Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 70 Artikel 1 - Volksgezondheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting ziektepreventie

2015

 

Beleidsdoorlichting Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

De voedingsomgeving op scholen

2016

 

Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

2016

 

Evaluatie DHW (Drank- en Horecawet)

2016

 

Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

2017

 

Evaluatie preventieve ouderengezondheidszorg

2017

 

Evaluatie subsidieregeling Nader Onderzoek naar Doodsoorzaak bij Kinderen (NODOK)

2018

 

Evaluatie Regeling Aanvullende Seksuele

2018

 

Gezondheidszorg

2018

 

Evaluatie Jongeren op gezond gewicht

2018

 

Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

2018

 

Ex durante evaluatie ‘Aanpak overgewicht jeugd’

2019

 

Tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

2019

 

Evaluatieonderzoek programma Antibioticaresistentie (ABR)

2019

 

Onderzoeksrapport doorlichting administaties abortusklinieken in het kader van subsidies

2019

 

Evaluatie Embryowet

2020

 

Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Onderzoek wetgeving preventie gehoorschade

2020

   

3. Overig onderzoek

  
1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 71 Artikel 2 - Curatieve Zorg

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Bevordering van de werking van het stelsel

2016

 

Kwaliteit en Veiligheid

2016

 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2018

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Subsidieregeling donatie bij leven

2015

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2015

 

Marktscan geestelijke gezondheidszorg

2015

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2015

 

Evaluatie pilot prijs arrangementen geneesmiddelen

2016

 

Effectonderzoek publiekscampagne vervalsingen

2016

 

Evaluatie pilot prijsarrangementen geneesmiddelen

2016

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2016

2016

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2016

 

Monitor Zorginkoop

2016

 

Evaluatie van de bijdrage van het Topinstituut Pharma

2016

 

Vervolgonderzoek medicatieveiligheid

2017

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2017

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2017

 

Evaluatie CPZ-Perined

2018

 

Evaluatie TopZorg

2018

 

Advies VINEX-regeling

2018

 

Evaluatie Transparantie Zorg

2019

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2019

 

Evaluatie anonieme e-mental health

2019

 

Inventarisatie Zorginhoud GRZ

2019

 

Arbeidsmarktsituatie wijkverpleging

2019

 

Onderzoek infrastructuur en apparatuur wijkverpleging

2019

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2020

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020

 

Evaluatie Transparantieregister Zorg 2020

2020

 

Evaluatie subsidie stimulering competentie-ontwikkeling openbaar apotheker in de eerste lijn2

2020

 

Evaluatie effect financiering diverse informatiebronnen over geneesmiddelen ten behoeve van zorgprofessionals2

2020

 

Experiment integrale bekostiging van de geboortezorg: Evaluatie over de periode 2017-2019

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Onderzoek effect verhoging Eigen Risico op tweedelijnszorg

2015

 

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging

2015

 

Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015

2016

 

Fact-finding Collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet

2016

 

Rollen in de zorg

2016

 

Monitor Collectieve zorgverzekeringen 2016

2016

 

Monitor Zvw-pgb wijkverpleging 2016

2017

 

Monitoren overstapseizoen 2016/2017

2017

 

Monitor ZVW/PGB 2017/2018

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2017/2018

2018

 

Integrale bekostiging geboortezorg vanaf 2022

2018

 

Monitor generalistische basis GGZ

2018

 

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

2018

 

Monitor contractering wijkverpleging 2018

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2018/2019

2019

 

Evaluatie Stichting Lareb2

2019

 

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

2019

 

Monitor zorggerelateerde schade

2020

 

Monitor Zvw-pgb 20192020

2020

 

Overstapseizoen zorgverzekering 2019-20202020

2020

 

Monitor weefselketen2

2020

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

2

Evaluatie is later gestart dan gepland. Het evaluatierapport wordt in 2021 verwacht.

Tabel 72 Artikel 3 - Langdurige zorg en ondersteuning

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie inkoop Wmo 2015 in 2014

2015

 

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en voorzetting Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

2015

 

Evaluatie regeling palliatieve terminale zorg (PTZ)

2015

 

Inventarisatie naar vernieuwende vormen van dagbesteding

2015

 

Onderzoek CIZ aanscherping toezicht en handhaving

2015

 

Rapportage Veilig Thuis: de basis op orde

2016

 

Aanscherping en verbetering Meldcode en Veilig Thuis

2016

 

Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

2016

 

Evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz)

2018

 

Voortgangsrapportage 2019 Onbeperkt meedoen!

2019

 

Voortgangsrapportage Volwaardig leven

2019

 

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

2019

 

Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking

2019

 

Eén jaar programma Langer Thuis

2019

 

Evaluatie Deltaplan Dementie

2019

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
 

Aanpak Huiselijk Geweld

2016

 

Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland

2017

 

Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

2017

 

Toegang jeugdigen met een psychische stoornis tot de Wlz

2020

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Verkennend onderzoek optimalisatie toegang bovenregionaal doelgroepenvervoer (Valys)

2016

3. Overig onderzoek

  
 

Onderzoek aard en omvang ouderenmishandeling

2015

 

Onderzoek meerderjarigen met een verstandelijke beperking en tijdelijke behoefte aan beschermde woonomgeving

2015

 

Cohortstudie daklozen in de vier grote steden

2015

 

SCP onderzoek informele zorg

2015

 

Onderzoek eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo 2015

2015

 

Vooronderzoek geschiktheid van databronnen en de wijze van meten samenloop van huiselijk geweld en kindermishandeling

2016

 

Vooronderzoek: verbeteren gendersensitiviteit

2016

 

Wmo toezicht 2017

2018

 

Aard en omvang ouderenmishandeling

2018

 

Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

2018

 

Onderzoek Externe In- en Uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

2018

 

Onderzoek Inzicht in Daklozen

2018

 

Monitor abonnementstarief wmo - eerste rapportage

2019

 

Wmo toezicht 2018

2019

 

Beeldvorming van ouderen

2019

 

Eindrapportage campagne-effectonderzoek 'Eén tegen Eenzaamheid

2019

 

Monitor Langer Thuis 2019

2019

 

Beleidsinformatie Veilig Thuis

2019

 

Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015

2019

 

Slachtofferschap van huiselijk geweld

2019

 

Monitoring VN-verdrag Handicap

jaarlijks

 

Monitor Besluit reële prijs Wmo 2015

2020

 

Monitoren woonvormen dementie

2020

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 73 Artikel 4 - Zorgbreed beleid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Versterking van de positie van de cliënt

2015

 

Gezondheidszorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Carabisch Nederland

2017

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Naar een meer fraudebestendig pgb

2015

 

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

2015

 

Evaluatie beleidskader voor subsidiëring van PG-organisaties

2015

 

Onderzoek inzake de inzet van de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS) in relatie tot de Wet BIG

2015

 

Monitor sectorplannen zorg – Augustus 2016

2016

 

Monitor Huishoudelijke Hulp toelage (HHT) 4e kwartaalmeting

2016

 

Opdrachtbemiddeling in de zorg - Onderzoek onder bemiddelaars en zzp'ers

2016

 

Rapport analyse civiel en tuchtrecht

2016

 

Compliant registreren en declareren ziekenhuiszorg

2016

 

De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten

2016

 

Regelnaleving declaratieregels fysiotherapeuten Resultaten verkennend onderzoek

2016

 

Vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude

2016

 

Tweede evaluatie van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

2016

 

Zelfstandige bevoegdheden voor de HBO opgeleide verpleegkundige

2017

 

Rapportage Vervolgonderzoek Merkbaarheidsscan Huisartsen

2017

 

Evaluatie ZonMw

2017

 

E-health in verschillende snelheden

2018

 

Wegwijzer bekostiging e-health

2018

 

Toetsingskader inzet van e-health door zorgaanbieders

2018

 

Evaluatie subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2019

2019

 

Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Raming wijkverpleegkundigen

2015

 

Toekomstverkenning Arbeidsmarkt van verpleegkundig, verzorgend en sociaal agogisch personeel 2015-2019

2015

 

Aanpak veroorzakers agressie en geweld

2015

 

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Rapport over een toekomstgerichte opleidingen- en beroepenstructuur in Nederland

2015

 

Anders kijken, anders leren, anders doen

2016

 

De mededingingswet in de eerstelijnszorg

2016

 

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

2016

 

Werkwijzer MKBA’s in het sociaal domein

2016

 

De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM)

2016

 

Zorgverleners en burgers over het openbaar maken van door de tuchtrechter opgelegde berispingen en geldboetes

2017

 

Complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices

2017

 

Beleidsopties voor het stimuleren van gunstige zorgcontracten onder de restrictie van een macrobudget

2017

 

Kwantificeren regeldrukmaatregelen

2017

 

Patiëntendialoog

2017

 

Begrippen, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk in de zorg

2017

 

Advies noodzaak en mogelijkheden continuering bedreigde functies Zorgbelangorganisaties

2017

 

Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de eerste lijn

2017

 

Onderzoek naar kwaliteitsstatuut binnen zorginkoop GGZ

2017

 

Evaluatie opsporingsfunctie in de zorg

2017

 

Outcomedoelen in kaart

2018

 

Monitor Wkkgz

2018

 

Eerste beelden van mdt-proeftuinen

2018

 

(Ont)Regel de zorg: statusrapport merkbaarheidsscan

2019

 

Tweede monitor ‘Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg’ (Wkkgz)

2019

 

Uitkering van dividend door zorgaanbieders

2019

 

Nulmeting beleidsevaluatie Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

2019

 

Advies commissie governance van kwaliteitsregistraties

2019

 

Eindrapport correct registreren en declareren in de curatieve ggz

2019

 

Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz

2019

 

Governance van beheer en onderhoud van informatiestandaarden en bouwstenen in de zorg

2019

 

Duurzame aanlevering OECD-indicatoren gezondheidszorg

2019

 

Advies opslag medische data in de cloud

2019

 

Lessons Learned Covid-19

2020

 

Eindrapport Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg

2020

 

De aangekondigde ondergang

2020

 

Een programma voor de regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van data governance

2020

 

Handreiking Wmcz 2018 Kansen voor cliënten, hun naasten en zorgaanbieders

2020

 

Meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren

2020

 

Samen beslissen

2020

 

Stand van het land Regiobeelden

2020

 

Normering winstuitkering zorg

2020

 

Regeldruk Wtza en Awtza

2020

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 74 Artikel 5 - Jeugd

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Een trekkend bestaan

2016

 

Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

2018

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
 

Nader onderzoek toegang jeugdhulp

2015

 

Geef nooit op! Gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus

2018

 

Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

2018

 

Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd

2018

 

Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector

2018

 

Onderzoek ‘Jeugdhulp met verblijf, anders dan’

2018

 

Nader onderzoek toename jeugdhulp wijkteams

2018

 

Onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg

2018

 

Onderzoek jaarverantwoording jeugd

2018

 

Rapportage doorzettingsmacht jeugd

2018

 

En dan ben je volwassen - Onderzoek naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht

2018

 

Jeugdhulp 2017

2018

 

Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren

2018

 

Nader onderzoek - Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf

2018

 

CBS-cijfers jeugdhulp 1e half jaar 2018

2018

 

Evaluatie TAJ - Evaluatie 2014-2018

 
 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

2019

 

CBS-cijfers jeugdhulp 1e halfjaar 2019

 
 

(Verkennend) onderzoek vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet

2019

 

Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief - Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind

2019

 

Stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

2019

 

Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen

2019

 

Quickscan naar de grondoorzaken van de wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming en de mogelijke aanpak daarvan.

2019

 

Onderzoek naar de organisatie en financiering van ondersteuning in het (voortgezet) speciaal onderwijs

2019

 

Evaluatie Wet op Jeugdverblijven

2019

 

De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen

2019

 

Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

2019

 

Sector- en themastudies - Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

2019

 

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over jeugdhulp in 2018.

2019

 

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018.

2019

 

Ruimte om volwassen te worden

2019

 

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

2019

 

Regionale en lokale verschillen in pleegzorggebruik

2019

 

Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten

2019

 

Analyse Fonds tekortgemeenten

2019

 

Analyse volume jeugdhulp

2019

 

De verwijzer voorbij

2019

 

Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders

2019

 

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren

2019

 

Advies commissie Werken in de Zorg over Extra Handen voor de Zorg

2020

 

Applaus is niet genoeg: anders waarderen en erkennen van zorgverleners

2020

 

Advies Chief Nursing Officer over draagkracht van verpleegkundigen

2020

 

Advies zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden

2020

 

Resultaten verkenning zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden

2020

 

"De klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG?»

2020

 

De anesthesiemedewerker in artikel 3 van de Wet BIG?

2020

 

Visies op taakherschikking

2020

 

Regulering van behandeling van de huid met IPL- en laserapparatuur

2020

 

Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg

2020

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 75 Artikel 6 - Sport

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Sport

2016

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Buurtsportcoaches «De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces»

2017

   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Kansen op sportieve groei? Een verklarend model van sportdeelname

2019

   

3. Overig onderzoek

  
 

Monitor sport en bewegen in de buurt 2015

2015

 

Sport en Bewegen in de buurt 2016

2016

 

Sport Toekomstverkenningen

2017

 

VSK-monitor 2017

2017

 

VSK-monitor 2018

2018

 

Rapportage sport 2018 - SCP

2018

 

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

2019

 

Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019

2019

 

Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’

2019

 

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen

2019

 

Monitor Sportakkoord 2020 Van akkoord naar uitvoering

2020

 

Monitor Sport en corona 2020 (I en II)

2020

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 76 Artikel 7 - Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Soort onderzoek

Titel/onderwerp1

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Subsidiekader Sinti/Roma

2019

 

Evaluatie subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland

2019

   

3. Overig onderzoek

  
 

Commissie Versterking herinnering WO II

2015

 

Eindrapport Commissie Versterking Infrastructuur herinnering WO II

2016

1

Niet alle (oudere) rapportages zijn meer te vinden. In deze gevallen wordt naar het webarchief van de Rijksoverheid verwezen, waar de rapportages met gebruik van het grijze zoekvenster kunnen worden opgezocht.

Tabel 77 Artikel 8 - Tegemoetkoming specifieke kosten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

3. Overig onderzoek

  
Licence