Base description which applies to whole site

6. Saldibalans

Tabel 9 Saldibalans per 31 december 2021 van de Koning (I) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

46.444

 

45.467

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

269

 

53

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

46.175

 

45.414

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

0

 

0

7

Schulden buiten begrotingsverband

0

 

0

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

46.444

 

45.467

Subtotaal intra-comptabel

46.444

 

45.467

          

Extra-compatbele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

33.211

 

32.469

12a

Tegenrekening voorschotten

33.211

 

32.469

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

33.211

 

32.469

Subtotaal extra-comptabel

33.211

 

32.469

          

Totaal

79.655

 

77.936

Totaal

79.655

 

77.936

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de saldibalans per 31 december 2020 van de Koning (I) (bedragen x € 1.000)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en de begrotingsontvangsten 2021 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4a) Rekening-courant RHB Ministerie van Algemene Zaken

Voor de begroting van De Koning is de Rekening-courant € 46.175. Dit betreft de saldering van de uitgaven en de ontvangsten. Samen met de Rekeningcourant van het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is de Rekeningcourant RHB van het Ministerie van Algemene Zaken € 48.047.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

De betalingen die aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en aan het Militaire Huis (MH) zijn gedaan, worden onder de voorschotten opgenomen voor zover het betalingen betreft waarover de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van de voorschotten zal plaatsvinden in 2022. In 2021 zijn de voorschotten over 2020 afgerekend. Het te verrekenen bedrag van de eindafrekening van het MH is in 2021 verwerkt in de eerste suppletoire begroting van de Koning.

In 2021 is aan voorschotten verstrekt en afgerekend:

Tabel 10 Dienst van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2021

Verstrekt in 2021

Afgerekend in 2021

Stand 31-12-2021

2020

30.470

0

‒ 30.470

0

2021

0

31.167

0

31.167

Totaal

30.470

31.167

‒ 30.470

31.167

Tabel 11 Militaire Huis (bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1-1-2021

Verstrekt in 2021

Afgerekend in 2021

Stand 31-12-2021

2020

1.999

0

‒ 1.999

0

2021

0

2.044

0

2.044

Totaal

1.999

2.044

‒ 1.999

2.044

Licence