Base description which applies to whole site

7. Saldibalans provinciefonds

Tabel 4 Saldibalans per 31 december 2021 van het provinciefonds (C) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

       

Intra-comptabele posten

      

1) Uitgaven ten laste van de begroting

2.541.945

2.602.954

 

2) Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.541.945

2.602.954

3) Liquide middelen

0

0

    

4) Rekening-courant RHB1

0

0

 

4a) Rekening-courant RHB

0

0

5) Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a) Begrotingsreserves

0

0

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

 

7) Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8) Kas-transverschillen

0

0

    

Subtotaal intra-comptabel

2.541.945

2.602.954

 

Subtotaal intra-comptabel

2.541.945

2.602.954

       

Extra-comptabele posten

      

9) Openstaande rechten

0

0

 

9a) Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10) Vorderingen

0

0

 

10a) Tegenrekening vorderingen

0

0

11a) Tegenrekening schulden

0

0

 

110 Schulden

0

0

12) Voorschotten

7.611.696

5.472.299

 

12a) Tegenrekening voorschotten

7.611.696

5.472.299

13a) Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13) Garantieverplichtingen

0

0

14a) Tegenrekening andere verplichtingen

10.090

6

 

14) Andere verplichtingen

10.090

6

15) Deelnemingen

0

0

 

15a) Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

7.621.786

5.472.305

 

Subtotaal extra-comptabel

7.621.786

5.472.305

       

Totaal

10.163.731

8.075.259

 

Totaal

10.163.731

8.075.259

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2021 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting en Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2021 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in tabel 5 gespecificeerd en daaronder nader toegelicht.

Tabel 5 Specificatie voorschotten provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2021

31-12-2020

   

Algemene uitkering

  

2019

2.146.168

2.146.168

2020

2.299.076

2.299.076

2021

2.423.793

0

subtotaal

6.869.037

4.445.244

   

Decentralisatie-uitkeringen

  

2018

0

402.372

2019

352.886

352.886

2020

271.797

271.797

2021

117.976

0

subtotaal

742.659

1.027.055

   

TOTAAL

7.611.696

5.472.299

Algemene uitkering

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt voor de algemene uitkering de voorschotten per 31 december 2021 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het desbetrefende uitkeringsjaar per 31 december 2020 nog niet was opgemaakt.

Decentralisatie-uitkeringen

De voorschotten voor de decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het provinciefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Tabel 6 Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (bedragen x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2021

 

5.472.299

   

ontstaan in 2021

 

2.541.769

afgerekend in 2021

 

402.372

   

voorschotten per 31-12-2021

 

7.611.696

De stand openstaande voorschotten is per saldo toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2020. Een toename van de openstaande voorschotten heeft plaatgevonden voor de algemene uitkering voor het jaar 2021 en de decentralisatie- uitkeringen voor het jaar 2021. Een afname heeft plaatsgevonden doordat de AMvB, waarmee de decentralisatie-uitkeringen uit 2018 worden vastgesteld, in 2021 is gepubliceerd.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen en de onderzoeken verdeelsystematiek opgenomen. Het bedrag is in tabel 7 gespecificeerd.

Tabel 7 Verloop van de openstaande verplichtingen provinciefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2021

Aangegane verplichtingen in 2021 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2021

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2021

      

Onderzoeken verdeelsystematiek

0

360

176

0

184

Algemene uitkering

0

2.433.693

2.423.793

0

9.900

Decentralisatie-uitkeringen

5

117.977

117.976

‒ 1

5

      

Totaal

5

2.552.030

2.541.945

‒ 1

10.090

Licence