Base description which applies to whole site
+

7. Jaarverantwoording agentschap per 31 december 2021

Tabel 10 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap 2021 (bijdragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

    

- Omzet

    

waarvan omzet moederdepartement

27.272

29.838

2.566

29.093

waarvan omzet overige departementen

35.946

104.876

68.930

79.251

waarvan omzet derden

20.330

13.345

‒ 6.985

19.505

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

17

17

4

Bijzondere baten

0

61

61

22

Totaal baten

83.548

148.136

64.588

127.875

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

- Personele kosten

17.029

20.419

3.390

17.244

waarvan eigen personeel

16.029

17.463

1.434

15.626

waarvan inhuur externen

1.000

2.090

1.090

836

waarvan overige personele kosten

0

866

866

782

- Materiële kosten

66.520

126.526

60.006

109.214

waarvan apparaat ICT

7.013

5.754

‒ 1.259

5.606

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

59.507

120.772

61.265

103.608

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

19

waarvan bijzondere lasten

0

6

6

3

Totaal lasten

83.548

146.951

63.403

126.481

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

1.185

1.185

1.394

Agentschapsdeel Vpb-lasten*

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

1.185

1.185

1.394

* Agentschap DPC valt niet onder de VPB plicht

    
1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Toelichting:

Media-inkoop is de belangrijkste component binnen de totale baten en daarmee samenhangende lasten. DPC heeft in 2021 een positief saldo behaald van € 1.185.000. Het positieve resultaat is grotendeels in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. DPC heeft ook in 2021 extra kosten voor COVID-19-gerelateerde werkzaamheden moeten maken. De eigenaar heeft DPC hiervoor compensatie gegeven. Daarbij is de afspraak gemaakt dat een positief resultaat van DPC over 2021 volledig wordt afgedragen aan de eigenaar. Het eigen vermogen blijft onder de grens van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar, zoals voorgeschreven in de Regeling Agentschappen.

Omzet moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement heeft met name betrekking op de Taakbijdrage Gemeenschappelijke Diensten. Dit betreft de bijdrage aan DPC, zoals deze in het jaarverslag van Algemene Zaken onder begrotingsartikel 1 is opgenomen. Hier tegenover wordt de prestatie geleverd door het agentschap aan alle opdrachtgevers. Ook de media-inkopen voor het moederdepartement zijn in deze baten opgenomen.

Tabel 11 Toelichting bij de post omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omzet moederdepartement

29.838

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

29.838

Omzet overige departementen

Naast de taakbijdrage wordt een deel van de kosten in rekening gebracht bij de afnemers. Dit betreft specifieke tarieven (mediafee, deelnemerstarief en campagnetarief bij elf departementen) en het doorbelasten van ingekochte materiële kosten. Ook de doorberekende media-inkopen voor de overige departementen zijn in deze baten meegenomen. De hogere omzet in 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt veroorzaakt doordat met name de mediabestedingen fors zijn gestegen ten opzicht van de eerdere ramingen, mede als gevolg van COVID-19.

Omzet derden

De omzet derden betreft het deel van de kosten dat in rekening is gebracht aan organisaties buiten de rechtspersoon van de Staat der Nederlanden. Dit betreft specifieke tarieven (mediafee) en het doorbelasten van ingekochte materiële kosten. Ook de doorberekende media-inkopen zijn in deze baten meegenomen. De lagere omzet in 2021 ten opzichte van de oorspronkelijk raming wordt veroorzaakt door een daling in de Media-inkoop bij derden.

Personele kosten

Voor 2021 gold het goedgekeurde formatieplan 2021 met een fte kader van 182 fte op basis van de ontwerpbegroting 2021. Rekening houdend met de wijzigingen samenhangend met de reguliere in- en uitstroom was de totale bezetting in 2021 180,4fte.

Materiële kosten

De materiële kosten bevatten tevens de kosten in het kader van de media-omzet. Door hogere media-omzet zijn de materiële kosten hoger dan geraamd.

Bijzondere baten

De bijzondere baten hebben met name betrekking op verrekeningen van kosten uit 2020.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten betreffen nagekomen facturen waar geen reservering tegenover stond.

Dotatie aan en vrijval van voorzieningen

Er hebben in 2021 geen dotaties aan voorzieningen plaatsgevonden, maar wel een kleine vrijval. Als gedragslijn hanteert DPC de zienswijze dat bijstellingen alleen plaatsvinden als op de balansdatum sprake is van nieuwe risico’s, waarvoor een voorziening moet worden gevormd.

Positief resultaat

Over 2021 heeft DPC een positief resultaat van € 1.185.000 geboekt. Dit positieve resultaat wordt volgens afspraak aan het moederdepartement afgedragen.

Tabel 12 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

  

Vaste activa

  

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

0

0

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

  

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

6.478

7.905

Overige vorderingen en overlopende activa

2.377

3.887

Liquide middelen

38.790

38.312

Totaal activa:

47.645

50.104

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

Exploitatiereserve

4.917

3.604

Onverdeeld resultaat

1.185

1.394

Voorzieningen

166

232

Langlopende schulden

  

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

  

Crediteuren

10.132

8.340

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

31.245

36.534

Totaal passiva

47.645

50.104

Toelichting

Tabel 13 Specificatie debiteuren / Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Media-inkoop*

5.557

2.067

Algemene Zaken (kerndepartement)

0

1

Overige departementen

861

135

Overige agentschappen

0

9

Derden

60

165

Totaal

6.478

2.377

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. De liquide middelen zijn ten opzichte van 2020 zijn met circa € 0,5 mln. toegenomen. De oorzaak van deze relatief geringe stijging kan verklaard worden door het gebruikelijke verloop van ontvangsten.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 134,1 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 6,7 miljoen bedragen. Door het positieve resultaat van € 1.185.000 in 2021 stijgt het eigen vermogen niet, vanwege een incidentele afspraak met het moederdepartement. DPC heeft in 2021 extra COVID-19-gerelateerde kosten moeten maken. De eigenaar heeft DPC hiervoor compensatie gegeven. Daarbij is de afspraak gemaakt dat een positief resultaat van DPC over 2021 volledig wordt afgedragen aan de eigenaar. Daarmee blijft het eigen vermogen ongewijzigd.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van reorganisaties wordt een voorziening getroffen in het kader van de in 2021 nog geldende «van werk naar werk afspraken». In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven.

Tabel 14 Ontwikkeling voorziening (bedragen x € 1.000)
 

2021

2020

Stand per 1 januari

232

282

-/- Onttrekkingen

50

65

-/- Vrijval

17

4

+/+ Dotaties

0

19

Stand per 31 december

166

232

Tabel 15 Specificatie crediteuren /Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Crediteuren

Overige schulden en overlopende passiva

Media-inkoop*

6.768

23.442

VORA (opdrachtgever)*

0

1.069

Algemene Zaken (kerndepartement)

646

0

Overige departementen

607

4.370

Overige agentschappen

0

0

Derden

2.111

876

Personeel DPC

0

1.487

Totaal

10.132

31.245

* Niet onder te verdelen

  

Nog te betalen media-exploitanten

Dit saldo betreft de kostenfacturen van de media-exploitanten die per 31-12-2021 nog niet in rekening zijn gebracht bij het rijksmediabureau. In de loop van 2022 zal na facturatie van de media-exploitanten het creditsaldo afnemen en na doorbelasting aan de opdrachtgevers het saldo toenemen.

Nieuw in dit saldo is de technische fee. Dat is een toeslag op de media kosten. Per 31-12-2021 waren niet alle facturen voor technische kosten ontvangen en geboekt, terwijl deze kosten conform de leveringsafspraken al wel zijn doorbelast aan de opdrachtgevers. Hierdoor ontstaat er ook een creditsaldo.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht over 2021 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + stand depositorekeningen

27.669

38.312

10.643

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

83.548

157.090

73.542

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

83.548

156.612

73.064

Totaal operationele kasstroom

0

478

478

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

Rekening-courant RHB 31 december 2021 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

27.669

38.790

11.121

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in 2021 beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen). De ontvangsten operationele kasstroom en de uitgaven operationele kasstroom hangen grotendeels samen met de media-inkopen en media-verkopen van de departementen en derden die via DPC lopen. Hoewel DPC hierop niet direct kan sturen, vormen zij een belangrijk onderdeel van de totale omzet van DPC alsmede van de operationele kasstroom. Doordat de media-omzet hoger is dan geraamd is ook de hieruit voortvloeiende kasstroom hoger. Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media-omzet in het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

Tabel 17 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2018

2019

2020

2021

2021

Omschrijving Generiek deel

     

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 0,20%

‒ 0,40%

1,09%

0,80%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

136,1

156,6

176,8

180,4

182

Ziekteverzuimpercentage

4,50%

3,10%

3,30%

3,78%

2,60%

Specifieke doelmatigheidsindicator

     

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

198.710

169.243

159.617

182.784

190.000

Service niveau telefonie

82,00%

81,80%

73,80%

64,80%

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,5

4,4

4,4

4,4

4,0

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

73.590

79.785

134.880

151.860

80.000

Service niveau e-mail

99,60%

79,70%

77,30%

43,80%

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,6

3,3

3,4

3,2

3,0

Media-index RTV

19,30%

33,90%

44,50%

28,10%

12,50%

Media-index Interactieve Media

9,60%

10,10%

10,20%

13,60%

8,00%

Media-index Print

19,50%

15,70%

17,70%

20,64%

14,00%

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

83,00%

84%

74%

75%

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

99,90%

100,00%

99,99%

100%

99,99%

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

57.283.874

64.717.934

204.518.917

354.064.350

76.000.000

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

7,3

7,1

7,1

5,9

7

Content toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

100,00%

78%

86%

75%

Aantal bezoeken platformwebsites

45.867.561

60.939.582

135.799.143

185.835.684

89.000.000

Toelichting

Saldo van baten en lasten

Over 2021 heeft DPC een positief resultaat behaald.

Fte totaal

DPC hanteert een formatie van 182 fte. Rekening houdend met de wijzigingen samenhangend met de reguliere in- en uitstroom was de totale bezetting in 2021 180,4fte.

Ziekteverzuimpercentage

Het feitelijk ziekteverzuim is niet binnen de norm gebleven, hetgeen grotendeels wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau telefonie

Deze indicator geeft aan dat 64,8% van de telefoongesprekken binnen 40 seconden is opgenomen. Het servicelevel op telefonie is lager omdat er vooral in januari en in de zomer veel meer vragen waren dan verwacht als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wachttijden lang waren.

Burgertevredenheid telefonie

Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden is. Omdat de focus op kwaliteit ondanks de drukte niet is losgelaten is de burgertevredenheid boven norm gebleven.

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

Service niveau e-mail

Deze indicator geeft aan dat 43.8 % van de via e-mail gestelde vragen binnen twee werkdagen is afgehandeld. In 2021 was er na iedere persconferentie in verband met de COVID-19 pandemie sprake van een enorme piek in e-mails waardoor er steeds tijdelijk vertraging in afhandeling is geweest die het jaarcijfer substantieel hebben beïnvloed.

Burgertevredenheid e-mail

Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden is. De burgertevredenheid is boven norm gebleven.

Media-Index RTV

Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. De tarieven voor individuele opdrachtgevers worden bepaald op basis van een benchmark, waarover het rijksmediabureau beschikt. De index fluctueert als gevolg van schommelingen in jaarlijkse rtv-bestedingen. De gerealiseerde 2021 is vergelijkbaar met de jaren voor 2020, terug op gemiddeld niveau.

Media-Index Interactieve media

De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling. De gerealiseerde index 2021 is vergelijkbaar met vorige jaren en ligt daar iets boven. De bestedingen aan social en display zijn bovengemiddeld gestegen, dit zou het inkoopvoordeel moeten drukken omdat het leeuwendeel ervan inkoop via veiling is. De verhoudingen tussen de verschillende vormen van interactieve inkoop (display, video, social, etc.) en inkoopmethodes wijzigen licht. Het enorme volume dempt de schommelingen van de inkoopvoordeel cijfers.

Media-Index Print

Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Beide mediumtypen zijn nog steeds grotendeels traditioneel georganiseerd en hanteren een (bruto-)tariefkaart als uitgangspunt voor de tarief bepaling. Er komen steeds minder aanbieders door fusies en overnames, dit heeft nog geen effect op de inkoopvoordelen. In 2021 zijn de Print- en OOH bestedingen gestegen ten opzichte van 2020. Dit heeft een gunstig effect gehad op de inkoopvoordelen.

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

Het Platform Rijksoverheid Online wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De webpagina’s die worden getest zijn gebaseerd op een steekproef, aangevuld met pagina’s die na de laatste inspectie in technisch-functionele zin zijn aangepast. De bevindingen uit deze inspecties worden zo snel als mogelijk verwerkt. 

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

Deze indicator staat voor de toegang tot online informatie voor bezoekers op het Platform. Het percentage is een gemiddelde van de beschikbaarheids-percentages van alle servers op het Platform Rijksoverheid Online die relevant zijn voor de buitenwereld.

In de begroting voor 2021 is per abuis de norm van 99,99% opgenomen, terwijl voor hosting een contractuele norm van 99,90% wordt gehanteerd met de externe leverancier. In de eerstvolgende begroting wordt deze norm gecorrigeerd.

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting. Door de rol van Rijksoverheid.nl in de online communicatie over COVID-19 is de verwachting qua bezoek in 2021 ruimschoots overtroffen. De manier waarop de verwachting wordt berekend is aangepast vanwege de zeer hoge bezoekcijfers in 2020 en 2021.

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

Resultaat van een onafhankelijke meting via het online Burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit bezoekersperspectief beoordeeld.

De redacteuren van het Coronateam gebruiken statistieken en feedback van bezoekers om de online informatie continu te verbeteren. Met een 5,9 is rapportcijfer in 2021 lager dan voorheen. De COVID-19-informatie op Rijksoverheid.nl is een belangrijke reden voor de lagere beoordeling. Ook het aantal bezoekers dat een 1 geeft is sterk toegenomen. Dit lijkt te maken te hebben met onvrede over het beleid en onduidelijke informatie met name rondom regels, vaccinatie, testen en reizen.

Content Toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

De content op Rijksoverheid.nl wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden direct verwerkt. De webpagina’s die worden getest, zijn gebaseerd op een steekproef die wordt aangevuld met pagina’s waarvoor specifieke voorwaarden voor toegankelijkheid gelden, zoals gebruik van tabellen, taalwissels, foto’s en infographics. Dit om er zeker van te zijn dat de eisen voor toegankelijkheid correct worden toegepast. 

Aantal bezoeken Platformwebsites

Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan websites op het Platform Rijksoverheid Online, exclusief de bezoeken aan Rijksoverheid.nl. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting. De manier waarop de verwachting wordt berekend is aangepast vanwege de zeer hoge bezoekcijfers in 2020 en 2021.

Licence