Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM56, CPB en SodM). De uitgaven externe inhuur, de uitgaven aan ICT en bijdragen aan shared service organisaties (SSO's) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdrage aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Tabel 41 Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

423.578

403.194

297.577

298.069

294.990

281.785

13.205

        

Uitgaven

423.578

403.194

297.577

298.069

294.990

281.785

13.205

        

Personele uitgaven

265.798

258.940

203.759

214.956

219.736

192.079

27.657

eigen personeel

215.140

225.316

165.163

179.851

190.717

151.944

38.773

inhuur externen

10.205

11.127

20.279

19.505

15.989

13.330

2.659

overige personele uitgaven

40.453

22.497

18.317

15.600

13.030

26.805

‒ 13.775

        

Materiële uitgaven

157.780

144.254

93.818

83.112

75.254

89.706

‒ 14.452

ICT2

9.137

7.451

3.200

8.284

13.812

20.208

‒ 6.396

bijdrage aan SSO's

36.899

32.257

13.914

14.794

13.742

13.810

‒ 68

DICTU

55.228

60.949

55.491

32.148

25.527

25.671

‒ 144

overige materiële uitgaven

56.516

43.597

21.213

27.886

22.173

30.017

‒ 7.844

        

Ontvangsten

27.742

25.893

28.284

26.426

26.126

25.426

700

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en de buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan SSO DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

Eigen personeel

Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend voor het eigen personeel van het Ministerie van EZK. Hieronder valt onder andere een technische correctie voor met het Ministerie van LNV gedeelde onderdelen (€ 2,5 mln), extra capaciteit en ondersteuning voor juridische zaken waaronder de WOB-unit (€ 0,7 mln), reservering voor DG Groningen Bovengronds vanuit de aanvullende post (€ 3 mln) en het extra budget voor de ACM in verband met de werkzaamheden ten gunste van het Ministerie van VWS (€ 2,3 mln). Daarnaast is in de tweede suppletoire begroting het budget eenmalig verhoogd met € 11,4 mln in verband met de overgang naar het Individueel Keuzebudget (IKB). Ook is er met de tweede suppletoire begroting extra personeelsbudget overgeheveld vanuit het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 1 mln). Tenslotte zijn de uitgaven voor eigen personeel hoger uitgevallen door de verhoging van lonen van rijksambtenaren en de uitkering van de thuiswerkvergoeding.

Inhuur externen

De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2020 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door extra inhuur voor ICT en organisatieadvies. Daarnaast is er meer ingehuurd doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De uitgaven in 2020 (€ 16,0 mln) waren beperkter dan in 2019 (€ 19,5 mln).

Overige personele uitgaven

De onderuitputting bij overige personele uitgaven (€ 13,7) wordt vooral verklaard door COVID-19. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van vergoedingen zoals werkkostenvergoedingen en reis- en verblijfkosten.

Materieel

ICT

De uitgaven voor ICT vallen (€ 6,4 mln) lager uit dan geraamd. Dit is vooral te wijten aan de vertraging van ICT projecten door COVID-19.

Overige materiële uitgaven

De overige materiële uitgaven zijn (€ 7,8 mln) lager dan geraamd. Dit komt voornamelijk door het thuiswerken. Vanaf het tweede kwartaal 2020 is er weinig tot geen gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar waren gesteld voor personeel.

Toelichting op de ontvangsten

De realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK is € 0,7 mln hoger dan geraamd. De ontvangsten bestaan uit bijdragen uit de markt voor ACM en SodM, inkomsten vanuit werk voor tweeden door CPB en ontvangsten door detacheringen vanuit het kerndepartement.

Tabel 42 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting1

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie

423.578

403.194

297.577

298.069

294.989

281.785

13.204

Kerndepartement (beleid en staf)

327.705

308.055

202.092

192.549

191.904

189.193

2.711

Apparaatsuitgaven diensten:

       

Centraal Planbureau (CPB)

17.668

15.963

16.467

17.271

17.305

16.565

740

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

65.479

69.392

65.405

73.092

69.486

64.075

5.411

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

9.021

9.784

13.613

15.157

16.294

11.952

4.342

PIANOo (exclusief Programma)

3.705

      
        

Totaal apparaatskosten agentschappen

777.510

852.895

881.774

1.019.206

1.142.480

940.629

201.851

Agentschap Telecom (AT)

40.578

47.271

43.843

48.703

54.297

48.373

5.924

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

235.923

258.790

256.227

271.254

285.625

263.905

21.720

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 

5.349

7.561

8.480

9.164

8.747

417

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

501.009

541.485

574.143

690.769

793.394

619.604

173.790

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

792.514

813.071

897.565

952.167

934.226

875.251

52.935

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

181.329

185.596

187.362

191.3552

191.3553

194.120

‒ 2.7654

Stichting COVA

1.402

1.314

1.375

1.410

1.435

1.647

‒ 212

Raad voor de Accreditatie

13.856

13.572

14.415

14.374

13.528

10.508

‒ 3.020

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

637

641

737

614

632

736

‒ 104

TNO

418.787

426.367

478.3265

513.5045

516.453

446.662

69.791

Kamer van Koophandel (KvK)

176.503

185.581

215.350

230.910

210.823

221.578

‒ 10.755

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW.

2

In het jaarverslag 2019 was het bedrag € 187.362 van een jaar eerder opgenomen. Deze is nu geactualiseerd.

3

Realisatie 2020 van CBS is nog niet beschikbaar. Hierdoor is het bedrag van een jaar eerder opgenomen.

4

Dit is het verschil tussen de realisatie 2019 en vastgestelde begroting 2020, omdat de realisatie 2020 nog niet bekend is.

5

In het jaarverslag 2019 was het bedrag € 426.367 opgenomen uit een jaar eerder. Deze is nu geactualiseerd.

56

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence