Base description which applies to whole site

2.5 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2020 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.

In tabel 4 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 te zien.

Tabel 4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2020

74.712,9

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 16,5

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

‒ 232,8

Noodmaatregelen corona

473,4

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

224,1

Uitgavenplafond Zorg stand jaarverslag 2020

74.937,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 16,5 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg wordt verlaagd met € 232,8 miljoen in 2020 als gevolg van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Een groot deel van de overboekingen betreft de overboekingen naar de VWS- begroting ten behoeve van de aanpak van dak- en thuisloosheid (€ 75 miljoen) in 2020. Er is een bedrag van € 60 miljoen overgeheveld vanuit de sector wijkverpleging naar de VWS-begroting voor specifieke doeleinden binnen de wijkverpleging. Verder waren er overboekingen naar het gemeentefonds voor de versterking van Veilig Thuis (€ 38,6 miljoen structureel) en het beschikbaar maken van voldoende opvangplekken voor acute crisissituaties in de Vrouwenopvang en het aanpakken van door- en uitstroomproblematiek (€ 14 miljoen structureel). De overige mutaties betreffen kleinere overboekingen naar de VWS-begroting.

Noodmaatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is in 2020 opwaarts bijgesteld met € 473,4 miljoen voor:

• Herstelzorg paramedie coronapatienten € 11,8 miljoen.

• Vervoer in het kader van de opschaling van IC-capaciteit Zvw, € 4 miljoen.

• Meerkosten corona Wlz, € 452 miljoen.

• Meerkosten corona Wmo beschermd wonen, € 5,6 miljoen.

Licence