Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel

Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van het kerndepartement en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel 134 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verslagjaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

381

2. Organisatie- en Formatieadvies

492

3. Beleidsadvies

846

4. Communicatieadvisering

1.375

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

3.093

  

5. Juridisch advies

354

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

4.577

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

1.869

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

6.800

  

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

3.121

Ondersteuning bedrijfsvoering

3.121

  

Totaal uitgaven inhuur externen

13.015

In 2020 bedroeg het totaal van de personele uitgaven € 308,5 miljoen. Dit is de som van € 295,5 miljoen personele uitgaven en € 13,0 miljoen externe inhuur. Het percentage externe inhuur komt hiermee op 4,2. Dit is een kleine stijging ten opzichte van het niveau van 2019 (4,1).

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de raamovereenkomsten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel 135 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2020

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

nvt

Licence