Base description which applies to whole site

5.2 Bedrijfsvoeringsparagraaf Tweede Kamer

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage voor vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheden blijven binnen de vastgestelde grenzen.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

Vanwege de verhuizing naar B67 is de Tweede Kamer een aantal contracten aangegaan met een meerjarig karakter. Dit heeft geleid tot een kritische beoordeling van de wijze waarop de verplichtingen en voorschotten worden vastgelegd. De verplichting voor contracten waarvan de financiële omvang over de gehele looptijd vooraf vaststaat, zijn in 2021 volledig vastgelegd. Dit is in lijn met de Regeling financieel beheer van het Rijk 2018. Deze technische bijstelling leidt tot een hogere realisatie van de aangegane verplichtingen in 2021.

De Auditdienst Rijk (ADR) adviseert om de financiële functie te versterken om de juistheid en volledigheid van de administratieve verwerking van verplichtingen en voorschotten te borgen en waar nodig correcties tijdig door te voeren. Daarnaast vraagt de ADR om aandacht voor het in één keer goed aanleveren van de prestatieonderbouwingen en hiervoor ook de financiële functie te versterken. De Tweede Kamer neemt het advies van de ADR over en versterkt in 2022 de financiële functie door de administratieve processen aan te scherpen en personele maatregelen te nemen om de interne controle te verstevigen.

De Tweede Kamer heeft op basis van een risicoanalyse in 2021 zelf een interne audit uitgevoerd op het kunstbeheer. Naar aanleiding van deze interne audit zijn verbetermaatregelen getroffen om het kunstbeheer op orde te brengen. De ADR merkt op dat het kunstbeheer over (heel) 2021 niet voldoet aan de belangrijkste normen en adviseert het kunstbeheer verder te versterken. De ADR is positief over de reeds doorgevoerde verbetermaatregelen door de Tweede Kamer.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

De Tweede Kamer hecht grote waarde aan de informatiebeveiliging in het algemeen en de betrouwbaarheid van het financiële informatiesysteem in het bijzonder. Ook in 2021 is geïnvesteerd in het treffen van maatregelen om de betrouwbaarheid te borgen. De baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) en de relevante General IT Controls (GITC) voor de verantwoording, vormen de leidraad. In 2021 zijn verbeterslagen gemaakt met als resultaat dat de opzet van de beheersmaatregelen grotendeels op orde is. In 2021 zijn ook stappen gezet om de aantoonbaarheid te verbeteren. Deze ontwikkeling zet zich door in 2022.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Audit Committee

Het Audit Committee heeft in 2021 vanwege Covid-19 driemaal hybride vergaderd. Een belangrijk aandachtspunt dat is besproken is de verantwoordelijkheid van de Auditdienst Rijk om met ingang van 2022 bij de jaarrekening expliciet aandacht te besteden aan frauderisicobeheersing. De Tweede Kamer besteedt veel aandacht aan integriteit. Vraagstukken van integriteit en ongewenst gedrag staan hoog op de agenda. Het management van de Tweede Kamer blijft daar permanent aandacht aan geven en het Audit Committee blijft het beleid kritisch volgen.

Open standaarden en toegankelijkheid

De Tweede Kamer voegt ‘open standaarden’ standaard toe als randvoorwaarde bij de aanschaf of ontwikkeling van nieuwe systemen of applicaties. Dit doen we door het als ontwerpeis mee te geven bij projecten. Voor reeds bestaande systemen, waarin documenten tot stand komen en gepubliceerd worden in een zeer complexe keten waarin ook derde partijen betrokken zijn, geldt dat een klein deel van de documenten nog niet in een open standaard op de website gepubliceerd wordt. De Tweede Kamer zet zich samen met de ketenpartners in om de benodigde wijzigingen in het werkproces te realiseren. Hierbij wordt gezocht naar een generieke oplossing om ook vanuit de bestaande systemen documenten conform ’open standaarden’ te publiceren.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence