Base description which applies to whole site

3.3 Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgaven­plafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en uitgaven die de kwaliteit , transparantie en patiëntveiligheid borgen. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 van het onderdeel op de VWS-begroting van het jaarverslag verantwoord en toegelicht.

In tabel 13 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 13A gespecificeerd.

Tabel 13 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2020

2.449,9

Bijstellingen

 

Beschermd wonen (gemeentefonds). Zie tabel 13A

64,6

  

Autonoom

2,0

Loon- en prijsontwikkeling

2,0

  

Beleidsmatig

‒ 95,9

Subsidie NIPT (Artikel 1)

‒ 4,3

Subsidie abortusklinieken (Artikel 1)

0,8

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

‒ 25,7

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Artikel 4)

‒ 52,2

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Artikel 4)

3,4

Loon- en prijsontwikkeling

‒ 17,9

  

Totaal bijstellingen

‒ 29,3

  

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven jaarverslag 2020

2.420,6

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Tabel 13A Verticale ontwikkeling beschermd wonen (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Netto beschermd wonen ontwerpbegroting 2020

1.873,7

Bijstellingen

 

Technisch

64,6

LP-indexatie budget beschermd wonen

59,0

Meerkosten corona beschermd wonen

5,6

  

Totaal bijstellingen

64,6

  

Netto beschermd wonen jaarverslag 2020

1.938,3

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Technisch

LP-indexatie budget beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2020 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Meerkosten corona beschermd wonen

De VNG en het Rijk hebben in maart 2020 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is dat meerkosten als gevolg van corona door het Rijk worden vergoed aan gemeenten. In mei 2020 is een voorschot voor deze compensatie van € 144 miljoen verleend aan gemeenten. Na onderzoek in opdracht van het Rijk en VNG is de totale compensatie over 2020 vastgesteld op € 170 miljoen. Er is daarom € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot. Onderdeel van deze toevoeging is € 5,6 miljoen aan de integratie-uitkering beschermd wonen.

In tabel 14 wordt de opbouw van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven.

Tabel 14 Opbouw van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Beschermd wonen (gemeentefonds)

1.938,3

Beschermd wonen

1.938,3

  

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

482,3

Subsidieregeling abortusklinieken (Artikel 1)

18,3

Subsidie NIPT (Artikel 1)

14,2

Ondersteuning van het zorgstelsel (Artikel 2)

34,0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt (Artikel 4)

280,1

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland (Artikel 4)

135,8

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven jaarverslag 2020

2.420,6

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Figuur 5 toont de samenstelling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2020 in staafdiagrammen, zodat de verhoudingen inzichtelijker zijn (in miljarden euro’s).

Licence