

98%

97%

97%

97%

90%

Percentage gegrond verklaarde bezwaarschriften

4%

2%

8%

1%

5%

Aantal klachten

9

7

8

4

<7

Verzuimpercentage

5,8%

3,3%

3,4%

3,9%

3,0%

Toelichting

Personeelskosten per FTE

De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn circa € 13.000 hoger dan de begroting.

Doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten voor opgebouwde verlofrechten door Covid-19 en IKB-spaarverlof. Het percentage externe inhuur bedraagt 18% (begroot 10%).

Verzuimpercentage

Het agentschap blijft actief sturen op het terugdringen van het verzuim. Maandelijks wordt in het Directieteam aandacht besteed aan de analyse op het verzuim. Met name komt het hogere verzuim percentage door een aantal langdurig verzuimers, blijkt uit de analyse. Een aantal daarvan is inmiddels weer hersteld en we hopen dat mede door de acties die we als AT oppakken inzake vitaliteit, hybride werken en het extra aandacht blijven hebben voor de mens, ook en misschien wel juist in deze ‘corona-tijd’ bijdraagt aan het reduceren van het verzuim. De meldingsfrequentie is met 0,5 laag, de norm is 1,4.

Licence