Base description which applies to whole site
+

Saldibalans per 31 december 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

Tabel 18 Saldibalans per 31 december 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2021

 

31-12-2020

 

Passiva

31-12-2021

 

31-12-2020

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

77.550

 

70.313

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

4.401

 

3.963

3

Liquide middelen

3

 

4

     

4

Rekening-courant RHB1

48.047

 

47.352

4a

Rekening-courant RHB

118.160

 

110.944

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

151

 

76

7

Schulden buiten begrotingsverband

3.190

 

2.838

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

125.751

 

117.745

Subtotaal intra-comptabel

125.751

 

117.745

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

172

 

412

12a

Tegenrekening voorschotten

172

 

412

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

6.163

 

0

14

Andere verplichtingen

6.163

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

6.335

 

412

Subtotaal extra-comptabel

6.335

 

412

          

Totaal

132.086

 

118.157

Totaal

132.086

 

118.157

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2021 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2021 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Tabel 19 Rekening courant (Bedragen x € 1.000)

De Koning

46.175

Kabinet van de Koning

‒ 121

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.993

Totaal

48.047

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:

Tabel 20 Vorderingen buiten begrotingsverband (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vorderingen

Kas- en reisvoorschotten

2

Salarisuitgaven

27

Overige vorderingen

122

Totaal

151

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 21 Schulden buiten begrotingsverband (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

3.135

Diverse ontvangsten

55

Totaal

3.190

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2021 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2022 betaald.

12) Voorschotten

12a) Tegenrekening voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 172.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2022. In 2021 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2020, € 412.000 afgerekend met APG.

Tabel 22 Tegenrekening voorschotten (Bedragen x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 01-01-2021

Verstrekt in 2021

Afgerekend in 2021

Stand 31-12-2021

2020

412

0

‒ 412

0

2021

0

172

0

172

Totaal

412

172

‒ 412

172

14 en 14a) Andere verplichtingen

Mede vanwege de transitie naar AZ Next is sprake van meer ICT-investeringen en inhuur van specialisten. Op grond daarvan worden de aangegane verplichtingen zelfstandig bepaald en niet langer gelijk gesteld aan de kasuitgaven. Indien van toepassing leidt dit tot een openstaand saldo aan het einde van het boekjaar. Per 31 december 2021 wordt een eerste beeld van het saldo van de verplichtingen gegeven, waarbij sprake is van een groeimodel.

Licence