Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verslagjaar 2020

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

2.857

2. Organisatie- en Formatieadvies

476

3. Beleidsadvies

1.443

4. Communicatieadvisering

2.367

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

7.142

5. Juridisch Advies

3.327

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

13.948

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.525

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

18.800

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

5.193

Ondersteuning bedrijfsvoering

5.193

Totaal uitgaven inhuur externen

31.136

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de personeelskosten. Het inhuurpercentage voor LNV (kerndepartement) komt over 2020 uit op 8,85%. De inhuur van de NVWA is 9,07% en hiermee blijft de NVWA onder de norm van 10% voor externe inhuur. Het inhuurpercentage van de totale personeelskosten is 9%.

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Er zijn geen gevallen bekend waarvan buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Licence