Base description which applies to whole site
+

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 29 Ministerie van Algemene Zaken Verslagjaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

0

2. Organisatie- en Formatieadvies

0

3. Beleidsadvies

0

4. Communicatieadvisering

1.440

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.440

5. Juridisch Advies

0

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

5.700

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

190

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

5.890

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

948

Ondersteuning bedrijfsvoering

948

Totaal uitgaven inhuur externen

8.278

De externe inhuur komt in 2021 uit op € 8,3 mln. en daarmee op een percentage van de totale loonsom van 17,3% (boven de norm van 10%).

Een substantieel deel van het (reguliere) werk vult de directie Bedrijfsvoering, mede vanwege krapte op de arbeidsmarkt, in met externe inhuur. Dit speelt met name bij de afdeling ICT en het project AZ-Next dat loopt tot 2024. Dit project vraagt om specifieke ICT-kennis, die gezien de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt, wordt ingehuurd. In 2022 zal verder worden bezien of en hoe de externe inhuur verder verambtelijkt kan worden of middels een andersoortige flexibele vorm kan worden ingezet. De externe inhuur binnen de andere onderdelen van het ministerie van Algemene Zaken is beperkt.

Tabel 30 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2021

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

 
Licence