Base description which applies to whole site

2.4 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz). In tabel 3 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de ontwikkeling van de netto zorguit­gaven op hoofdlijnen te zien.

Tabel 3 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)1
 

Stand ontwerpbegroting

Bijstellingen

Stand jaarverslag

 

2020

2020

2020

Netto zorguitgaven

73.443,4

435,3

73.878,6

Zorgverzekeringswet

47.854,6

‒ 420,5

47.434,1

Wet langdurige zorg

23.138,8

885,1

24.023,9

Begrotingsgefinancierd

2.449,9

‒ 29,3

2.420,6

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2020 zijn de netto zorguitgaven € 435,4 miljoen hoger. De stijging van de netto zorguitgaven is voornamelijk het gevolg van de opwaartse bijstelling van de netto Wlz-uitgaven naar aanleiding van het maartadvies 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de meerkosten corona Wlz.

In paragraaf 3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven toegelicht.

Licence