Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 78 Uitgaven inhuur externen 2020 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 
  

1. Interim-management

3.134

2. Organisatie- en Formatieadvies

1.238

3. Beleidsadvies

10.029

4. Communicatieadvisering

7.412

  

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

21.813

  

5. Juridisch Advies

1.222

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

41.742

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

8.801

  

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

51.765

  

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

15.686

  

Ondersteuning bedrijfsvoering

15.686

  

Totaal uitgaven inhuur externen

89.264

  

Kosten ambtelijk personeel

488.642

  

Percentages externe inhuur

15,4%

VWS heeft in 2020 de norm voor de maximale inhuur van externen met 5,4% overschreden. Met name bij het CIBG en DUS-I was sprake van relatief hoge uitgaven voor externe inhuur. De realisatie van externe inhuur bij het CIBG was afgelopen jaar duidelijk hoger dan zowel de begroting als de realisatie in 2019. Deze stijging is met name het gevolg van het sturen op een integraal i-portfolio op het gebied van infra- en applicatielandschap, bijvoorbeeld door de inrichting van het CIO Office CIBG, het werken onder Architectuur en het opstellen en concreet maken van de Visie Gezond Applicatielandschap. Daarnaast was ook externe inhuur nodig voor de nieuwbouw van applicaties. Ook bij DUS-I was het afgelopen jaar sprake van hoge uitgaven voor de inhuur van externen. DUS-I is onderdeel van het kerndepartement van VWS. Als shared service organisatie voert DUS-I subsidieregelingen en beleidskaders uit in opdracht van de beleidsdirecties van OCW en VWS. Het opdrachtenpakket van DUS-I is in 2020 verder gegroeid en veranderd. Het aantal regelingen, beleidskaders en tegemoetkomingen nam toe mede door maatregelen die zijn getroffen in het kader van de aanpak van de coronapandemie (o.a. de zorgbonus en subsidieregelingen voor de sportsector). Deze groei in het opdrachtenpakket is, in eerste instantie, opgevangen met de inhuur van externen. Daarnaast heeft DUS-I te maken met piekbelasting en is de ontwikkeling van het nieuwe subsidieplatform met externe capaciteit ingevuld.

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2020 door het Ministerie van VWS buiten de raamovereenkomsten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumuurtarief van € 225 (exclusief BTW).

Tabel 79 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2020

Aantal overschrijdingen maximumtarief

5

Verklaring overschrijding maximumuurtarief

In 2020 is vijf keer boven het maximumtarief ingehuurd. Bij het aCBG ging het om een opdracht inzake de uitvoering van forensisch onderzoek op de Citrix Netscalers en een opdracht inzake de uitvoering van Incident Response Onderzoek. Bij de directie Publieke Gezondheid betrof het de inhuur van financieel adviseurs voor de Ondersteuning van de Vaccinontwikkeling COVID-19, ondersteuning bij het project Corona Testen en ondersteuning in het programma Digitale Ondersteuning Bestrijding COVID-19. In alle gevallen ging het om specialistische kennis die binnen VWS niet beschikbaar was.

Licence