Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Onderzoek van 2017 en eerder is vindbaar via het webarchief van rijksoverheid.nl. Alle onderzoeken aangeboden aan het parlement zijn ook te vinden op overheid.nl.

Tabel 122 Artikel 1 - Arbeidsmarkt

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Arbeidsmarkt

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Definitieve evaluatie duurzame inzetbaarheid in het MKB

2016

 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

2016

 

Effecten van algemeen verbindend verklaring

2016

 

Eerste fase Evaluatie Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren

2017

 

Functioneren certificatiestelsel asbest

2017

 

Profijt van de overheid: Voorzieningen verdeeld

2017

 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving sociale zekerheidswetten

20171

 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de socialezekerheidswetten ten aanzien van de inlichtingenplicht (artikel 1 en 11)

2017

 

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Evaluatie handhaving arbeidswetten, Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de arbeidswetten

2018

 

Evaluatie Informatievoorziening(structuur) grensoverschrijdende arbeid

2018

 

Tussenrapportage Effectmeting van de Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2018

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Gedragsexperiment Scholing stimuleren met kleine interventies

2018

 

Effecten van de verhoging van het minimumjeugdloon

20182

 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2019

 

Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

20193

 

Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie SZW

2019

 

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

2019

 

Evaluatie geïntegreerde territoriale investering

2019

 

Evaluatie wettelijk minimumloon 2011 ‒ 2018

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Geintegreerde en Territoriale Investering

2019

 

Tweede fase Evaluatie Duurzame inzetbaarheid Regio's en sectoren

20204

 

Evaluatie Wijzigingen Arbowet

20205

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2020

 

Evaluatie wet werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2020

 

Evaluatie mobiliteitsbonussen, in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar (artikel 1 en 5)

20206

 

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

20207

 

Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren

2020

 

Evaluatie DWSRA eindrapport

2020

 

Evaluatie ESF Actieve Inclusie: Vijfde verdiepende onderzoek over 2019

2020

 

Evaluatie wettelijk minimumloon 2011 ‒ 2018

2020

 

Evaluatie Wet Flexibel werken

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Invloed herziene Europese richtlijn drukapparatuur op nationaal regime

20168

 

Nulmeting arbeidsgerelateerde zorg

2016

3. Overig onderzoek

  
 

Mantelzorg, Arbeidsparticipatie en Gezondheid

2016

 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met een lage sociaal economische status

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Langer doorwerken met arbeidsbeperking

2016

 

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

2016

 

Kansen op uitstroom

2016

 

Evaluatie ontslaggronden WWZ

2016

 

Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar?

2016

 

Onderzoek verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig werken

2017

 

Kansen taakdelegatie bedrijfsartsen

2017

 

Toegang beroepsmatige gezondheidgegevens

2017

 

Onderzoek naar (wijze implementatie van) MBO lesmateriaal gezond en veilig werken

2017

 

Zelfstandigen Enquête Arbeid

2017

 

Verkenning scholingspremie en nationaal scholingsfonds

2017

 

Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en Selectiefase

2017

 

Rapport aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen

2017

 

Onderzoek samenhang arbocatalogus en branche RI&E

2017

 

Tweede monitor Wet aanpak schijnconstructies

2017

 

Onderzoek ketenaansprakelijkheid

2017

 

Onderzoeksrapport Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz

2017

 

De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden voor werkgevers

2017

 

Sectoranalyse stagemisbruik na studeren

2018

 

Gedragsexperiment rondom tiptrack AWVN

2018

 

Mid-term evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund

2018

 

Monitor Wet Aanpak schijnconstructies

2018

 

Opkomst en groei kluseconomie in Nederland

2018

 

Karakteristieken en tarieven ZZP’ers

2018

 

Ervaren regeldruk werkgevers

2018

 

Aanvulling onderzoek samentelregeling

2018

 

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2016

2018

 

De gewijzigde Arbowet

2018

 

Onderzoek naleving Wet op de Ondernemingsraden

2018

 

Inclusieve globalisering

2018

 

Onderzoek TNO: Veilig asbest saneren op hoogte

20189

 

Karakteristieken en tarieven ZZP'ers

201810

 

Verdringing op de arbeidsmarkt

2018

 

Preventie en (ziekte)verzuimaanpak 2018

2018

 

Arbeidsaanbod

2018

 

Witte vlek op pensioengebied 2016 (artikel 1 en 8)

2018

 

Verkenning effecten aanpassingen minimum(jeugd)loon

2018

 

Persoonlijkheid en duurzame inzetbaarheid, jong geleerd oud gedaan

2019

 

Rapportage cao-afspraken 2018

201911

 

Onderzoeksrapport Kwaliteit beslissingen over tekortkomingen van asbestbedrijven is verbeterd

201912

 

Onderzoek Europese vergelijking verplichtingen Gezond en Veilig Werken

201913

 

Monitor arbeidsmarkt april 2019

2019

 

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

2019

 

Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

2019

 

Arbobalans 2018

2019

 

Monitor verantwoord opdrachtgeverschap

2019

 

Op naar een verdere implementatie van het keuzedeel VBFVGW

2019

 

Onderzoek Omgaan met ongewenste omgangsvormen

2019

 

Onderzoek Informatiebehoefte rond vertrouwenspersonen

2019

 

Herhaling virtuele praktijktests arbeidsmarktdiscriminatie

2019

 

Voortgangsrapportage arbeidsmarktdiscriminatie

2019

 

Eindrapportage verkenning financiële en juridische aspecten uitzonderings-AMVB artikel 8a Waadi

2019

 

Staat van eerlijk werk 2019

2019

 

Rapportage stimuleren naleving WOR

2019

 

Arbo in bedrijf 2018

2019

 

De verbindende samenleving

2019

 

De nieuwe Arbowet: stand van zaken van de implementatie en uitvoering

2019

 

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

201914

 

Onderzoek initiatieven eerlijk werk

2019

 

Verdringing (update)

201915

 

Overzicht CAO afspraken in afwijking op Wwz

201916

 

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2018

202017

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2020

 

Haalbaarheidsonderzoek Brzo/risiconorm

18

 

Kwalitatief onderzoek effecten wwz op aanname-en ontslagbeleid van werkgevers en hun omgang met flexibele arbeidskrachten

202019

 

de positie van uitzendwerknemers

202020

 

Driehoeksrelaties

202021

 

Huidig inkomensondersteuningsysteem onvoldoende om armoede tegen te gaan

2020

 

Arbobalans 2020

2020

 

simpel switchen op de kaart

2020

 

Enforcing the minimum wage in international road transport

202022

 

Open Hiring: zijn wie je bent

2020

 

Tweede voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

2020

 

Delphi-studie stand de Wetenschap Arbeidsmarktdiscriminatie

2020

 

discriminatie bij werving en selectie - ervaringen van recruiters

2020

 

focusgroep arbeidsdiscriminatie

2020

 

leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

2020

 

monitor arbeidsmarktdiscriminatie 2015-2019

2020

 

Werktijdverkorting

2020

 

Laagste loonschalen in CAO's

2020

 

Nulmeting compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeeindiging

202123

 

Situatie van uitzendwerknemers inclusief situaties van oneigenlijk gebruikk van uitzenden

2020

 

Functies van uitzenden en andere driehoeksrelaties op de Nederlandse arbeidsmarkt

2020

 

Anoniem solliciteren

202124

 

Individuele leer- en ontwikkelbudgetten: onderzoek naar het gebruik en naar effectieve (gedrags)interventies om gebruik te bevorderen

202225

 

Budget voor leren en ontwikkelen: hoe gebruik te bevorderen

202226

1

In begroting 2017 opgenomen onder de titel Evaluatie handhavingsbeleid SZW m.b.t. sociale zekerheidswetten».

2

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Tussentijdse evaluatie jeugdlonen».

3

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Monitoring en evaluatie sectorplannen».

4

Dit onderzoek stond gepland voor 2019 maar is begin 2020 afgerond.

5

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Evaluatie gewijzigde Arbowet 2017».

6

Dit onderzoek is onderdeel van de overkoepelende evaluatie «Actieplan Perspectief voor vijftigplussers» en wordt in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

7

De afronding van het onderzoek is in verband met Covid-19 vertraagd.

8

Het onderzoek is gedeeld met de betrokken branches en is in 2017 gepubliceerd op het Arboportaal.

9

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Hijskranen en werkbakken». Dit onderzoek stond gepland voor 2019 maar is in 2018 opgeleverd.

10

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Karakteristieken van de zzp-populatie en de arbeidsmarkteffecten van de nieuwe zzp-maatregelen in het kader van het regeerakkoord».

11

De onderzoeksresultaten van «De financiële positie van cao-fondsen in 2017» is opgenomen in dit rapport.

12

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Verbetering asbeststelsel».

13

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Europese vergelijking van verplichtingen m.b.t. arbeidsongevallen».

14

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Onderzoek AOV-AOW hiaat».

15

Er zal geen update plaatsvinden van het onderzoek «Verdringing op de arbeidsmarkt».

16

Dit onderzoek is onderdeel van de halfjaarlijkse rapportage Wwz aan de TK

17

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak».

18

Dit onderzoek is niet uitgevoerd omdat er geen geschikte partij is gevonden.

19

Er is voor gekozen om dit onderzoek mee te laten lopen in de evaluatie van de Wwz.

20

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Situatie van uitzendwerknemers inclusief situaties van oneigenlijk gebruik van uitzenden».

21

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Functies van uitzenden en andere driehoeksrelaties op de Nederlandse arbeidsmarkt».

22

in begroting 2020 opgenomen onder de tital: «Internationale vergelijking handhaving wml in het wegtransport»

23

De start van het onderzoek is vertraagd vanwege Covid-19. Naar verwachting wordt het onderzoek alsnog in 2021 opgeleverd.

24

Dit onderzoek stond gepland voor 2020 maar kon door de coronacrisis niet worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit onderzoek in 2021 afgerond.

25

Het onderzoek is vertraagd doordat de coronacrisis veel invloed heeft op de twee sectoren die in de pilots meedoen: elektrotechnische detailhandel en retail non-food. De pilots zijn door de coronacrisis later van start gegaan en ook de werkgeversenquête is uitgesteld.

26

Dit onderzoek is hetzelfde onderzoek als opgenomen onder de titel «Individuele leer- en ontwikkelbudgetten: onderzoek naar het gebruik en naar effectieve (gedrags)interventies om gebruik te bevorderen» en wordt in 2022 afgerond.

Tabel 123 Artikel 2 - Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, eerste verdiepende rapportage

2016

 

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

2016

 

Thermometer Wsw (0-meting)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Evaluatie Regionale werkbedrijven

2017

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, tweede verdiepende rapportage

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Ervaringsonderzoeken Participatiewet

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Thermometer Wsw

2018

 

Eindrapport effecten bijzondere incassobevoegdheden en overheidspreferenties

2018

 

Tussentijdse evaluatie SITS

2018

 

Tussentijdse evaluatie subsidieregeling armoede en schulden

2018

 

Tussentijdse evaluatie subsidie EFMB

2018

 

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

2018

 

Evaluatie eerste bestuurlijke afspraken kinderen in armoede

2018

 

Evaluatie subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

2018

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Evaluatie individuele studietoeslag (artikel 2 en 4)

2018

 

Tussenrapportage Effectmeting van de Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2018

 

Eindevaluatie implementatie en uitvoering ESF-Actieve Inclusie

2018

 

Subsidieregeling EFMB (Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen)

2018

 

Evaluatie Individuele studietoeslag Participatiewet

2018

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, derde verdiepende rapportage

2019

 

Evaluatie GTI

2019

 

Subsidieregeling Scholing richting een kansberoep

2019

 

Onderzoek wet taaleis 2018

20191

 

Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2019

 

Effectmeting Brug-WW en scholingsvouchers (artikel 1 en 2)

2019

 

Monitor en eindevaluatie Participatiewet

2019

 

Evaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie, vierde verdiepende rapportage

2019

 

Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking?

20192

 

Evaluatie beschut werk

20193

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Evaluatie experimenten Participatiewet

2020

 

Thermometer Wsw 2-meting

20204

 

persoonlijke begeleiding in de bijstand

2020

 

Campagne-effectonderzoek «schuldvrij»

2020

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

 

subsidieregeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

2020

 

Evaluatie Subsidieregeling armoede en schulden

20215

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Zelfstandig in en uit de bijstand

20196

 

MKBA kwetsbare jongeren

20217

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Het telt wat wel en niet meetelt; verkennend onderzoek naar het meetellen van verloonde uren bij inkoop van diensten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2016

 

Quickscan 4 Evaluatie Sectorplannen

2016

 

Inventarisatie verordeningen tegenprestatie

2016

 

Praktijkroute banenafspraak

2016

 

De weg naar extra banen

2016

 

Handhaving van de verplichtingen in de Participatiewet

2017

 

Quickscan 5 Evaluatie Sectorplannen

2017

 

Flextensie werken met behoud van uitkering

2017

 

Eindrapportage Schuldhulpverlening in Nederland

2017

 

Onderzoeksrapport Normbatenregeling Bbz

2017

 

Eindrapport van budget naar besteding

2017

 

Vermogens en schulden van huishoudens

2018

 

Quickscan 6 Evaluatie Sectorplannen

2018

 

Wsw-jaarrapport 2017

2018

 

Onderzoek invordering schulden door rijksoverheidsorganisaties

2018

 

Extra uitvraag Tegenprestatie

2019

 

Verkennend onderzoek Europese incassomodellen

2019

 

Ervaringsonderzoek werkgevers Participatiewet

20198

 

Ervaringsonderzoek doelgroep Participatiewet

20198

 

Ervaringsonderzoek gemeenten Participatiewet

20198

 

Ervaringsonderzoek cliëntenraden Participatiewet

20198

 

Langdurig in de bijstand

20199

 

Rekentool Verdeelmodel Gebundelde Uitkering

201910

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2019

 

Onderzoek onder overheidsschuldeisers aan mensen met betalingsachterstanden wanneer sprake is van schrijnende omstandigheden bij de schuldenaar, met specifieke aandacht voor (ex)dak- en thuisloze jongeren

2019

 

Realisatie vereenvoudiging vaststelling beslagvrije voet

2019

 

Eindrapport verrijking businesscase gegevensuitwisseling derdenbeslag

2019

 

Eindrapport verkenning Regeling Maatwerk Multiprobleem Huishoudens

2019

 

Wsw-statistiek jaarrapport 2018

2019

 

Uitkomsten TSD-onderzoek Participatie zonder startkwalificatie jongvolwassenen

2019

 

Gezondheidsproblemen in WW en bijstand (artikel 2 en 5)

201911

 

Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

2019

 

Niet-gebruik AIO

2020

 

Schulden problematiek in beeld: Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018

2020

 

Wsw-statistiek jaarrapport 2019

2020

 

detacheren werkt!

2020

 

De weg naar werk

2020

 

Ontwikkelpotentieel baancreatie

2020

 

Onderzoek re-integratiekosten nieuwe doelgroep participatiewet

202012

 

Huishoudens in de rode cijfers 2020

2020

1

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Evaluatie Wet Taaleis».

2

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «evalutatie wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten».

3

In begroting 2020 opgenomen onder titel 'Evaluatie effecten maatregelen beschut werk'

4

In begroting 2020 opgenomen onder titel: 'Thermometer Wsw'

5

Dit onderzoek stond gepland voor 2020 maar zal in 2021 opgeleverd worden.

6

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Evaluatie Bbz».

7

De start van het onderzoek is vertraagd. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 aangeboden aan de kamer.

8

De vier ervaringsonderzoeken maken onderdeel uit van de «monitor en eindevaluatie Participatiewet».

9

Dit onderzoek is onderdeel van de eindevaluatie van de Participatiewet

10

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Analyses rekentool verdeelmodel».

11

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand».

12

In begroting 2020 opgenomen onder de titel: Aannames (ex ante) en kosten (realisaties) van arbeidsondersteuning aan de nieuwe doelgroep Participatiewet'.

Tabel 124 Artikel 3 - Arbeidsongeschiktheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Arbeidsongeschiktheid

20171

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie modernisering ZW (finale effectmeting) (artikel 3 en 6)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Aanvulling beleidsevaluatie artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

2018

 

Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) (artikel 3 en 6)

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

UWV-monitor Arbeidsparticipatie 2015

2016

 

Instroom in de WIA

2018

 

Onderzoek De rol van private verzekeraars in het hybride WGA-stelsel

20192

 

Onderzoek beweegredenen werkgevers keuze WGA- en ZW-markt (artikel 3 en 6)

20193

 

Onderzoek ZZP'ers en hun gedrag ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

2019

 

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (artikel 3 en 8)

2019

 

Rapportage beschut werk 2e kwartaal 2020

2020

 

Onderzoek doelgroepgrootte banenafspraak: update 2020

2020

 

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2018-2019

2020

 

De no-riskpolis in breder perspectief (artikel 3 en 6)

2020

1

De beleidsdoorlichting is als IBO (Interdepartementaal Beleids Onderzoek) «Geschikt voor de arbeidsmarkt» in april 2017 opgeleverd.

2

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Onderzoek beleid private aanbieders in het hybride stelsel WGA».

3

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Onderzoek beweegredenen bewegingen hybride WGA- en ZW markt».

Tabel 125 Artikel 4 - Jonggehandicapten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Jonggehandicapten

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Evaluatie ESB-regeling

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie individuele studietoeslag (artikel 2 en 4)

2018

 

Effectiviteit en werking loonkostensubsidie en loondispensatie

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Onderzoek naar het begrip ‘arbeidsvermogen’

2017

 

Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

2020

Tabel 126 Artikel 5 - Werkloosheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Werkloosheid

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Regeling vrijwilligerswerk in de WW

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Eindrapportage inhoudelijke effectevaluatie trainingen 50-plus WW

2017

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Experiment premiekorting ouderen

2018

 

Tussentijdse evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

2018

 

Tussenrapportage evaluatie DWSRA

2018

 

Monitorrapport actieplan 50plussers

20191

 

Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2019

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Evaluatie Wet werk en zekerheid (artikel 1 en 5)

2020

 

Eindrapport Evaluatiekader Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers

20202

 

Experimenten Meer Werk: Innovatief Ouderen naar Latent Werk Begeleiden

20193

 

Evaluatie mobiliteitsbonussen, in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar (artikel 1 en 5)

20204

 

Evaluatie wet werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2020

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Zichtbaar maar niet in beeld

2016

 

Onderzoekskader Evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

2016

 

Monitorrapportages WW en WGA

2016

 

Onderzoek Achtergronden van beperkt gebruik van de Brug-WW

2017

 

Psychische klachten en werk en inkomen (artikel 2 en 5)

2019

 

Onderzoeksrapport Kansen op instroom uit WW bekeken (art. 5 en 13)

2019

 

Onderzoek Gegevensuitwisseling Matchen op werk (Mow)

2019

 

Gezondheidsproblemen in WW en bijstand (artikel 2 en 5)

20195

1

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Effectmeting maatregelen Actieplan perspectief voor vijftigplussers».

2

dit onderzoek bevat ook de evaluatie in in de begroting van 2020 is opgenomen onder de titel: 'subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers'

3

In begroting 2020 opgenomen onder de titel: 'Subsidieregeling Experimenten meer werk voor vijftigplussers'

4

Dit onderzoek is onderdeel van de overkoepelende evaluatie «Actieplan Perspectief voor vijftigplussers» en wordt in 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

5

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Gezondheid als factor bij instroom en uitstroom bij WW en Bijstand».

Tabel 127 Artikel 6 - Ziekte en zwangerschap

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Ziekte en Zwangerschap

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie modernisering ZW (artikel 3 en 6, finale effectmeting)

2016

 

Theorie en praktijk re-integratie tweede spoor

20161

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Effectiviteit van re-integratie in het tweede spoor

2017

 

Evaluatie pilots ZW

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie flexibel bevallingsverlof

20182

 

Effectiviteit no-riskpolis

20183

 

Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) (artikel 3 en 6)

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Effectiviteit no-riskpolis, deelonderzoek II

20204

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

 

Evaluatie subsidieregeling Kanker en werkzoekenden

20215

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Kanker & Werk: Problemen van werkgever en werknemer

2016

 

Verlofregelingen arbeid en zorg naar arbeidsrelatie

2018

 

Nulmeting evaluatie WIEG

20186

 

Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out

2019

 

Kwalitatief onderzoek Loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemers

2019

 

Onderzoek beweegredenen werkgevers keuze WGA- en ZW-markt (artikel 3 en 6)

20197

 

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

20198

 

De no-riskpolis in breder perspectief (artikel 3 en 6)

2020

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2020

1

Bij begroting 2016 aangekondigd onder de titel «Vervolgonderzoek loondoorbetaling bij ziekte».

2

Bij begroting 2018 aangekondigd voor afronding in 2017. Het onderzoek plus de kabinetsreactie is in maart 2018 aangeboden aan het parlement.

3

Bevat het deelnonderzoek opgenomen in begroting 2020.

4

Dit onderzoek is medio 2020 aangeboden aan de TK ipv 2019.

5

De resultaten van de subsidieregeling worden uiterlijk medio 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer

6

Er is geen eindrapport, data zijn terug te vinden op de CBS website.

7

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Onderzoek beweegredenen bewegingen hybride WGA- en ZW markt».

8

In begroting 2020 opgenomen onder de titel «Onderzoek AOV-AOW hiaat».

Tabel 128 Artikel 7 - Kinderopvang

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Monitor gemeentebrede dagarrangementen

2016

 

Evaluatie Commissie Gunning (inclusief evaluatie <continue screening>)

20161

 

Subsidieregeling Versterking vaardigheden taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang – een onderzoek naar de ervaren effecten

20172

 

Eindevaluatie Subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang

20213

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Verwachte maatschappelijke effecten van de bestuurlijke afspraken ‘een aanbod voor alle peuters'

20184

 

Verwachte kostenverandering baby-norm kinderopvang

20185

3. Overig onderzoek

  
 

Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie

2016

 

Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens

2016

 

Kwaliteit ouderparticipatie crèches (OPC's)

2016

 

Ouderbetrokkenheid bij de overdracht

2016

 

Condities voor kwaliteit kindvriendelijke overgang

2016

 

Wachtlijst en capaciteitsonderzoek

2017

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang (KDV, BSO, PSZ, GO) (jaarlijkse monitor 2017-2023)

2017

 

Peuterspeelzaalwerk NL: Facts en Figures

2017

 

Interactievaardigheden in de kinderopvang

2017

 

Enquête monitoring transitie kinderopvang

2017

 

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang ‒ 8e meting

2017

 

De pedagogische kwaliteit van de ouderparticipatiecrèche in 2016

2017

 

Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht

2018

 

Ketenregie bij continue screening kinderopvang

2018

 

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017

2018

 

Kijk op kinderopvang

20186

 

Eindrapportage Vervolgonderzoek harmonisatie PSZ

2018

 

Kostprijsmonitor

20187

 

LKK-rapport meting 2017-2018

2019

 

Onderzoek stand van zaken harmonisatie peuterspeelzaalwerk

2019

 

Nulmeting kinderopvang Caribisch Nederland

2019

 

Eindrapport samenwerken in het toezicht op de kinderopvang

2019

 

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017

2019

 

Prikken voor elkaar; onderzoek door Commissie kinderopvang en vaccinatie

2019

 

Onderzoek informatiebehoefte kinderopvang

20198

 

Programma Kwaliteit Kinderopvang (ZonMw)

20209

 

Stimuleren gebruik formele dagopvang door kinderen van ouders met lage SES

2020

 

Eindrapport onderzoek signalen kinderopvangtoeslag SZW

2020

 

Kwaliteit van de babyopvang in Nederland

2020

 

Tussenrapportage scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

2020

 

Monitor arbeid, zorg en kinderopvang (artikel 1, 6 en 7)

2020

 

Gedragsexperiment verbetertraject terugvorderingsproblematiek KOT

202110

1

In begroting 2016 opgenomen onder de titel ‘Evaluatie continue screening».

2

De in begroting 2018 aangekondigde eindevaluatie ‘subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang wordt opgeleverd in 2020. De hyperlink verwijst naar de tussentijdse effectmeting.

3

De eindevaluatie van deze subsidieregeling wordt uiterlijk medio 2021 aangeboden aan de TK.

4

Dit onderzoek stond gepland voor 2017 maar is in maart 2018 gepubliceerd.

5

In begroting 2016 opgenomen onder de titel ‘effecten beroepskracht-kindratio».

6

In begroting 2016 opgenomen onder de titel «keuzes van ouders».

7

De resultaten van de opzet voor een kostprijsonderzoek voor de kinderopvangsector zijn van dien aard dat is besloten om met de sectorpartijen opnieuw te bekijken hoe hieraan een alternatief vervolg kan worden gegeven. De Tweede Kamer is in maart 2018 per kamerbrief hierover geïnformeerd.

8

In begroting 2020 opgenomen onder titel 'informatiebehoefte ouders kinderopvang'

9

in 2021 volgen meer onderzoeksresultaten van het programma

10

dit onderzoek is verplaatst naar 2021

Tabel 129 Artikel 8 - Oudedagsvoorziening

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Oudedagsvoorziening

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

2018

 

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Onderzoek SEO Effect verhoging AOW-leeftijd

2019

 

Onderzoek SEO Samen ouder worden

20191

 

Evaluatie Wet pensioencommunicatie

2019

 

Evaluatie wet werken na de AOW (artikel 1, 5 en 8)

2020

 

Evaluatie vrijstelling voor nettolijfrenten en nettopensioen

2020

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Herverdelingseffecten van verschillende projectierentes in verbeterde premieregelingen

2016

3. Overig onderzoek

  
 

Monitor twee-woningenregel

2016

 

Witte vlekken op pensioengebied 2013 (artikel 1 en 8)

2016

 

Impact van een overstap van een uniform naar life-cycle beleggingsbeleid in de opbouwfase

2016

 

Onderzoek SVB gebruik en niet-gebruik OBR

2016

 

Flexibilisering AOW

2017

 

Witte vlek op pensioengebied 2016 (artikel 1 en 8)

2018

 

Passende zekerheden: pensioen

20192

 

Onderzoeksrapport Beleving pensioenen

2019

 

Onderzoek CBS Inkomens- en arbeidsmarktpositie van de jongere partners van AOW-gerechtigden

2019

 

Samen ouder worden

20203

 

Lage rente en de toekomst van pensioenen

2020

 

Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (art. 3 en 8)

2019

 

Gezondheid en arbeidsparticipatie rond AOW-leeftijd

20194

 

Het effect van het Pensioenakkoord op uitvoeringskosten

20205

 

Monitor doorwerken tot AOW leeftijd

20216

1

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Leefvormdifferentiatie - betekenis voor oudedagsvoorziening».

2

In de zomer van 2018 is besloten om dit onderzoek, dat EZK en SZW gezamenlijk zouden uitvoeren, niet meer uit te voeren. Dit als gevolg van groeiende onzekerheden rondom de totstandkoming van een Pensioenakkoord, waar het onderzoek een bijdrage aan zou leveren.

3

In begroting 2020 opgenomen onder de titel: 'Leefvormdifferentiatie - betekenis voor oudedagsvoorziening'

4

in begroting opgenomen onder de titel: 'Gezond naar het pensioen'

5

in begroting opgenomen onder de titel: 'Vergelijking uitvoeringskosten in het oude stelsel'

6

onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Tabel 130 Artikel 9 - Nabestaanden

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Nabestaanden

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Experiment Anw inlichtingenplicht

2017

 

Klantervaringen Anw-uitkering

20191

1

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Behoeften en beleving nabestaanden».

Tabel 131 Artikel 10 - Tegemoetkoming ouders

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Tegemoetkoming ouders

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2015 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2016

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2016 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2017

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2017 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2018

 

Evaluatie wetsvoorstel hervorming kindregelingen

2018

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2018 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2019

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans 2019 (artikel 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Monitor alleenstaande ouders

2016

 

Besteding kindregelingen, (hoe) werkt het labelen van budget?

2018

 

Onderzoek herallocatie middelen artikel 10 Tegemoetkoming Ouders

2019

 

(Inkomens)effecten van een evenwichtiger stelsel van tegemoetkomingen

2019

 

Effecten van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

20211

 

Effecten van dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen

20211

1

Beide onderzoeken zijn vertraagd als gevolg van COVID-19. De onderzoeken worden, samen met een kabinetsreactie, in 2021 aangeboden aan de kamer.

Tabel 132 Artikel 11 - Uitvoering

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie toegevoegde waarde leerwerkloketten

20161

 

SUWI dienstverlening en governance SVB

2016

 

Monitor en tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2017

 

Evaluatie Handhavingsbeleid Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lessen voor de toekomst. Lessen voor de toekomst voor de handhaving van de socialezekerheidswetten ten aanzien van de inlichtingenplicht (artikel 1 en 11).

20172

 

Tussenevaluatie sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2018

 

Eindevaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen (artikel 1, 2, 5 en 11)

2019

 

Evaluatie van de sturing van en het toezicht op de SVB en UWV

20203

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Rekenkamerrapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen

2016

 

Privacy Impact assessment toegang SUWI

20174

 

Regeldruk SZW

2017

 

Internationale vergelijking van (rijks)incassomodellen en de toepasbaarheid (van onderdelen) daarvan binnen het Nederlandse systeem

20195

 

Domeinoverstijgende fraude

20196

 

Balans opdracht en middelen SVB

2020

 

Toekomstverkenning uitvoering werk en inkomen

20217

1

Dit onderzoek stond gepland voor 2015 maar is in mei 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd.

2

In begroting 2017 opgenomen onder de titel «Evaluatie handhavingsbeleid SZW m.b.t. sociale zekerheidswetten».

3

In begroting 2020 opgenomen onder de titel < Evaluatie aansturing en toezicht> .

4

Dit onderzoek stond gepland voor 2016 maar is in april 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd.

5

Dit onderzoek staat opgenomen onder artikel 2 onder de titel «Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen».

6

Onderzoek is niet openbaar.

7

Dit onderzoek stond gepland voor 2020 maar wordt in 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tabel 133 Artikel 13 - Integratie en maatschappelijke samenhang

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Integratie en maatschappelijke samenhang

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Landelijk overleg minderhedenbeleid

2017

 

Evaluatie Kennisplatform Integratie en Samenleving

2017

 

Tussenmeting Actieplan zelfbeschikking

2017

 

Pre-evaluatie inburgering

2017

 

Tussentijdse evaluatie Taaleis

2017

 

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

2018

 

Evaluatie Wet inburgering 2013

2018

 

Evaluatie waardeoverdracht nieuwkomers

2018

 

Monitor inburgering buitenland

2018

 

Evaluatie wetswijziging remigratie

2018

 

Evaluatie training Omgaan met Extreme Idealen (OMEI)

2019

 

Rapport Verkenning jongeren en polarisatie

20191

 

Evaluatie buurtmonitor integratie

2019

 

Verbinding zoeken en bruggen bouwen

2019

 

Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013

2020

 

Evaluatie programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

20202

 

Evaluatie werkclub tussenrapport

20203

 

Evaluatie programma voorbereiding op inburgering

2020

 

Evaluatie ESS

20214

 

Evaluatie VOI

20215

 

Overkoepelend evaluatieonderzoek culturele interventies

20216

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Tussenrapport evaluatiekader VIA

2018

3. Overig onderzoek

  
 

Gewoon getrouwd. Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland

20167

 

Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland

20168

 

Jaarrapport Integratie 2016

2016

 

Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten

2016

 

De diverse samenleving door de ogen van burgers

2016

 

Verdiepend onderzoek inburgeraars (cohort 2013)

2016

 

Onderzoek asielzoekers statushouders vrijwilligerswerk

2016

 

Hoofdonderzoek maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten

2017

 

Inburgering: Eerste resultaten van de Wet Inburgering 2013

2017

 

Deelonderzoek inburgeraars: inburgeringsonderwijs

2017

 

Onderwijs in het inburgeringsproces

2017

 

Monitor basisexamen Inburgering Buitenland 2016

2017

 

Onderzoek naar een barometer culturele diversiteit

2017

 

Pilot-study niet actieve inburgeringsplichtige

2018

 

Rapport Verdere integratie op de arbeidsmarkt (VIA)

2018

 

Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?

2018

 

Jaarrapport Integratie 2018

2018

 

Actieonderzoek 5 pilots weerbaar opvoeden

2019

 

Kansen op de arbeidsmarkt van hoger opgeleide migrantenjongeren

20199

 

Pilot barometer culturele diversiteit

201910

 

Discriminatie in de werving en selectiefase

201911

 

Transnationalisering extreemrechts: de invloed van critical events in het buitenland op de activiteiten, populariteit en zichtbaarheid van extreemrechts in Nederland

201912

 

Draagvlak en animo imamopleiding

2019

 

Onbenut potentieel kwetsbare jongeren

2019

 

De mens Centraal? Onderzoek naar de kansrijke koppeling

2019

 

Onderzoeksrapport bureau Duwtje - Het juiste duwtje voor een beter passend taalniveau

2019

 

Onderzoek 'Inzicht in (non-)bereik onder kinderen van inburgeringsplichtingen in de voorschoolse educatie

2019

 

Onderzoeksrapport Langetermijneffecten re-integratie

2019

 

Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland

2019

 

Onderzoeksrapport Kansen op instroom uit WW bekeken (art. 5 en 13)

2019

 

Financieel ontzorgen van statushouders op weg naar zelfredzaamheid: een precaire balans

2019

 

Financiële zelfredzaamheid van statushouders: een proces van begeleid loslaten

2019

 

Rapport veldonderzoek kosten wet inburgering

2019

 

Werkgevers over diversiteit op de werkvloer

2019

 

Triggerfactoren antizwart racisme

202013

 

Jaarrapport integratie 2020

2020

 

Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

2020

 

Asiel en integratie 2020- cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

2020

 

Verkenning bevolking 2050

2020

 

Verkenning naar informele scholing in Nederland

2020

 

Rapport VN Rapporteur Racisme 2019

2020

 

Rapport focusgroepen moslimdiscriminatie

2020

 

monitor basisexamen inburgering buitenland 2019

2020

 

invloed van migratieachtergrond bijstandsgerechtigden op netto effectiviteit van werkloon

2020

 

monitor sociale inclusie (meting 4)

2020

 

Linguistic integration of adult migrants: requirements and learing opportunities

2020

 

(Quick)scan inburgeringsmarkt

202014

 

Vormen van mentoring en coaching die medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond helpen te behouden

202015

 

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders

202016

 

Perspectief op taalverwerving bij nieuwkomers met een ontheffing

202017

 

Customer Journey Map Inburgering

202017

 

Inventarisatie good practices inzet gemeenten

202017

 

Survey Integratie migranten 2020

202118

 

Werkzame elementen die een inclusieve cultuur bij een werkgever versterken

202119

1

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Onderbouwing en effectiviteit van jeugdinterventies die worden ingezet bij de preventie van radicalisering en polarisatie».

2

In begroting 2020 opgenomen onder de titel: 'Evaluatiekader programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt(VIA)'.

3

In begroting 2020 opgenomen onder de titel: 'Arbeidsmarktintegratie asielstatushouders Werkclub'.

4

Dit onderzoek staat in de begroting 2020 dubbel aangegeven onder de titel «het effect van inburgering op participatie». Het onderzoek is vertraagd als gevolg van COVID-19. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 opgeleverd.

5

onderzoek is vergraagd als gevolg van COVID-19. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 opgeleverd

6

Dit onderzoek is 2020 uitgevoerd maar door vertraging in verband met COVID-19 is de publicatie verschoven naar 2021.

7

In begroting 2016 stond dit onderzoek, genaamd ‘informele (kind)huwelijken’, gepland voor 2015 maar het is in februari 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

8

Dit onderzoek is gepubliceerd door het SCP onder de titel «Integratie in zicht».

9

Het onderzoek valt onder het rapport «Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt».

10

Dit onderzoek stond gepland voor 2018 maar is op 31 januari 2019 gepubliceerd door CBS.

11

In begroting 2019 opgenomen onder de titel «Discriminatie bij werving en selectie op de arbeidsmarkt, replicatie van de virtuele praktijktest».

12

Dit onderzoek is niet doorgegaan omdat er bij NCTV een soortgelijk initiatief liep.

13

Dit onderzoek stond gepland voor 2019 maar zal worden afgerond in 2021, in verband met een langer durend inkooptraject.

14

onderzoek is achterhaald en is daarom niet tot uitvoering gebracht

15

Dit onderzoek is uiteindelijk niet in uitvoering gekomen. Het thema is meegenomen in één van de pilots die in het kader van VIA worden uitgevoerd.

16

staat in begroting 2020 onder de naam 'binding, gedrag en rechtshandhaving'.

17

dit onderzoek is uiteindelijk niet in uitvoering gekomen. Thema is ondergebracht in pilots in kader van de veranderopgave inburgering.

18

onderzoek is vertraagd als gevolg van COVID-19. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 opgeleverd

19

dit onderzoek is uiteindelijk niet in uitvoering gekomen. Thema wordt opnieuw ondergebracht in een nog op te zetten onderzoek met uitvoering in 2021.

Licence