Base description which applies to whole site

Rapportage over resultaten: indicatoren en streefwaarde

OS-indicatoren

Zoals vermeld in de leeswijzer is uitvoering gegeven aan motie-Smaling c.s., waarbij doelen en resultaten inzichtelijker worden gepresenteerd in het jaarverslag. In de begroting voor 2020 zijn zeventien OS-indicatoren en streefwaarden opgenomen. Uit de tabel blijkt dat voor acht van de zeventien indicatoren het gerealiseerde resultaat boven de streefwaarde ligt. Voor zeven indicatoren ligt de realisatie onder de streefwaarde. Er zijn twee indicatoren zonder streefwaarden.

De verklaringen voor deze hogere of lagere realisaties worden per indicator toegelicht in bijlage 3. In het algemeen geldt dat hogere realisaties het gevolg zijn van een relatief groot aantal programma’s dat aan het einde van zijn levensduur is. Vaak worden in de eindfase van programma’s de meeste resultaten geboekt, omdat de vruchten pas enige tijd na de start van de investering geplukt kunnen worden. In sommige gevallen dragen grote multilaterale programma’s meer bij dan ingeschat aan de resultaten van op bepaalde indicatoren. Aan de andere kant leidt de afronding van een aantal grotere programma’s ook tot lagere realisaties bij andere indicatoren.

Bij lagere realisaties zijn ook een aantal andere oorzaken aan de orde: de pandemie, of zoals programma’s die nog in een opbouwfase zijn of trager tot resultaten leiden vanwege capaciteitsgebrek, doelgroepen die niet goed bereikt kunnen worden door logistieke problemen, of andere internationale donoren die achterblijven in het leveren van hun bijdragen. Andere problemen die de resultaten van programma’s negatief beïnvloeden zijn een verslechterende veiligheidssituatie en een krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties in partnerlanden. Bovendien kan het daadwerkelijk aantal bereikte mensen niet altijd worden berekend, omdat data ontbreken of niet betrouwbaar blijken te zijn. Daarnaast kunnen er externe factoren zijn met een positieve of negatieve invloed op de realisaties zoals politieke omstandigheden en marktontwikkelingen, nationaal beleid of klimaat.

De resultaten voor deze 17 indicatoren staan niet op zichzelf. Ze zijn gekoppeld aan thematische Theories of Change en worden aangevuld met thematische indicatoren in de resultatenrapportage (online resultatenrapportage via www.NLontwikkelingssamenwerking.nl), zie ook leeswijzer.

Tabel 1 OS-indicatoren en streefwaarden 2020

Thema

Resultaatgebied

Indicator

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Realisatie 2016-2020 cumulatief

SDG

Private sector ontwikkeling (PSD) Artikel 1

Bedrijfsontwikkeling

Aantal banen ondersteund door PSD-programma’s (direct jobs supported naar internationaal geharmoniseerde definitie)

180.000

280.0002019: 345.0002018: 255.0002017: 217.0002016: 66.379

N.v.t.

SDG 8 Inclusieve en duurzame groei

Aantal bedrijven (Nederlandse en lokale ondernemingen) met een ondersteund plan voor investering, handel of dienstverlening

2.500

14.7242019: 12.6602018: 8.8002017: 5.5762016: 2.662

N.v.t.

Voedsel-zekerheid Artikel 2

Uitbannen van de huidige honger en ondervoeding

Aantal mensen met verbeterde inname van voedsel

20.000.000

14.000.0002019: 15.300.0002018: 11.400.0002017: 15.500.0002016: 14.500.000

N.v.t.

SDG 2 Einde maken aan honger

Stimuleren van duurzame en inclusieve groei van de landbouwsector

Aantal boeren met toegenomen productiviteit en inkomen

5.500.000

1.900.0002019: 6.600.0002018: 1.200.0002017: 1.950.0002016: 1.500.000

N.v.t.

Creëren van ecologisch duurzame voedselsystemen

Aantal hectare landbouwgrond dat eco-efficiënter wordt gebruikt

5.000.000

617.0002019: 612.0002018: 635.0002017: 370.0002016: 120.000

N.v.t.

Water Artikel 2

Drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Het aantal mensen met toegang tot een verbeterde waterbron

8.000.000, cumulatief (30 miljoen cumulatief in 2030)

3.600.0002019: 2.900.0002018: 2.200.0002017: 2.504.1872016: 1.330.000

12.534.187

SDG 6 Toegang tot een duurzaam beheer van water

Het aantal mensen met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiënische leefomstandigheden

12.000.000, cumulatief (50 miljoen cumulatoef in 2030)

5.800.0002019: 5.300.0002018: 3.600.0002017: 2.440.1752016: 1.270.000

18.410.175

Verbeterd stroomgebied beheer en veilige delta’s

Het aantal mensen dat voordeel ondervindt van verbeterd stroomgebied beheer en veiligere delta’s

20.000.000, cumulatief

1.900.0002019: 670.0002018: 2.400.0002017: 10.200.0002016: 3.110.000

18.280.000

Klimaat Artikel 2

Hernieuwbare energie

Aantal mensen met toegang tot hernieuwbare energie

11.500.000, cumulatief (50 miljoen, cumulatief in 2030)

2.600.0002019: 2.500.0002018: 2.600.0002017: 2.700.0002016: 1.900.000

12.300.000

SDG 7 Toegang tot duurzame en moderne energie

Vrouwenrechten en gender-gelijkheid Artikel 3

Verbeterde randvoorwaarden voor vrouwenrechten en gender gelijkheid

Aantal aantoonbare bijdragen door publieke instanties en bedrijven aan betere randvoorwaarden voor vrouwenrechten en gendergelijkheid (outcome)

500

5572019: 2792018: 1502017: 103

N.v.t.

SDG 5 Sekse-gelijkheid en zelfontplooiing van vrouwen

Versterkte capaciteit van maatschappelijke organisaties

Aantal maatschappelijke organisaties met versterkte capaciteit voor de bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid (output)

350, cumulatief

5312019: 2302018: 8202017: 113

1.694

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en HIV Artikel 3

Toegang tot family planning

Aantal vrouwen en meisjes dat toegang heeft tot moderne anticonceptie in 69 FamilyPlanning2020 focuslanden

6.000.000 extra vrouwen en meisjes, cumulatief (ten opzichten van het basisjaar 2012)

2.940.000cumulatief2019: 2.750.000 cumulatief2018: 2.499.288, cumulatief2017: 2.420.560, cumulatief2016: 1.800.000, cumulatief

2.940.000

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn SDG 5 Sekse-gelijkheid en zelfontplooiing van vrouwen

Rechten

Percentage tevredenheid in focuslanden van SRGR partners over de mate waarin barrières in SRGR voor gediscrimineerde en kwetsbare groepen zijn afgenomen

Tevredenheid (minimale score 4 op 1–5 schaal) in 80% van de focus landen

63%2019: 54%2018: 53%2017: 4,7 %

N.v.t.

Veiligheid & Rechtsorde Artikel 4

Rechtstaat ontwikkeling

Aantal mensen (man/vrouw) dat toegang heeft tot rechtspraak via een juridische instelling (formeel of informeel), om zo hun grondrechten te beschermen, strafbare feiten te laten berechten en geschillen te beslechten, waarvan de helft vrouwen

In 6 fragiele of post-conflict landen 200.000, waarvan minstens de helft vrouwen

196.598,waarvan89.122 vrouwen (43,8%)2019: 286.086, waarvan 63.860 vrouwen (22%)2018: 136.912, waarvan 42.939 vrouwen (32%)2017: 147.000, waarvan 56.000 vrouwen (38%)2016: 22.607, waarvan 5.578 vrouwen (25%)

777.605, waarvan254.499 vrouwen (32,7%)

SDG 16 Vreedzame en inclusieve samenleving

Menselijke Veiligheid

Aantal m2 land dat is ontmijnd

24.000.000

12.800.0002019: 10.800.0002018: 15.000.0002017: 18.000.0002016: 4.340.000

60.940.000

SDG 16 Vreedzame en inclusieve samenleving

Opvang en bescherming in de regio

Aantal mensen dat formeel/ informeel onderwijs en trainingen volgt

n.v.t.

430.0002019: 240.000

670.000

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

 

Aantal mensen ondersteund in het ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten

n.v.t.

30.0002019: 30.0002018: 4.000

64.000

SDG 8 Inclusieve en duurzame groei

Tabel 2 Internationale handel & IMVO indicatoren en streefwaarden 2020

Thema

Resultaatgebied

Indicator

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Realisatie 2016-2020 cumulatief

SDG

Buitenlandse Handel artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Bevorderen van MVO onder het Nederlands bedrijfsleven

Het aandeel grote bedrijven in Nederland dat de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen expliciet onderschrijft als referentiekader voor hun internationale activiteiten.

Streefwaarde90% in 2023

35 procent (tussenmeting uitgevoerd in 2019)

N.v.t.

SDG 8 Inclusieve en duurzame groei. SDG 12Duurzameconsumptie enproductie

 

Bevorderen vaninternationaalondernemerschap

Het aantal doorRVO voorinternationaliseringondersteundeondernemingendat in de 3 jaarna de beleidsinterventie meerheeft geëxporteerd naar dedoelmarkt

N.v.t.

415 van de 1.810

N.v.t.

SDG 8Inclusieve enduurzame groei,SDG 9 Innovatieen duurzameinfrastructuur

 

De cumulatieve exporttoename van de betreffende bedrijven

N.v.t.

EUR 144,5 miljoen

N.v.t.

Tabel 3 Realisatie beleidsdoorlichtingen Begrotingshoofdstuk XVII – BHOS
           

Art.

Naam artikel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Geheel artikel?1

Behandeling Tweede Kamer2

(Nummer artikel)

(Naam artikel en eventueel artikelonderdeel)

       

Ja / Nee

 

1

Duurzame economische ontwikkelingen, handel en investeringen

       

Ja

Uitgesteld tot 2021, zie 34124-19 3

1.1

Duurzaam Handels- en investeringssysteem incl. MVO

         

1.2

Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie

         

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

X

      

Nee

33 625-231

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

       

Nee

 

2.1

Voedselzekerheid

    

X

   

34 124-15 ;

2.2

Water

    

X

   

34 124-16

2.3

Klimaat

 

X

      

33 625-191

3

Sociale vooruitgang

       

Nee

 

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en HIV/aids

         

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

 

X

       

3.3

Maatschappelijk middenveld

   

X

     

3.4

Onderwijs

         

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

       

Nee

 

4.1

Humanitaire hulp

 

X

      

31 271-21

Ex 4.2

Budget Internationale Veiligheid; voorkomen en terugdringen van conflictsituaties 4

   

X

    

31 516-20

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratieontwikkeling

         

4.3

Veiligheid en rechtstaatontwikkeling

 

X5

       

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

       

Nee

 

5.1

Multilaterale samenwerking

    

X

   

31 271-29

5.2

Overig armoedebeleid

         

5.3

Vervallen

         

5.4

Nog verder in te delen ivm wijzigingen BNI en/of toerekeningen

         
1

Tot 2018 was het bij BZ en BHOS gebruikelijk om beleidsdoorlichtingen niet over het gehele beleidsartikel uit te voeren maar één niveau lager, namelijk van beleidsdoelstellingen. Met ingang van 2019 worden beleidsdoorlichtingen van het gehele beleidsartikel geprogrammeerd.

2

Vervolgnummer betreft het kamerstuk (bv. 33 625-96)

3

De beleidsdoorlichting van het gehele begrotingsartikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen heeft vertraging opgelopen vanwege de Corona epidemie. De beleidsdoorlichting zal in 2021 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Zie ook .

4

Deze beleidsdoelstelling is sinds 2015 opgenomen in de begroting van het Ministerie van Defensie.

5

De beleidsdoorlichting Goed Bestuur is stopgezet. Onderdelen zijn al elders meegenomen of worden elders ondergebracht. Zie hiervoor de brief aan de TK over de aanpassing van de planning van de beleidsdoorlichtingen verstuurd op 18 augustus 2016 (Kamerstuk ).

Licence