Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 19 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

294.229

‒ 12.444

281.785

13.053

294.838

8.949

8.653

6.824

3.533

Uitgaven

294.229

‒ 12.444

281.785

13.053

294.838

8.949

8.653

6.824

3.533

          

Personele uitgaven

201.977

‒ 9.898

192.079

9.113

201.192

8.774

8.707

6.864

3.823

waarvan eigen personeel

160.852

‒ 8.908

151.944

19.559

171.503

9.414

9.347

7.504

4.425

waarvan inhuur externen

14.320

‒ 990

13.330

 

13.330

    

waarvan overige personele uitgaven

26.805

 

26.805

‒ 10.446

16.359

‒ 640

‒ 640

‒ 640

‒ 602

Materiële uitgaven

92.252

‒ 2.546

89.706

3.940

93.646

175

‒ 54

‒ 40

‒ 290

waarvan ICT1

20.208

 

20.208

 

20.208

    

waarvan bijdrage aan SSO's

13.810

 

13.810

 

13.810

    

waarvan DICTU

25.671

 

25.671

1.266

26.937

300

300

  

waarvan overige materiële uitgaven

32.563

‒ 2.546

30.017

2.674

32.691

‒ 125

‒ 354

‒ 40

‒ 290

          

Ontvangsten

25.426

0

25.426

100

25.526

100

100

100

100

waarvan ACM

18.134

 

18.134

 

18.134

    

waarvan SoDM

3.150

 

3.150

 

3.150

    

waarvan CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

    

waarvan kerndepartement

2.499

 

2.499

100

2.599

100

100

100

100

1

Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan DICTU.

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is € 9,1 mln toegevoegd aan de budgetten van het eigen personeel van het Ministerie van Economische Zaken. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door een technische correctie voor gedeelde onderdelen (€ 2,5 mln), extra capaciteit en ondersteuning voor juridische zaken waaronder de WOB-unit (€ 0,7 mln), reservering voor Groningen vanuit de aanvullende post (€ 3 mln) en het extra budget voor de ACM in verband met de werkzaamheden ten gunste van het Ministerie van VWS (€ 2,3 mln).

Materiële uitgaven

Aan de materiële budgetten van het kerndepartement is € 3,9 mln toegevoegd. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door een technische correctie voor gedeelde onderdelen (€ 1,8 mln). Daarnaast is er € 0,6 mln toegevoegd aan het materieel budget in verband met de kosten voor de Brexit. Ook is voor de centrale ICT-projecten ongeveer € 1,5 mln toegevoegd aan het materieel budget.

Licence