Base description which applies to whole site

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 10 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

NOW

13.184

13.184

1e ISB 2020

2e ISB 2020

3e ISB 2020

4e ISB 2020

Kamerbrief noodpakket banen en economie

Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

29

29

1e ISB 2020

2e ISB 2020

3e ISB 2020

4e ISB 2020

Kamerbrief tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

Kamerbrief noodpakket banen en economie

Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Tozo

3.199

3.199

1e ISB 2020

3e ISB 2020

4e ISB 2020

Kamerbrief noodpakket banen en economie

Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief steun- en herstelpakket

TOFA

20

20

3e ISB 2020

Kamerbrief TOFA

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

296

296

2e ISB 2020

3e ISB 2020

Kamerbrief noodopvang en eigen bijdrage kinderopvang

Noodopvang kinderopvang

23

23

3e ISB 2020

Kamerbrief noodopvang en eigen bijdrage kinderopvang

Eilandelijk beleid Caribisch Nederland

2

2

2e ISB 2020

3e ISB 2020

Kamerbrief noodpakket banen en economie

Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

0,2

0,2

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

NL leert door

21

14

3e ISB 2020

Kamerbrief noodpakket banen en economie 2.0

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Aanvullend sociaal pakket

   

Versnellen brede schuldenaanpak

3

3

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Intensivering armoede- en schuldenaanpak

Re-integratiebudget gemeenten

40

40

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

9

9

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Ondersteuningstrajecten zelfstandigen

1

1

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Aanpak jeugdwerkloosheid

9

9

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Gemeentelijk schuldenbeleid & bijzondere bijstand

20

20

4e ISB 2020

Kamerbrief steun- en herstelpakket

Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal pakket

Kamerbrief voortgang uitwerking sociaal pakket

Intensivering armoede- en schuldenaanpak

NOW

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) komt werkgevers tegemoet die door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers werknemers in dienst houden, waardoor banen behouden blijven. Werkgevers die te maken krijgen met minstens 20% omzetverlies kunnen aanspraak maken op de regeling. Werkgevers ontvangen een voorschot op basis van het verwachte omzetverlies. Achteraf vindt de subsidievaststelling plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt gekeken of werkgevers de loonsom op peil hebben gehouden.

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

Het doel van deze regeling is het voorkomen van werkloosheid en het opvangen van inkomensverlies als gevolg van de acute vraaguitval die optreedt als gevolg van het coronavirus in Caribisch Nederland. Zowel werkgevers als zelfstandig ondernemers kunnen aanspraak maken op de regeling.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft als doel ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

TOFA

De TOFA was bedoeld voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en die geen uitkering kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers met een nul-urencontract, uitzendkrachten en studenten met een bijbaan.

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en hun factuur tijdens de sluitingsperioden van de kinderopvang volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang en voor verschillende financieringsvormen. Namelijk voor ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen, ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten en personen die gebruik maken van kinderopvang zonder overheidsvergoeding.

Noodopvang kinderopvang

Tijdens de 1e sluitingsperiode van de kinderopvang verzorgen gemeenten noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Hiervoor maken gemeenten kosten. Deze regeling betreft een tegemoetkoming aan gemeenten voor deze kosten. De middelen zijn overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Eilandelijk beleid Caribisch Nederland

De middelen voor eilandelijk beleid kunnen door de eilanden worden benut voor onder andere kwetsbare inwoners die buiten de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland vallen of voor inwoners of ondernemers die wel een beroep kunnen doen op de regeling, maar toch aanvullende inkomensondersteuning nodig hebben. De middelen zijn overgeboekt naar het BES-fonds.

Arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland

Betreft extra inzet op arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland. Dit om te voorkomen dat als gevolg van de coronacrisis werkloos geworden lokale arbeidskrachten onnodig (lang) aan de kant blijven staan en een (steeds) grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. De middelen zijn overgeboekt naar het BES-fonds.

NL leert door

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van online scholing en ontwikkel­adviezen en een ondersteunende campagne om de kansen van scholing onder de aandacht te brengen. Dit helpt mensen die door de crisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen zich te (her)oriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing te volgen.

Aanvullend sociaal pakket

Versnellen brede schuldenaanpak

Met de middelen voor de versnelling en intensivering worden initiatieven uitgevoerd die voortvloeien uit diverse rondetafelgesprekken die zijn gevoerd in het kader van de armoede- en schuldenaanpak.

Re-integratiebudget gemeenten

Dit betreft middelen die beschikbaar zijn gemaakt voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, aanvullend op de middelen die gemeenten reeds tot hun beschikking hebben. Doel is dat gemeenten de reguliere dienstverlening aan bijstandsgerechtigden op peil kunnen houden bij een hogere instroom in de bijstand. De middelen zijn grotendeels overgeboekt naar het Gemeentefonds en voor een klein deel naar het BTW-compensatiefonds.

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

Een deel van de mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan verliezen of met werkloosheid worden bedreigd, is gebaat bij extra ondersteuning om snel en gericht de weg te vinden naar ander werk. Specifiek voor deze mensen is een nieuwe aanpak van aanvullende (crisis)dienstverlening ontwikkeld, waarin werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samenwerken in regionale mobiliteitsteams om mensen naar werk te begeleiden. De middelen zijn grotendeels overgeboekt naar het Gemeentefonds en en voor een klein deel naar het BTW-compensatiefonds.

Ondersteuningstrajecten zelfstandigen

Dit betreft middelen specifiek voor ondersteuningstrajecten van zelfstandigen. De middelen zijn grotendeels overgeboekt naar het Gemeentefonds en voor een klein deel naar het BTW-compensatiefonds.

Aanpak jeugdwerkloosheid

Jongeren die werkloos dreigen te worden of net zijn geworden en extra ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van Regionale Mobiliteitsteams. Naast deze generieke middelen krijgen scholen en gemeenten ook specifiek budget voor een integrale aanpak om kwetsbare schoolverlaters te laten doorleren of te ondersteunen naar werk. SZW en OCW ondersteunen de regio’s in deze aanpak. De middelen zijn grotendeels overgeboekt naar het Gemeentefonds en voor een klein deel naar het BTW-compensatiefonds.

Gemeentelijk schuldenbeleid & bijzondere bijstand

Dit betreft een intensivering in het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Doel is om gemeenten te helpen mensen van dichtbij te ondersteunen in het geval van armoede en problematische schulden. De middelen zijn aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds toegevoegd.

Licence