Base description which applies to whole site

4.1 Factsheet zorguitgaven en -ontvangsten 2017-2020 per deelsector

In onderstaande factsheet wordt de opbouw van de zorguitgaven en -ontvangsten op deelsectorniveau (uitgesplitst naar Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven) weergegeven voor de jaren 2017 t/m 2020.

Tabel 15 Factsheet zorguitgaven en -ontvangsten per deelsector 2017 ‒ 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2017

2018

2019

2020

Zvw-uitgaven per sector

    

Eerstelijnszorg

5.412

5.676

6.041

6.340

Huisartsenzorg

2.699

2.862

3.076

3.290

Multidisciplinaire zorgverlening

567

584

611

690

Tandheelkundige zorg

740

752

793

765

Paramedische zorg

735

765

802

814

Verloskunde

212

248

259

261

Kraamzorg

308

310

336

351

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

151

155

164

169

Tweedelijnszorg

24.225

25.045

26.056

27.142

Medisch-specialistische zorg

22.001

22.719

23.601

24.525

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

968

1.007

1.026

1.074

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

716

742

776

813

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

89

99

106

115

Overig curatieve zorg

451

477

548

615

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.557

3.742

4.007

4.207

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.004

6.111

6.411

6.657

Apotheekzorg

4.561

4.620

4.841

4.984

Hulpmiddelen

1.443

1.490

1.570

1.672

Wijkverpleging

3.397

3.624

3.530

3.490

Ziekenvervoer

644

695

754

811

Ambulancevervoer

538

584

632

696

Overig ziekenvervoer

106

111

122

114

Opleidingen

1.209

1.239

1.289

1.382

Grensoverschrijdende zorg

684

667

701

596

Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2020

45.133

46.797

48.789

50.624

Eigen betalingen Zvw

3.128

3.204

3.124

3.190

Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2020

42.005

43.593

45.664

47.434

     
 

2017

2018

2019

2020

Wlz-uitgaven per sector

    

Zorg in natura binnen contracteerruimte

17.467

18.907

20.888

22.355

Ouderenzorg

9.234

10.149

11.675

12.731

Gehandicaptenzorg

6.474

6.819

7.167

7.499

Langdurige ggz

512

447

598

622

Volledig pakket thuis

492

661

512

527

Extramurale zorg

511

565

646

668

Overig binnen contracteerruimte

245

266

290

308

Persoonsgebonden budgetten

1.753

1.919

2.087

2.290

Buiten contracteerruimte

1.181

808

825

1.254

Kapitaallasten (nacalculatie)

466

0

0

0

Beheerskosten

172

196

216

251

Overig buiten contracteerruimte 2

593

467

556

551

Nominaal en onverdeeld

‒ 51

145

54

452

Bruto Wlz-uitgaven jaarverslag 2020

20.401

21.634

23.801

25.899

Eigen bijdragen Wlz

1.852

1.771

1.846

1.875

Netto Wlz-uitgaven jaarverslag 2020

18.549

19.863

21.955

24.024

     
 

2017

2018

2019

2020

Begrotingsgefinancierde zorguitgaven

    

Wmo beschermd wonen (gemeentefonds)

6.777

7.082

1.809

1.938

Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)

500

513

461

482

Bruto begrotingsgefinancierde zorguitgaven jaarverslag 2020

7.277

7.595

2.271

2.421

     

Totaal zorguitgaven jaarverslag 2020

2017

2018

2019

2020

Bruto zorguitgaven

72.811

76.027

74.860

78.944

Ontvangsten

4.980

4.975

4.970

5.065

Netto zorguitgaven

67.830

71.052

69.890

73.879

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2 Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: hulpmiddelen, tandheelkunde Wlz, medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling (t/m 2020), zorginfrastructuur, transitiemiddelen verpleeghuiszorg (t/m 2021) en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Bron: VWS

Licence