Base description which applies to whole site

5.1 Bedrijfsvoeringsparagraaf Eerste Kamer

Paragraaf 1 - Uitzonderingsrapportage voor vier verplichte onderdelen

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheden zijn beperkt en blijven binnen de vastgestelde grenzen.

Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

De Algemene Rekenkamer (AR) constateerde over 2020 een onvolkomenheid in het financieel beheer. De AR constateert forse verbeteringen ten opzichte van 2020. Wel zijn nog verdere verbeteringen nodig in het beheer, zoals in het voorschotbeheer.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 - Rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

Grote lopende ICT-projecten

Er lopen binnen de Eerste Kamer geen ICT-projecten boven de € 5 mln.

Betaalgedrag

Het betaalgedrag van de Eerste Kamer was onvoldoende. 13% van de facturen is niet binnen 30 dagen betaald. Dit percentage is inclusief de dispuut-facturen en verwerking van creditnota’s.

Informatiebeveiliging

Ook al is het geen verplichting om aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen, heeft de Eerste Kamer wel de ambitie om hier aan te voldoen.

De AR constateerde over 2020 een onvolkomenheid in de informatie-beveiliging. Vanaf het begin was duidelijk dat deze onvolkomenheid niet in één jaar kon worden opgelost. Voor 2021 lag de focus op de optimalisering van het beleid. De AR constateert forse verbeteringen ten opzichte van 2020.

Paragraaf 3 - Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

In 2021 zijn in de financiële functie en het financieel beheer verbeteringen doorgevoerd die bijdragen aan een betere sturing van de organisatie. Dit wordt in 2022 voortgezet.

Licence