Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 119 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verslagjaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

8.785

2. Organisatie- en Formatieadvies

198

3. Beleidsadvies

1.371

4. Communicatieadvisering

3.068

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

13.422

5. Juridisch Advies

2.300

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

115.868

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

8.710

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

126.878

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

84.568

Ondersteuning bedrijfsvoering

84.568

Totaal uitgaven inhuur externen

224.868

Toelichting op het inhuurpercentage 2020

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de totale personeelskosten. Evenals over voorgaande jaren wordt ook dit jaar deze norm overschreden. Het inhuurpercentage voor EZK komt over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 uit op 24,9%. De overschrijding van de norm voor inhuur van extern personeel is vooral veroorzaakt door DICTU en RVO.nl. Het inhuurpercentage voor EZK over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zonder DICTU en RVO.nl komt uit op: 8,9%.

Bij DICTU wordt de overschrijding van de norm veroorzaakt door de behoefte aan specifieke(ICT-)expertise. Zelf alle kennis in huis hebben is dikwijls niet mogelijk en ook lang niet altijd zinvol is, mede gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de wisselende expertise die dit vraagt. Daarnaast bemoeilijkt de krappe arbeidsmarkt voor ICT-ers de werving van eigen ICT-personeel.

Bij RVO.nl is de aanleiding met name de «flexibeleschil», waarmee ingespeeld wordt op fluctuaties in het gevarieerde opdrachtenpakket en waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is zoals de afhandeling van de schadeloosstellingsdossiers Groningen. Daarnaast legt de uitvoering van de tijdelijke coronamaatregelen extra druk op de personele capaciteit waardoor inhuur ook als gevolg van vertraging in het aannemen en inwerken van nieuwe mensen noodzakelijk is. Het halen van de Roemer-norm is voor DICTU en RVO.nl daarmee niet realistisch, gezien hun kerntaken en de fluctuerende opdrachtenportefeuilles.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2020 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225 (exclusief BTW).

Tabel 120 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2020

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

 
Licence