Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 19 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

281.785

294.838

11.899

‒ 228

306.509

Uitgaven

281.785

294.838

11.899

‒ 228

306.509

      

Personele uitgaven

192.079

201.192

12.234

2.186

215.612

waarvan eigen personeel

151.944

171.503

11.415

1.205

184.123

waarvan inhuur externen

13.330

13.330

‒ 393

3.052

15.989

waarvan overige personele uitgaven

26.805

16.359

1.212

‒ 2.071

15.500

Materiële uitgaven

89.706

93.646

‒ 335

‒ 2.414

90.897

waarvan ICT

20.208

20.208

22

‒ 6.418

13.812

waarvan bijdrage aan SSO's

13.810

13.810

‒ 68

 

13.742

waarvan DICTU

25.671

26.937

‒ 3.190

1.780

25.527

waarvan overige materiële uitgaven

30.017

32.691

2.901

2.224

37.816

      

Ontvangsten

25.426

25.526

‒ 545

0

24.981

waarvan ACM

18.134

18.134

‒ 545

 

17.589

waarvan SoDM

3.150

3.150

  

3.150

waarvan CPB

1.643

1.643

  

1.643

waarvan kerndepartement

2.499

2.599

  

2.599

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

De raming van de personele uitgaven wordt verhoogd met € 2,2 mln onder andere op grond van:

  • Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 1 mln).

  • Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 1 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directies Bureau Managementondersteuning (BMO) en Informatievoorziening, Facilitair en Huisvesting (IFH).

Materiële uitgaven

De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 2,4 mln op grond van:

  • Centrale bekostiging voor FMHaaglanden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (€ 0,9 mln).

  • Technische correctie op gedeelde onderdelen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 1,5 mln).

Ontvangsten

Er hebben geen overige noemenswaardige mutaties plaatsgevonden op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.

Licence